(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pane ministře, prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Z hlediska materiálů, o které by mělo jít, jde především o bezprostřední přípravu těžby u osmi kritických komodit: antimon, boráty, chrom, fluorid, grafit, indium, kovy vzácných zemin a wolfram. A mezi suroviny, jejichž zásoby a potenciální zdroje se nacházejí na území České republiky, patří bezesporu asi dost frekventované lithium a wolfram, grafit a fluorid, které se objevují v tomto výčtu nerostů.

Co se týče hlavních záležitostí, které jsou spjaté se změnami a novelou horního zákona, tak bezesporu se jedná o klíčovou záležitost s vazbou na zdroje, či zvláštní účty, které jsou určeny pro krytí revitalizačních prací po těžbě. V současné době bylo toto řešeno mnohdy kombinací cashových peněz, které byly ukládány na tyto účty, a kombinací účetnictví. To znamená, že samozřejmě ty ekonomiky to zahrnovaly, ale cashové peníze v tomto případě na účtě nebyly. A myslím si, že OKD bohužel bylo toho příkladem, že stát oprávněně nyní požaduje, aby ty účty byly v požadovaných objemech naplněny a kryty cashovými penězi na účtech. Protože jde o poměrně zásadní a někdy u některých společností až miliardové objemy, tak se diskutuje o době, která má být jako přechodová pro naplnění takovýchto účtů. V současné době komunikujeme mezi pěti a sedmi lety.

A potom je to záležitost, která je velmi úzce spjatá právě -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, vypršel čas, pane ministře. Děkuji.

Pan poslanec Bauer bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou. Dalším v pořadí vylosovaným je pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, když se před pěti měsíci ustanovovala tato Sněmovna, tak mě zaujala myšlenka zrovna příchozího nově zvoleného předsedy naší Sněmovny, že jeho velkým vzorem je britský parlamentarismus, jehož nedílnou součástí je question time, tzv. interpelace, kdy nabitý sál této Sněmovny by tady sváděl politické souboje opravdu toho těžkého kalibru mezi stoprocentně přítomnou vládou a stoprocentně přítomnou Poslaneckou sněmovnou. Tak se přiznám, že po těch pěti měsících se nám to zatím nedaří. Nicméně využiji svého času.

Vážená paní nepřítomná ministryně práce a sociálních věcí, bývalá paní poslankyně Jitka Chalánková myslím odvedla velký kus práce v minulém volebním období v záležitosti sourozenců Michalákových. Asi je ta kauza obecně velmi dobře známa a já po dohodě s bývalou paní poslankyní jsem se rozhodl, že se pokusím navázat částečně na její práci.

V souvislosti s kauzou dětí Michalákových vyšlo najevo i to, že Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí dlouhodobě popírá pravomoc českých soudů rozhodovat o péči o nezletilé české občany i tehdy, pokud mají obvyklý pobyt v cizině, přestože § 56 zákona o mezinárodním právu soukromém tuto pravomoc českým soudům dává. To jednoznačně potvrdil Krajský soud v Brně, když musel opakovaně rušit rozhodnutí Okresního soudu v Hodoníně bránícího se ve věci sourozenců Michalákových rozhodovat.

Chci se vás proto, vážená nepřítomná paní ministryně práce a sociálních věcí, zeptat - za prvé, co k tomu Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vede, proč to vlastně dělá? Za další, proč se Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí snaží v rozporu s jasným zněním zákona prosadit tezi, že státní občanství je při rozhodování o dětech zcela irelevantní? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Jestli jsem to správně pochopil, tak přebíráte agendu po kolegyni Chalánkové v této věci. Tak paní ministryně zde není a bude vám odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Jako další byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Chvojka. Bude interpelovat pana ministra Tomáše Hünera ve věci Ministerstvo průmyslu a obchodu - program TRIO. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já se obracím na pana ministra s následující záležitostí. Ministerstvo průmyslu a obchodu každoročně vyhlašuje výzvy, které se týkají různých výzkumných a vývojových programů, v jejichž rámci mohou být podávány projekty, které se zabývají aplikovaným a průmyslovým výzkumem. Některé z těchto programů jsou financovány z evropských prostředků, jiné pak z kapitoly státního rozpočtu náležející Ministerstvu průmyslu a obchodu.

V minulých letech byl každým rokem vyhlašován program TRIO, jehož finanční krytí bylo prováděno ze státního rozpočtu a v jehož rámci byly po veřejné soutěži realizovány projekty založené na spolupráci průmyslových podniků s pracovišti z výzkumné oblasti, jako např. z vysokých škol. Tato spolupráce se ukázala velmi užitečnou pro rozvoj hospodářství našeho státu, což lze doložit mnoha pádnými argumenty. Proto mě velmi překvapilo a znepokojilo, že v letošním roce nebyla dosud vyhlášena žádná výzva k projektu TRIO či programu jemu podobnému.

Dovoluji si vám tedy, pane ministře, položit otázku, proč výzva takového programu nebyla do dnešního dne vyhlášena, a zároveň se chci dotázat, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá výzvu takového programu v tomto kalendářním roce ještě vyhlásit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. A slovo a prostor na reakci má pan ministr průmyslu a obchodu. Prosím, pane ministře. A předávám řízení schůze.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, bylo tady řečeno, k čemu TRIO slouží. Jsem rád, že TRIO je program, který není samoúčelný, a že ve své praxi už dokázal, že má pozitivní výsledky v tak složitých technologiích, jako jsou nanotechnologie, průmyslové biotechnologie a podobně. Takže cílem programu je zvýšení aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje zaměřeného na tyto klíčové faktory v podnikové sféře. Doposud v programu TRIO, jen pro pořádek, proběhly tři veřejné soutěže na výběr projektů k podpoře, ve kterých bude podpořeno 350 projektů, které obdrží za celou dobu trvání podporu ve výši 4,4 mld. korun. Aktuálně, na což jsem byl ptán, MPO předloží vládě návrh na prodloužení programu TRIO o čtvrtou veřejnou soutěž, která by byla vyhlášena v letošním roce, a vybrané projekty by byly zahájeny v roce 2019.

V případě schválení této změny programu bude ve druhé polovině letošního roku vyhlášena soutěž s celkovou alokací 1,6 mld. korun s předpokladem podpory přibližně pro 120 projektů. Prodloužení programu doporučila také Rada pro výzkum, vývoj a inovace. O prodloužení tohoto dotačního titulu je velký zájem i ze strany potenciálních žadatelů o dotaci a explicitně ho také vyjádřily organizace a agentury jako Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora. S ohledem na vyhlášení poslední původně plánované veřejné soutěže programu TRIO na průběh výzev programu aplikace OPPIK a na úkoly uložené MPO v oblasti podpory průmyslového výzkumu a vývoje vládou byl původně připraven návrh nového programu pod názvem TREND. Cílem tohoto programu je na základě technických inovací udržovat a rozvíjet dlouhodobou konkurenceschopnost českého průmyslu. Je to záležitost, která se právě váže i s programem TRIO.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ptám se pana poslance Chvojky - nechce reagovat. V tom případě prosím pana poslance Zahradníka - který není přítomen. Tak potom pan poslanec Ferjenčík. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP