(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme v hlasování číslo 77, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 171 poslance pro 105, proti 4. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Nevím, jestli bych teď neudělal chybu, ale mám tady návrh pana poslance Kalouska jako další v pořadí. Je to tak dobře? (Ano.)

Takže ten zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR o to, aby její zahraničněpolitická stanoviska byla jednoznačná a konzistentní a věrohodně podporovala spojence, kteří České republice pomáhají zajistit její bezpečnost." (Námitka v sále: Po bodech!)

Takže ještě po bodech. Já to opravím, přečtu nejdřív jenom ten první bod: "PSP ČR žádá vládu České republiky o to, aby její zahraničněpolitická stanoviska byla jednoznačná a konzistentní."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v hlasování 78, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 171 poslance pro 90, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Druhý bod tohoto návrhu pana poslance Kalouska zní takto: "PSP ČR žádá vládu, aby věrohodně podporovala spojence, kteří České republice pomáhají zajistit její bezpečnost."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme v hlasování číslo 79, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 79 z přítomných 170 pro 55, proti 3. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Teď já vlastně nevím, kdo byl dřív, jestli mám teď návrh pana poslance Fialy. Nejdřív byl pan poslanec Fiala, takže přečtu nejdřív pana poslance Fialu: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu České republiky, aby v zahraniční politice podporovala pouze vojenské akce, které probíhají v souladu s mezinárodním právem."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme v hlasování 80, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 80 z přítomných 170 pro 54, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Teď bych přečetl návrh pana poslance Luzara, ten zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu ČR, aby v zahraničněpolitických otázkách a otázkách obrany a bezpečnosti vždy jednala s úplným respektem k mezinárodnímu právu a rezolucím Rady bezpečnosti OSN."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 81, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 81 z přítomných 170 pro 35, proti 16. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Tím byly vyčerpány všechny návrhy na usnesení, pane zpravodaji?

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji za to, jak to tady proběhlo. Mám dojem, oproti těm škarohlídům, kteří někteří říkají, že Sněmovna není schopna zahraničněpolitické rozpravy, tak já věřím, že se dneska ukázalo, že takové kultivované rozpravy schopni jsme. Takže ještě jednou děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní kolegyni Černochové. Dovolte mi, než budeme pokračovat, abych přečetl omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 17.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Staněk, dále se omlouvá pan poslanec Elfmark od 17.40 do konce jednacího dne, paní poslankyně Balcarová od 17.40 do konce jednacího dne a paní poslankyně Dražilová od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 1, to je zákon o volbách. Než ho zahájím, navrhuji na žádost Senátu umožnit vystoupení panu senátorovi Miroslavu Nenutilovi a Jiřímu Dienstbierovi v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacímu návrhu Senátu vám byla rozdána do vaší pošty. Dám formálně hlasovat o tom návrhu.

 

Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů? Hlasování číslo 82 jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 82 z přítomných 166 pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Dienstbiera a budeme projednávat

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 59/1/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 59/2. Pan senátor je na svém místě, ale já žádám nejdříve navrhovatele, aby se k usnesení Senátu a předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil ministr vnitra Lubomír Metnar. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona v původním znění předloženém vládou byl technickou novelou, která reagovala na změnu počtu obyvatel ve volebních obvodech do Senátu. Cílem předkládaného návrhu byla změna vymezení těch senátních volebních obvodů, ve kterých došlo k poklesu nebo zvýšení počtu obyvatel pod, nebo resp. nad hranici stanovenou v § 59 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu České republiky, to znamená plus minus 15 % oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice. Změna vymezení senátních volebních obvodů prováděná pravidelně v letech, kdy jsou vyhlášeny volby do Senátu, v souladu se stávajícím zněním § 59 odst. 2 volebního zákona sledovala legitimní cíl, jímž je zmenšení rozdílu v počtu obyvatel mezi jednotlivými volebními obvody, a to s ohledem na jednu ze základních zásad volebního práva, a to zásadu rovnosti. Ta si nejen žádá, aby každý volič měl stejný počet hlasů, ale zároveň aby každý z těchto hlasů měl stejnou váhu.

V průběhu projednávání návrhu zákona v Senátu byla ze strany senátorů zřetelně vyslovena dlouhodobá nespokojenost se systémem, podle kterého se volební obvody do Senátu mění každé dva roky. V některých případech tak dochází k tomu, že jsou konkrétnímu senátorovi z volebního obvodu, za který byl zvolen, odňata území, kterým se při výkonu svého mandátu dlouhodobě věnoval. V důsledku přesunu mezi volebními obvody také dochází k situacím, které zasahují do šestiletého volebního cyklu. Někteří voliči volí do Senátu již po dvou letech a naopak někteří voliči nevolí např. deset let.

Výsledkem diskuse na půdě Senátu bylo přijetí usnesení, kterým Senát návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh vypouští novelizační body, kterými měla být provedena změna vymezení senátních volebních obvodů, zrušuje ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu České republiky, které stanoví povinnost pravidelné změny volebních obvodů, a zrušuje taktéž související ustanovení § 97 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu České republiky.

V doprovodném usnesení k návrhu zákona Senát vyjádřil dlouhodobou nespokojenost s časnými změnami volebních obvodů pro volby do Senátu a vyzval vládu, aby připravila takovou právní úpravu volebního zákona, která zajistí větší stálost volebních obvodů pro volby do Senátu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP