(11.40 hodin)
(pokračuje Farský)

Proto i řešení tohoto problému naší legislativy nevidíme v tom, že budeme vkládat do některých z procesů laický prvek nebo vkládat, zachovávat laický prvek, naopak by spíše měla být cesta v tom, že bude rozhodování soudů méně pozitivistické, ale více přirozené právě v posuzování předkládaných faktů a důkazů. Ale to nezachrání ani laici, k tomu je potřeba větší odvaha soudců v mnoha případech a tu bych jim přál. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan ministr Pelikán zatím s poslední faktickou poznámkou, kterou mám přihlášenou. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, já skutečně dvě technické věci. První se týká té Bílé knihy. Bílá kniha byla koncipována jako diskusní materiál, tzn. shrnovala v těch věcech, ve kterých nebylo jasno, ta debata v justici neproběhla, shrnovala nějaká východiska nebo možná řešení, která rezonovala v justici. A skutečně ve značné části justice rezonuje to, že se těch ošklivých laiků, otravných, zbavíme a že si to konečně budeme dělat po svém a bude to konečně krásné, nikdo nám do toho nebude kecat. Takže jsme to tam napsali jako jednu z variant. A ta diskuse proběhla a tato varianta už dnes není na stole. To, co je na stole, je buďto nějaké zachování dnes stávajícího stavu s nějakými úpravami měkkými, řeknu, typu přesně zvýšení té odměny, rozšíření těch seznamů, aby tam lidi nemuseli chodit tak často, a tím si to skutečně mohli lépe skloubit s tou normální prací, popularizace vůbec té věci, protože mnoho lidí neví vůbec, že se tohohle může účastnit, často by chtěli atd. Anebo ta varianta německá, tedy že ty přísedící v pracovněprávních sporech by vysílaly odbory a svazy zaměstnavatelů, a tím by se zvýšila také jejich kvalita.

Ještě poslední k té rychlosti. Brzy už bude druhá statistická zpráva o justici. Stačí se podívat do té loňské. Uvidíte, že ty spory nejsou nijak zvlášť pomalé. A upřímně řečeno, nás dnes opravdu netrápí rychlost naší justice, nás trápí nízká kvalita některých rozhodnutí, ta potom vede k prodlužování některých sporů, velmi malého procenta složitých sporů, protože tam se to mele seshora dolů. A rychlejší justice znamená už los. Los je velmi rychlá justice, ale není úplně spravedlivá.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady ještě jednu přihlášku do obecné rozpravy a je to pan poslanec Jakub Michálek. Zatím je to tedy poslední přihláška, kterou tady mám. Takže pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem navrhnout a doporučit, abychom se otázkou přísedících zabývali na ústavněprávním výboru, který má v gesci justici, abychom si nejprve vyžádali podrobné podklady i včetně třeba té výroční statistické zprávy, kterou zpracovává Ministerstvo spravedlnosti, a teprve na základě podrobnějšího vyhodnocení abychom případně dali dohromady komplexnější návrh, který bude řešit otázku přísedících, protože přece jenom jejich zrušení i mně přijde jako poměrně radikální řez. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Takže v tuto chvíli jsou všechny přihlášky vyčerpány, jak do obecné rozpravy, tak faktickou poznámku tady nemám, takže nyní končím obecnou rozpravu. Zeptám se zástupce navrhovatele a zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo? Ano, pan poslanec Feri má zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Chtěl bych všem kolegům, kteří zde diskutovali, poděkovat. Jsem rád, že se vystupuje i k takto konkrétní a odborné věci. Je zde široký zájem na tom, aby byl tento návrh zamítnut v prvním čtení, naprosto to respektuji. A chtěl bych požádat pana ministra Pelikána, aby svého budoucího nástupce vyzval a motivoval ho k tomu, aby se problematikou přísedících zabýval, ono to předávání ministerstva jistě bude poměrně náročné, aby to zkrátka nezapadlo a zabývali jsme se tím dále, protože zde je účast vlády, účast ministerstva zcela nezbytná. Takže velmi děkuji za proběhlou diskusi všem kolegům, kteří se jí zúčastnili.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další zájem o závěrečné slovo již nemám, jak mi avizoval pan poslanec Blažek. Takže nyní tedy přistoupíme k hlasování. Mám tady návrh pana předsedy Chvojky na zamítnutí. Takže přistoupíme k hlasování. Návrh na odhlášení nemám - mám tady návrh na odhlášení, takže vás odhlásím, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Svolám ještě pro jistotu poslance, protože došlo k delší rozpravě.

 

Znovu zopakuji, pan předseda Chvojka navrhuje zamítnout tento návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 61. Přihlášeno 157 poslanců, pro 98, proti 33, zdrželo se 26. Návrh na zamítnutí byl přijat. Tímto tedy končím projednávání tohoto tisku.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho programu schůze a je to bod

 

22.
Návrh poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové,
Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina
Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 89/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 89/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla poslankyně Jana Pastuchová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterým jsme se v minulém volebním období několikrát zabývali. Cílem mého návrhu je upravit povinný způsob výplaty příspěvku na živobytí u příjemců, kteří jej pobírají déle než šest měsíců v posledních 12 měsících prostřednictvím poukázek opravňujících k nákupu zboží ve stanovené hodnotě, vložený do zákona č. 111/2006 Sb. zákonem č. 98/2017 Sb.

Opatření je účinné od června 2017, ale do praxe vstoupilo až v prosinci 2017, kdy se ukázalo v některých ohledech jako problematické. Zavedení poukázek negativně dopadlo na některé zranitelné skupiny příjemců příspěvku na živobytí a přineslo některé praktické problémy. Ty se týkají hlavně osob využívajících zdravotnické nebo sociální služby, kde tyto osoby mají problém s hrazením stravy a základních potřeb v těchto zařízeních. Část dávky ve formě poukázek totiž nelze v některých zařízeních použít. Každý měsíc je tak nutné řešit způsob poskytování poukázek klientům, kteří jsou hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních, nebo je o ně např. pečováno v pobytových sociálních službách. Rovněž se ukázalo jako zbytečně náročné vyplácení části příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek v situaci, kdy je výše dávky nízká. V tomto případě je totiž finančně dražší výplata poukázek příjemci než samotná výše vyplácené dávky.

Předložená novela zákona o pomoci v hmotné nouzi proto definuje zranitelné skupiny osob, na které se nebude vztahovat zákonná povinnost výplaty nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky ve formě poukázky opravňující k nákupu zboží, a jde konkrétně o příjemce, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost a poukázky by se podle návrhu netýkaly ani případů, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele, což dává možnost úřadu práce zohlednit další situace, kdy by poskytnutí části dávky v poukázkách nevedlo k naplnění jejího účelu. Zároveň se poukázky nebudou týkat příjemců, kdy výše příspěvku na živobytí nepřesahuje 500 korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP