(16.50 hodin)
(pokračuje Ťok)

Anonymizace dat je v projektu řešena ve dvou úrovních. Smluvně je povinnost zajistit anonymizaci dat přenesena na zhotovitele a dále technicky, kdy je na vstup vložen anonymizační modul, který technicky zabezpečí, aby data, která budou na ŘSD uložena, neobsahovala žádné osobní údaje.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji. Prosím, jestli pan poslanec chce vznést doplňující otázku? Chce.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane ministře, za vaše odpovědi. Nicméně o přímé efektivnosti a účelnosti jsem se bohužel toho moc nedověděl. Budou se tady vynakládat stovky milionů korun ze státního rozpočtu na data, jejichž, jak říkám, účelnost a efektivnost jsem se nedozvěděl z vašeho vystoupení.

Ale já bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Chtěl bych vaše ujištění, že se v tomto případě nejedná spíš o pilotní projekt, na základě kterého chce ministerstvo do budoucna uzákonit povinnost sledování pohybu pro každé auto. To by byl pro mě velký bratr v praxi a flagrantní zásah do svobody obyvatel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Prosím pana ministra o reakci.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Tak já jsem touto otázkou trošku překvapen, protože jsem říkal, že žádná data, která ŘSD dostane, nebude lze identifikovat s žádným vozidlem, ze kterého budou poskytnuta. Tak to je první odpověď.

A druhá záležitost. Já chci říct jednu věc. Naše Národní dopravní centrum prostě je centrum, které řídí a do budoucna bude řídit inteligentní dopravní systémy na silnicích. Jinými slovy, takové ty plovoucí značky, změna těchto věcí, řízení toho, aby naši řidiči nevyjížděli do zácpy, která už tam je, aby se ty zácpy podařilo rychle rozjet. A to jsou data, která jsou nutná pro to, abychom tyto systémy mohli zavést. To znamená, takovou tu inteligentní dálnici, dálnici, která komunikuje s řidičem. Takže toto jsou data, která jsou důležitá pro to, abychom tohle mohli zavést. A já si myslím, že je zcela jednoznačné, že to nejsou data, která jsou dneska komerčně nebo volně dostupná v těch jednotlivých systémech. A tak jak jsem říkal, pokud si koupíte navigaci nebo si koupíte chytrý telefon a stáhnete si aplikaci, tak s tím to komunikuje. Ale máte-li řídit dopravu, tak ji musíte řídit podle jiných dat, která nejsou zpracovatelná tímto způsobem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji za reakci. Posuneme se dál. Nyní pan poslanec Feri bude interpelovat ve věci soukromé podpory kultury pana ministra Šmída.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan ministr kultury není přítomen, a proto svou otázku položím při příštích interpelacích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní bude paní poslankyně Golasowská interpelovat ve věci učňovského školství pana ministra Plagu.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, víme, že máme dostatek absolventů vysokých škol, nicméně pokulháváme s absolventy učňovských oborů a víme, že dneska na pracovním trhu schází mnoho řemeslníků. A já se vás proto ptám, zda připravuje Ministerstvo školství konkrétní opatření pro zvýšení prestiže učňovského školství, a pokud ano, jaká. Pak také, zda se ministerstvo chystá finančně podpořit učňovské školství, a pokud ano, o jaké zvýšení se jedná oproti finanční podpoře let minulých. A poslední otázka, zda ministerstvo spolupracuje se zaměstnavateli v souvislosti s nedostatkem kvalifikovaných dělnických a řemeslných profesí. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan ministr není přítomen, takže vám odpoví do 30 dnů.

A nyní bude pan poslanec Kalousek interpelovat ve věci jaderné elektrárny Búšehr pana ministra Stropnického a podle všeho by se pak měla připravit paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vážený pane ministře zahraničí, dnes dopoledne propustila Sněmovna do druhého čtení návrh komunistů za podpory poslanců vaší strany, Pirátů a SPD o zrušení dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Parlamentní diskuse bude věcí druhého a třetího čtení. Nicméně mě hlavně zaujalo, že vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko. Neutrální stanovisko znamená, že je jí to v podstatě jedno, což v případě vlády pokládám za naprosto nepřijatelné, protože se nejedná o nic jiného než o zásadní mezinárodněpolitické rozhodnutí, které nastavuje náš azimut zahraniční politiky. Vláda může být pro, může být proti, ale nemůže říct, že má k tomu neutrální stanovisko, že je jí to fuk.

Když jsem interpeloval pana premiéra, tak odpověděl, že vláda se neshodla, a proto zaujala neutrální stanovisko. To je nepochybně lež. Když se vláda neshodne, tak napíše, že nepřijala žádné stanovisko. Ale ona přijala stanovisko. Přijala stanovisko, že je jí to jedno. Znovu opakuji, připadá mi to vyloučené jak u vlády, tak u ministra zahraničí, a proto se vás, pane ministře, dovoluji otázat, jaký je váš postoj ministra zahraničí České republiky k tomuto návrhu. Jste pro, nebo proti? Jedno vám to být nemůže.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já děkuji. Pan ministr není přítomen, takže vám odpoví do 30 dnů.

A nyní mám informaci, že páni poslanci Pávek, Zahradník a Holomčík své interpelace stáhli a také mám za to, že nejsou přítomni. Takže se posuneme dál. Mám tady interpelaci paní poslankyně Kovářové ve věci IROP a zbytečné byrokracie, která by měla interpelovat paní ministryni Dostálovou. Prosím, paní poslankyně. A připraví se kdyžtak paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, snižování administrativní zátěže je cílem každé vlády včetně té, kterou reprezentujete. Žádám proto o vysvětlení, proč není v duchu tohoto principu koncipován i Integrovaný regionální operační program, který je zásadním z hlediska investic s evropskou přidanou hodnotou v České republice.

Uvádím proto následující příklad. V článku 5.2 bodu 7a odstavec 3 obecných pravidel pro žadatele a příjemce z IROP je uveden tento požadavek. Položkový rozpočet stavby žadatel-příjemce předloží jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů, například profesí, pomocí položek charakteru komplet soubor, následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. V praxi jsou standardně využívány různé oceňovací programy profesí, například ve stavebnictví ceník RTS. Konečné ocenění zakázky je pak běžně a standardně zpracováno tak, že je v souhrnném rozpočtu odkaz na ocenění dílčím rozpočtem. Projekční firmy nejsou schopny podmínku předkládání nacenění zakázky v uceleném souboru standardně naplnit. Uchazeči o veřejnou zakázku musí nesmyslně ručně kopírovat a slučovat do jediné excelové tabulky. V současnosti, kdy stavební firmy nestíhají plnit své závazky, to jen komplikuje a zhoršuje postavení zadavatele veřejných zakázek. Bohužel jsem nucena konstatovat, že tuto podmínku do pravidel napsal ten, kdo se nikdy nepohyboval ve stavební praxi. Vede to k zásadnímu navyšování administrativy, zhoršení podmínek pro proces přípravy investic s využitím zdrojů ze strukturálních fondů.

Vážená paní ministryně, hodláte tento administrativní nesmysl, který jen komplikuje postavení příjemců dotací z IROP, odstranit? Věřím, že se tohoto kroku dočkáme dříve než v roce 2020, kdy končí aktuální programové období. Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji, a jelikož paní ministryně není přítomna, tak vám odpoví písemně do 30 dnů.

Nyní tedy tady mám interpelaci paní poslankyně Richterové, která by měla interpelovat ve věci nových čísel o dětech pod tři roky v bývalých kojeneckých ústavech. Ovšem paní poslankyně Richterová tu není, takže se posuneme dál. Nyní by měla interpelovat paní poslankyně Maříková ve věci certifikace Lesů ČR certifikací FSC pana ministra Milka.***
Přihlásit/registrovat se do ISP