(17.00 hodin)

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, lesy v České republice jsou ze 70 % certifikovány certifikačním systémem PEFC, jehož standard však není zárukou trvale udržitelného hospodářství, jelikož nezaručuje ochranu lesní půdy před degradací, k níž dochází na holosečích, neomezuje jejich velikost nad rámec zákona, negarantuje, že se z ekosystému těžbou dřeva neodčerpá více živin, než se do něj vrátí, nezaručuje zachování biodiverzity, jelikož nekvantifikuje, kolik stromů by se mělo nechat na dožití a k zetlení, PEFC tak není zárukou trvale udržitelného obhospodařování lesů. Řešením by byla certifikace FSC, která by výše zmíněné vyřešila, a je po ní zvýšená poptávka na světovém trhu a českým podnikatelům by zajistila konkurenceschopnost a snížil by se export surového dřeva a zvýšil se export dřevařských produktů s vyšší přidanou hodnotou. V České republice jsou takto certifikovány pouze dvě procenta lesů a poptávka jasně převyšuje nabídku.

Certifikace je tržním nástrojem a volbou vlastníka lesů. V případě Lesů České republiky toto náleží Ministerstvu zemědělství. V této souvislosti prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Zvažuje Ministerstvo zemědělství zavedení pro Lesy České republiky certifikaci FSC, která by garantovala vyváženou ekonomickou, sociální a ekologickou funkci a měla za výsledek trvale udržitelné hospodaření, které v současné době neřeší lesní zákon, a větší konkurenceschopnost českých podniků a vyšší přidanou hodnotu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan ministr Milek také není, takže vám odpoví do 30 dnů písemně.

Nyní je tedy na řadě pan poslanec Blaha Stanislav, který by měl interpelovat ve věci financování projektů z národních zdrojů pana ministra Hünera. Pan poslanec Blaha v tuto chvíli není, takže by se měla připravit paní poslankyně Golasovská a pak paní poslankyně Kovářová. Pan poslanec právě přichází. Výborně. Tak máte možnost.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane ministře, Evropská komise se kvůli nadměrnému počtu odhalených chyb rozhodla pozastavit celý operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jedná se o 114 miliard. Přiznám se, že 14% míra chybovosti mě překvapila a krokům Evropské unie, Evropské komise naprosto rozumím. Pochopil jsem, že jste problém zdědil a snažíte se o nápravné kroky. Zarazilo mě však, že financování všech schválených projektů bude pokračovat z národních peněz s tím, že se bude doufat v nápravu a zpětné profinancování z evropských fondů.

Pane ministře, při vší úctě, co bude následovat, jestliže nebudou vyslyšeny prosby vašeho ministerstva a k žádnému zpětnému profinancování nedojde? Máte nějakou představu, kde byste potřebné miliardy hledal? Podle mě už vaše vláda musela prohledat každý kout při nalezení těchto 170 miliard, o kterých mluvil pan premiér a jsou tady skloňovány prakticky ve všech pádech. Děkuji vám za odpověď a v každém případě vám přeji hodně zdaru při vašich prosbách směrem k Evropské komisi při přehodnocování jejího stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím pana ministra o reakci.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi úvodem konstatovat, že uvedené problematice věnujeme obrovské úsilí a obrovské množství energie, protože objem finančních prostředků, jak tady bylo řečeno, je značný a snažíme se maximálně rychle znovu restartovat financování z fondů Evropské unie.

V současné době jsou žádosti o platbu v programu operačních programů propláceny, jak bylo řečeno, ze zdrojů nároků nespotřebovaných výdajů, to je přesný název toho účtu z minulých let, které jsou zapojeny do rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu pro rok 2018. Říkám to jenom pro pořádek, aby bylo patrné, z jakého konkrétního účtu a jakým způsobem se věc v současné době financuje a co zajišťuje vlastně chod těch programů, tak jak byly naplánovány, tak jak byly odsouhlaseny, a zažehnalo se ta akutní nebezpečí, kterého se báli všichni podnikatelé, kteří ten program měli přislíben a buď ho čerpali, nebo se těšili tomu, že budou čerpat. Především šlo o malé, střední podniky, které počítají každou korunu, a mohlo by to mít pro ně z hlediska jejich rozvah poměrně fatální následky.

Co se týče záležitosti kontrol, je třeba říct, že z těch tisíce projektů bylo kontrolováno 30 projektů Evropskou komisí. V současné době probíráme veškeré ty projekty, abychom se při dalších kontrolách, které se dají očekávat ať už ze strany Evropské komise, nebo Ministerstva financí, abychom výrazně zlepšili vlastně tady tu záležitost a tu chybovost odstranili. Také kdyby Evropská komise - a bude dále na dalším vzorku po námi aplikovaném akčním plánu znovu zkoumat tuto chybovost, aby se přesvědčila, že ta opatření, která navrhujeme a která projednáváme s Evropskou komisí, byla účinná, a také vlastně s dalším objemem těch projektů v těch dalších vzorcích vlastně řádně budeme nařeďovat tu chybovost tak, aby byla vlastně v té požadované míře, nebo obvyklé pro Evropu. Samozřejmě nemá smysl komentovat, jak ty chyby vznikly. Má smysl komentovat, jak ty chyby odstraníme, a doufám, že se mi to alespoň částečně podařilo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Já jsem se při tom svém předchozím vstupu trochu zadýchal, protože člověk tady nějak ztrácí kondici. Chtěl bych se přesto jenom zeptat. Určitě jste docela v nějakém jednání s Evropskou komisí, a kdybyste si měl tipnout, jaká je pravděpodobnost, že dojde k tomu zpětnému profinancování z evropských zdrojů, tak jaká by ta pravděpodobnost podle vás byla?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo. Ta pravděpodobnost je vysoká, protože s Komisí komunikujeme, vidíme, jak se Komise k té věci staví. Pokud skutečně reálně prokážeme, že se zjednala náprava, pevně věřím, že to Komise uzná. Problém jenom, to je třeba říct, je určitě s programy, které už jsou v současné době propláceny nebo byly propláceny a našla se ta chybovost nebo neoprávněnost té dotace, tak samozřejmě u těchto programů ani při restartu financování z Evropské komise nedojde k úhradě těchto projektů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Golasowskou o interpelaci ve věci metodické příručky pro kurátory - paní ministryně Němcové.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážená nepřítomná paní ministryně, já i pracovníci OSPOD jsme silně znepokojeni vydáním metodické příručky, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde se vydávají pokyny, které omezují kompetence kurátorů, a máme za to, že odporují právní úpravě i zdravému rozumu. Tady jsou některé příklady. Například že dítě ve věku 15 let může opustit jakékoli zařízení, přestože bylo do něj umístěno soudním rozhodnutím, pokud zanedbává školní docházku či užívá návykové látky, není důvod, aby se situací zabýval kurátor, dítě má právo nestudovat, má právo i nepracovat, i nezletilé dítě může žít a bydlet samostatně, nemusí být nikomu svěřeno do péče atp.

Ministerstvo se hájí tím, že nezavádí nic, co by již neplatilo v souvislosti s právním řádem. Ale já se ptám, zda ministerstvo nezapomnělo na ustanovení občanského a trestního zákoníku, které mj. hovoří o rodičovské odpovědnosti, která zahrnuje péči o zdraví dítěte, výchovu, vývoj, včetně spravování jeho jmění. Zároveň se zákonná osoba dopouští trestného činu ohrožování mravní výchovy, pokud dítěti umožní vést zahálčivý nebo nemravný život. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP