(12.00 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Problémů, kterými je třeba se zabývat, je mnohem více. Já zde zmíním jenom některé z nich. Předpokládám, že bychom o nich pak podrobněji diskutovali ve výborech. Nebudu úplně souhlasit s kolegyni Pastuchovou, že náš návrh tím, že vyjmenovává skupiny nejohroženějších obyvatel, tím pádem nějakým způsobem diskvalifikuje ty ostatní. To si nemyslím, ale zase je to skutečně na diskusi ve výboru.

Já se tedy zmíním o těch největších problémech, se kterými se setkáváme i při diskusi s občany, a musím říci, že mi přišla i řada podnětů ke změně tohoto zákona. Největší stesky jsou asi ohledně sítě prodejen, a to zejména na venkově, protože zatímco ve velkoměstech, jako je Praha, Brno apod., zcela jistě postižený najde prodejnu v dostupnosti MHD, kde si může za poukázky zboží nakoupit - a je potřeba se bavit o tom, že to nejsou jenom potraviny, ale jsou to i hygienické potřeby a některé lékárenské potřeby - tak na venkově je celá řada sídel, kde se těmito poukázkami klient nemůže nějakým způsobem uspokojit a čeká ho cestování někdy i do poměrně vzdálených sídel. Pokud se bavíme třeba o zdravotně hendikepovaných nebo o seniorech, tak pro ně je to velký problém. Velký problém je to i u opatrovníků, kdy řada starostů funguje jako opatrovníci pro klienty s různým stupněm postižení, a také zde zaznívá kritika, že jim to výrazným způsobem ztěžuje situaci.

Musím říci, že náš návrh neobsahuje jedno ustanovení, které naopak obsahuje návrh paní kolegyně Pastuchové, a to jsou pacienti, klienti, kteří jsou dlouhodobě hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních. Týká se to zejména psychiatrických -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžeme všichni slyšet, co nám říká pan navrhovatel. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Týká se to zejména pacientů, klientů v psychiatrických nemocnicích, kteří jsou na dlouhodobé léčbě, a i o nich jsem dostal, resp. od zaměstnanců psychiatrických nemocnic jsme dostali připomínky. Musím říci, že to naopak obsahuje návrh paní kolegyně Pastuchové.

K této problematice se vyjádřila i vládní Agentura pro sociální začleňování, která také taxativně uvedla řadu problémů, které současný právní stav obsahuje. Zejména se vyjadřovala k nedostatečné síti prodejen, kde lze poukázkami platit, a také k dostupnosti těch poukázek jako takových.

Náš návrh zákona se zabývá několika oblastmi a odstraňuje některé nedostatky. Rozhodně si nemyslím, že odstraňuje veškeré nedostatky, se kterými jsme se v aplikaci poslední novely směrem k poukázkám setkali. Jak už zde zaznělo, problémy jsou v pobytových ústavech sociálních služeb. To je jedna oblast, kterou naše novela řeší. Potom jsou tam taxativně uvedeny osoby, které by měly být z povinné aplikace poukázek vyjmuty. Týká se to osob, které mají přiznanou invaliditu třetího stupně, potom jsou to osoby pečující, protože osoby pečující také patří do okruhu osob, které jsou aplikací současné novely ohroženy, takže u dětí do deseti let se to týká vlastně přiznané pomoci už v prvním stupni, u dospělých je to pak ve stupních 2 až 4, dále je to u osob s přiznaným příspěvkem na péči v kategorii 2 až 4 a u seniorů nad 68 let. Jak jsem zde již zmiňoval, týká se to také osob, které mají ustanoveného opatrovníka.

Na závěr mi dovolte, vážené kolegyně, vážení kolegové, zda byste propustili oba tyto návrhy do druhého čtení. Poté nás čeká myslím poměrně složitá a široká diskuse. Předpokládám, že garančním výborem bude výbor pro sociální politiku, ale myslím, že je snahou všech zainteresovaných současný stav napravit, a věřím, že dojdeme k takovému kompromisu, který pomůže lidem v nejtíživějších životních situacích, naopak ale že tam zůstane zahrnut ten institut boje proti zneužívání těchto dávek.

Tady si možná dovolím jednu kacířskou větu. V podstatě už předchozí novela před platností té současné umožňovala úřadům práce, aby systém poukázek uplatňovaly. To znamená, že individuální přístup ke klientům už tam byl možný. Bohužel nebyl v praxi až tolik uplatňován. A já se tady musím trošičku zastat pracovníků úřadů práce. Ono není vždycky úplně jednoduché klientovi, pokud je to skutečně jenom variabilní, říci: Tady vám dávám tu poukázku, protože vy jste zneužívač, vy za to nakupujete alkohol a cigarety, a proto vy dostanete jenom tu poukázku.

Je potřeba hledat skutečně účinný model, abychom lidem v nejtíživějších životních situacích pomohli a na druhé straně abychom účinně bojovali proti zneužívačům dávek.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, nechci hovořit dlouho. Dovolte mi okomentovat i tento sněmovní tisk pod číslem 99, který je konkurenční návrh poslanců z KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů, ČSSD a dalších k již popsanému návrhu poslanců ANO, tedy sněmovní tisk 89. Cílem je také napravit legislativní úpravu z minulého volebního období, když vychází z poznatků Národní rady zdravotně postižených. Není tento návrh až tak legislativně propracovaný, na což upozorňuje i zamítavé stanovisko vlády.

Tento tisk svým návrhem jde daleko za rámec omezení navržených ve sněmovním tisku 89. Bylo hovořeno, myslím, o obou návrzích, navrhovateli. Kromě zrušení poukázek v sociálních zařízeních vylučuje návrh z tohoto režimu i osoby invalidní ve třetím stupni, osoby osobně pečující o dítě ve věku do deseti let, osoby, kterým byl ustanoven opatrovník, osoby starší 68 let. Své návrhy na omezení opírají i o výstupy vládní Agentury pro sociální začleňování, která mimo jiné konstatuje, že v některých obcích nejsou žádné obchody, které poukázky přijímají, tito lidé budou muset prostředky určené na zajištění základních potravin, oblečení a hygienických potřeb utrácet za dojíždění do větších měst. Představa, že takhle stát zamezí chudým v nakupování alkoholu a cigaret, je naivní. Vždycky se najdou obchodníci, kteří budou ochotni toto zboží za poukázku vydat nebo ji i vykoupit třeba za poloviční hodnotu. Já musím říci, že současný kurz tohoto překupování je, myslím, 10:8, takže realita, že někteří naši menší obchodníci skupují tyto poukázky, existuje.

Myslím, že se všichni napříč politickým spektrem dokážeme shodnout, že legislativní úprava je nutná. Proto jsem doporučila projednávat tyto tisky společně a na výboru pro sociální politiku, jak už zde bylo řečeno, doufejme, že bude garanční, se budeme snažit najít společné konsenzuální řešení prostřednictvím pozměňujících návrhů k jednomu z nosičů.

Dovolte mi také říci, že bychom si ale měli uvědomit, že přijetí této úpravy je v praxi hodnoceno velmi kladně, tedy tam, kde docházelo ke značnému zneužívání sociálních dávek. Je to však pouze kapka v moři. Ano, možnost vyplácet dávku na živobytí v procentuální části v poukázkách byla již v minulosti, ale vždy musel příslušný úřad práce prokázat, že k tomuto vyplácení přešel na základě závažného zjištění, které je k tomu vedlo. Většinou šlo samozřejmě o zneužívání dávek, což ale vedlo k tomu, že samotné prokazování této skutečnosti bylo v praxi velice problematické. Proto zároveň žádám všechny kolegyně a kolegy, aby jejich snaha byla pomoci najít kompromis a napravit současný stav, ale neumožnit likvidaci této úpravy v celé míře.

Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 


Sloučená rozprava k bodům 22 a 23
/sněmovní tisky 89 a 99/

V souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny otevírám sloučenou obecnou rozpravu k bodům 22 a 23. Do této rozpravy jsou přihlášeni v tuto chvíli čtyři poslankyně a poslanci. Jenom konstatuji, že poslancům, kteří se přihlásili k faktické poznámce ve chvíli, kdy ještě nebyla otevřena obecná rozprava, nemohu dát slovo, a prosím, aby se přihlásili znovu do sloučené obecné rozpravy. Na řadě je pan poslanec Rakušan, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP