(11.50 hodin)
(pokračuje Pastuchová)

Tato novela rovněž obsahuje návrh na zjednodušení řízení v případech, kdy úřad práce rozhoduje ve správním řízení o změně způsobu výplaty dávek, aby ke změnám v souvislosti s nevýplatou části příspěvku na živobytí mohlo dojít co nejrychleji.

Tato právní úprava nebude mít žádné ekonomické dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty, neboť s touto úpravou nevzniknou žádné vícenáklady. Naopak se sníží administrativní zatížení úřadů práce. Nabytí účinnosti se navrhuje co nejdříve s tím, že přechodná ustanovení zajistí dostatečný prostor pro aplikaci nové úpravy.

Já bych, jak jste si všimli i na dnešním programu, ráda sdělila, což víte, že Poslanecké sněmovně byl v současné době předložen ještě podobný poslanecký návrh novely zákona, tisk 99, který vychází z doporučení Národní rady zdravotně postižených a rozšiřuje počet výjimek i na další skupiny osob. Já to tady nebudu číst, určitě jste si to přečetli, koho se to dle Národní rady má týkat. Já bych k tomu ale ráda podotkla, že tento návrh sice rozšiřuje počet výjimek, ale neuvolňuje úřadu práce ruku v jejich rozhodování, koho by se poukázky týkat měly a koho ne. A navíc plošné výjimky, které jsou zde uvedeny, by mohly přinést další problém v tom, že zde bude vyjmenováno deset skupin a na tu jedenáctou se zapomene a budeme tam, kdy jsme byli teď. Myslím si, že by se mělo přehlížet k individuální situaci každého jednotlivce.

To je asi za mě vše. Jenom bych doplnila, že průzkum českých obyvatel na poskytování dávek ve formě poukázek je pozitivní. Jenom přečtu jednu citaci: "Názor české veřejnosti na zneužívání sociálních dávek jednoznačný. Drtivé většině lidí to vadí, chtějí, aby s tím vláda něco dělala, a výplatu části dávek v poukázkách namísto peněz vidí jako možné řešení."

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní navrhovatelce a nyní, prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, projednáváme zde novelu zákona o hmotné nouzi, která se vlastně přijala v minulém období, a nyní se snažíme napravit legislativní chybu, která de facto byla přijata v minulém volebním období.

Tento návrh pod sněmovním tiskem 89 je z dílny poslaneckého klubu ANO, který se právě snaží napravit - můžeme vlastně hovořit o své legislativní chybě - a na základě velké kritiky, která se nese ze strany obcí, ze strany Národní rady zdravotně postižených a klientů. Nediferencované zavedení povinnosti orgánů pomoci v hmotné nouzi vyplácet příspěvek na živobytí namísto peněz i prostřednictvím poukázek opravňujících k nákupu zboží ve stanovené hodnotě přináší v některých situacích problémy, spory a můžeme hovořit, že v některých případech je samozřejmě neefektivní. Problémy se týkají hlavně osob využívajících zdravotnické nebo sociální služby, kdy tyto osoby mají problém uhradit stravu a základní potřeby v těchto zařízeních, protože mají část dávky ve formě poukázek, které v některých zařízeních nelze použít. Technické problémy a neefektivní výdaje přináší práce s těmito ceninami i na Úřadu práce České republiky i pověřených obcích, zejména v opatrovnictví a měsíčním vyúčtování, a možná můžeme hovořit i o malé síti prodejen poskytujících tyto služby atd., ale zároveň hovoříme o tom, že jsou to záležitosti i třeba v rámci úřadů práce, kdy se toho zhostily velice dobře a snaží se naopak vyjít celému systému vstříc.

Vláda s touto předloženou novelou vyjádřila svůj souhlas. Záměrem původního návrhu byla možnost, jak se rychle vypořádat s dlouho neřešeným problémem zneužívání sociálních dávek, které nejsou využívány právě na nákupy jídla, hygienických prostředků, léků, oblečení, školních potřeb atd. a pro potřeby dětí a dospělých zařazených do sociálního systému pomoci v hmotné nouzi. Reálně říkám, že zneužívání dávek je opravdu velké.

Současné zákonné ustanovení se nově výlučně nepoužije v případech, kdy výše příspěvku na živobytí nepřesahuje 500 korun, a v případech, kdy jsou příjemci poskytovány pobytové služby, sociální služby či je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, anebo mu byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost, nebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele. Návrh však neřeší opět všechny problémy z praxe.

Dovolte mi ještě říci, že bych jenom řekla v rámci úvodního slova paní navrhovatelky, že mi nepřijde vhodné, abychom nyní komentovali návrh, který přijde pod bodem 23, pod sněmovním tiskem 99, a myslím si, že by to mělo být řečeno až v další obecné rozpravě.

Pane místopředsedo, dovolte mi, abych navrhla sloučení rozpravy obou tisků, tedy bod 22 a bod 23. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za návrh na sloučení rozpravy. Než otevřu obecnou rozpravu, tak bychom hlasovali o tom, zdali souhlasíme se sloučením rozpravy u bodů, abych to měl přesně, 22 a u bodu 23. Já zagonguji. (Z pléna: Je třeba bod přerušit.) Já jsem se teď radil zrovna s legislativou, ptal jsem se na to, jestli to mám nejprve... Teď jsem se na to ptal a teď jsem telefonoval, abych si to upřesnil. Já to takhle poznamenáno mám. Dobře, udělám to, jak tedy míníte. Teď jsem se na to ptal telefonicky organizačního odboru, ještě jednou na správný postup.

Dobře. V tomto okamžiku přeruším bod a nyní tedy bych otevřel bod další... (Z pléna: Je třeba to odhlasovat.)

 

Takže já přerušuji tento bod a navrhuji, abychom hlasovali o sloučení rozpravy u bodů 22 a 23. Přistoupíme k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro sloučení rozpravy, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 62, přihlášeno 160 poslanců, pro 140, proti nula, zdrželo se 20. Tento návrh byl přijat.

 

Takže tímto bych otevřel bod

 

23.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové,
Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 99/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 99/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré ještě dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Jak zde již zaznělo, projednáváme dnes dva tisky, které se zabývají novelou toho samého zákona, tedy novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi, a oba si kladou za cíl napravit určité problémy, které nastaly po aplikaci poslední novely zákona o hmotné nouzi, a konkrétně se to týká poukázek dávek v hmotné nouzi, konkrétně jsou to tedy poukázky na živobytí.

Jak už zde říkala kolegyně Jana Pastuchová, vidíme tam všichni určité problémy, které se projevily v podstatě okamžitě po nabytí účinnosti ustanovení o poukázkách, tedy od 1. prosince 2017. V čem se lišíme, tak je možná rozsah problémů, které to ustanovení přineslo. V čem se naopak rozhodně nelišíme, je fakt, že je potřeba bojovat proti zneužívání dávek. To si myslím, že v tom jsme jednotní, a také se hlásím k tomu, že jsme v minulém volebním období podpořili tu změnu, o které dneska vlastně jednáme, protože jsme věřili, že to přinese zlepšení systému a že skutečně proti zneužívání dávek budeme účinně bojovat. Jak se ale ukázalo, praktická aplikace není taková, jak jsme si představovali, a pro některé skupiny obyvatel, které jsou zejména zdravotně hendikepované, nebo se to týká lidí, kteří jsou v pobytových ústavech sociální péče anebo dlouhodobě ve zdravotnických zařízeních, ale také pro seniory je systém poukázek nevstřícný a ve svém důsledku je spíše poškozuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP