(16.40 hodin)
(pokračuje Válek)

Tedy můj dotaz zní, zda na toto Ministerstvo školství myslí, a pokud ano, o čemž jsem přesvědčen a pevně v to doufám, jestli bych mohl dostat informaci, jak ten harmonogram návaznosti reakreditace těchto zdravotnických vysokých škol - bavíme se o lékařských fakultách, bakalářských studiích pro sestry a nelékařské profese - jak tento reakreditační proces bude navázán tak, aby nedošlo ke zbrzdění a aby reakreditace opravdu proběhla tak rychle, jak proběhnout má. To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Vrecionovou.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové. Naše lesy jsou v současné době ohroženy obrovskou kůrovcovou kalamitou. I když je primárním důvodem sucho a neschopnost naší krajiny zadržovat vodu, je zřejmé, že Ministerstvo zemědělství i Lesy České republiky situaci především v letech 2015-2017 zcela nezvládly a podcenily. Nebyla provedena téměř žádná obranná a ochranná opatření. Důsledkem byla kůrovcová kalamita v loňském roce. Upozorňuji, že už ne pouze na Šumavě, ale i na Moravě a na dalších lokalitách. Navíc v reakci na to vypověděly Lesy České republiky bez sankcí smlouvy s dodavateli prací. Podotýkám, že značnou část byznysu v lesích ovládají firmy majetkově propojené se společností Agrofert. Vznikl tak velice nebezpečný precedens, který nemá v polistopadové historii našeho lesnictví obdoby.

V současné době je kalamitní dřevo zpracováno pouze tam, kde nebyly tyto smlouvy vypovězeny, a tam, kde si Lesy těží samy. Vím, že v současné době jsou nasmlouvávány nové smlouvy a opět většinově s firmami, které jsou napojeny na Agrofert. Tím, že není kalamita zpracovávaná, je porušován zákon a lze očekávat, že dojde k dalšímu obrovskému poškození porostů. Díky nečinnosti Lesů a Ministerstva zemědělství tak hrozí značné škody na soukromých majetcích, přestože soukromí majitelé lesů kůrovcové dřevo podle svých možností zpracovávají a provádějí potřebná obranná a ochranná opatření. Situaci navíc ještě zhoršilo rozhodnutí ministerstva v loňském roce, které vydalo opatření obecné povahy spočívající v zákazu úmyslných těžeb.

Moje otázka zní, jaká preventivní opatření proti expanzi kůrovce ministerstvo připravuje a kdy případně budou uplatnitelná v praxi.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana ministra.

 

Ministr zemědělství ČR Jiří Milek Dobrý den, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych reagoval na tyhle připomínky.

Co se týče do roku 2017, já jsem nastoupil třináctého (?), takže se mi těžko hodnotí některé kroky mého předchůdce. Nicméně zareaguji na to, tak jak říkala paní poslankyně.

Jestli někde vidíme projev klimatické změny, tak je to především na smrkových monokulturách. Bohužel tyto monokultury jsou nejvíc poškozovány. Pardon, já si vezmu brýle. Takže po mém příchodu v lednu roku 2018 jsem svolal všechny vlastníky do kolegia ministra a chtěl jsem, ptal jsem se jich, co můžeme co nejrychleji udělat pro to, abychom reagovali na tento stav, protože žiji na vesnici, žiji v epicentru kůrovcového dění a vlastním tam i nějaký les a celý život jsem se pohyboval v lese a v zemědělství. Spousta opatření se nedělala dobře. Bylo mi vysvětleno, že se řídíme zákonem o lese a prováděcími vyhláškami, prováděcí vyhláškou 101, 83 atd. Vyhláška 101 říká, jakým způsobem se postupuje při invazi těchto invazivních škůdců. Ta vyhláška je postavena pouze na normální stav lesa, kdy vám uhyne jeden, dva, tři, čtyři kubíky na hektaru. A jestli je takový stav, tak potom vám říká, co máte dělat následný rok. Ale při té kalamitě, která dneska vznikla, absolutně neodpovídá. Takže jsme se dohodli se všemi vlastníky, že do šesti týdnů jsme vypracovali novelizaci vyhlášky 101, vyhláška prošla mezirezortním připomínkovým řízením a momentálně čeká na podpis. Bude v krátké době podepsána, ale už teď se jí můžou všichni vlastníci řídit. Takový dostali od nás pokyn.

Bohužel v roce 2017 na podzim přišla kalamita, kdy nám spadlo dříví, a Lesy České republiky toto dříví takzvaně zaevidovaly, označily jako evidovanou hmotu. K tomu podle vyhlášky, staré vyhlášky 101, začaly klást lapáky. A stalo se to nejhorší, co mohlo přijít - ve třetím měsíci roku 2018 přišla vichřice a shodila 1,5 mil. kubíků dřeva. Teď to budou velice těžce dohánět a může se stát, že znovu dojde ke gradaci. Ano, musíme k tomu vyvodit opatření jak personální, tak posílit veškeré těžební kapacity.

Bohužel historie Lesů České republiky je velice složitá. Já půjdu na krátkou ukázku. (Ukazuje graf.) Tohle jsou těžby, poslední tři sloupečky jsou těžby za tyto tři měsíce. Takže že by se tam nic nedělalo, není pravda, vytěžili jsme 2 mil. kubíků dřeva. V letech předtím se těžilo maximálně za tyto tři měsíce 500 tisíc kubíků dřeva. A tady vám ještě ukážu jenom výsledky. (Ukazuje další graf.) Vy, co jste déle ve Sněmovně, tak se pak zeptejte těch starších kolegů - toto jsou zisky Lesů České republiky před zdaněním - proč při stejné těžbě zisky byly takové, jaké jsou na tomto grafu.

Uděláme všechno pro to, přijali jsme spoustu opatření, ale bohužel klimatickou změnu nepřekonáme. Vždyť odborníci nás varují, že dojde k tomu, že do pěti let nebude smrk do 600 metrů nadmořské výšky, bohužel. Není to jenom tím, že voda nemůže... nebo že půda není schopna nasáknout dostatek vody, ale když si vezmete úhrn ročních srážek v některých oblastech, tak za čtyři roky nám chybí celoroční úhrn srážek, což se nedá nahradit tím, že se zadrží voda. Jestli ona nespadne, tak tam prostě není, bohužel. Takže uděláme veškerá opatření, co se týče ministerstva.

Chtěl bych se ještě pozastavit nad pověřenými obcemi. Pověřené obce absolutně selhaly v kůrovcové kalamitě, protože např. Olomouc jako kraj nezahájil ani jedno řízení, nevydal ani jednu pokutu soukromým vlastníkům. A právě, nezlobte se, soukromí vlastníci - můžu vás tam zavést, ukázat, kde vlastní soukromí vlastníci ty pásky lesů, tam dneska je holoseč, protože bohužel se tam našli takoví, kteří se o ten les nepostarali a ani nevědí, že ten les vlastní. A bohužel ty ORP nezareagovaly a ti lidé velkou měrou přispěli k tomu šíření kůrovce. (Předsedající: Čas!) Takže je potřeba, abychom v tomto jednali i s tou státní správou.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Moc děkuji panu ministrovi. Asi je to rozhovor na delší čas, na to tady teď nemám, ale mám ještě dvě drobné otázky. Za prvé, jestli bude Ministerstvo zemědělství řešit finanční kompenzace soukromým vlastníkům lesů, kteří vlastně nemohli těžit v důsledku toho rozhodnutí ministerstva loni, že nemohou těžit. A za druhé, jestli zemědělství bude podporovat - dle mého názoru by pomohl i vznik malých, středních zpracovatelů dřeva - takové ty lokální pily v místě. Jestli o tom uvažujete, protože tam by mohli operativně vždycky to dřevo zpracovat. Jestli o něčem takovém uvažujete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr zemědělství ČR Jiří Milek Já budu rychlý. Takže druhá otázka, ano, Ministerstvo zemědělství bude podporovat menší (zpracovatele), vypíšeme dotační titul na podporu menších zpracovatelů dřeva. Tam je nějaký limit, teď ho nevím z hlavy, jestli je to 5 000 kubíků, ale je to prostě pro ty drobné zpracovatele.

A ta první otázka byla? (Poslankyně Vrecionová opakuje otázku mimo mikrofon.) Samozřejmě za ty těžby nepředpokládáme kompenzace. Myslíte úmyslné těžby? Těm malým vlastníkům, kteří nemohli těžit? (Odpověď ze sálu.) Já si myslím, že v lese se hospodaří na tzv. dekády, to znamená, vy máte předepsanou těžbu na deset let a je úplně jedno, ve kterém roce to vytěžíte. A stejně kdyby těžili, a myslím, že se to ani nedoporučuje, aby těžili úmyslné těžby, my jsme to zakázali u Lesů České republiky, úmyslné těžby, abychom teď uvolnili kapacity na ty nahodilé těžby, to znamená ty kůrovcové těžby. Myslím si, že cena dříví se nám momentálně řítí dolů, takže bych ani nedoporučoval malým vlastníkům, aby teď těžili a snažili se na trh umístit svoje dřevo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP