(17.10 hodin)
(pokračuje Golasowská)

Vážená paní ministryně, v situaci, kdy OSPOD bijí na poplach v souvislosti se zvyšováním počtu nezletilých dětí v užívání návykových látek, a v situaci, kdy narůstá počet rodin, v nichž rodiče malých dětí užívají návykové látky, nechodí do práce atd., vás žádám, aby ministerstvo přehodnotilo některé pasáže v té příručce a aby je přepracovalo tak, aby kurátoři měli potřebné kompetence a byli rodině nápomocni.

A taky se chci ještě zeptat, co dělá ministerstvo pro snižování počtu dětí závislých na drogách a pro mladé lidi, kteří ne že nemohou, ale nechtějí pracovat, a jak řeší ministerstvo rozpor mezi obsahem příručky a ustanoveními trestního a občanského zákoníku (předsedající upozorňuje na čas). A poslední dotaz, požadovala bych, aby v příručce byli uvedení autoři, protože je tam uvedený jenom tým Ministerstva práce a sociálních věcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji. Paní ministryně vám odpoví do třiceti dnů, protože je nepřítomna.

A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci evropských fondů a školské infrastruktury paní ministryni Dostálovou.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, obracím se na vás ve věci extrémního převisu žádostí oproti alokaci u výzvy č. 46 a č. 47 IROP Infrastruktura základních škol. Dle bodového hodnocení je zjevné, že nebude podpořena obrovská řada projektů, které dosáhly maxima možného počtu bodů, v případě, že nebudovaly novou kapacitu, ale zaměřily se na kvalitativně zásadní zlepšení podmínek pro definované klíčové kompetence. V rámci území došlo při tvorbě místních akčních plánů k tzv. dohodě o strategických investicích a všechny tyto projekty jsou výsledkem shody území, že se jedná o prioritní a potřebné investice pro pokrytí sítě území alespoň dostatečně vybavenými školami.

Vážená paní ministryně, proč nedojde k navýšení alokace tak, aby byli uspokojeni všichni žadatelé, kteří získali v bodovém hodnocení stejný počet bodů? Kritériem pro výběr projektů je tak nyní čas podání žádosti za situace, kdy jiné programy MMR nevyčerpávají svoji alokaci a jejich čerpání je dokonce ze strany EU pozastaveno. Podle mých informací se u výzvy č. 47 jedná přibližně o 1 mld. korun. Uzávěrka žádostí byla 14. února 2017 a stále není připraveno hodnocení výzvy. Přitom obrovským problémem za situace tak masivního prodlení při hodnocení zůstává podmínka dokončení do 28. června 2019. Zásadní infrastrukturní opravy lze ve školách realizovat především o prázdninách. Vážená paní ministryně, proč nedojde k posunu termínu pro dokončení? Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji paní poslankyni. Paní ministryně vám odpoví do třiceti dnů, jelikož je nepřítomna.

A nyní prosím pana poslance Kalouska, který bude interpelovat ve věci jaderné elektrárny Búšehr pana ministra Metnara.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře vnitra, dnes dopoledne Poslanecká sněmovna propustila do druhého čtení návrh zákona na zrušení zákazu dodávek pro elektrárnu Búšehr. Parlamentní diskuse nás čeká. Nicméně to, co mě zaujalo, bylo neutrální stanovisko vlády k tomuto návrhu. To rozhodnutí, zda zrušit, nebo nezrušit ten zákaz dodávek, je vrcholně politické rozhodnutí z oblasti zahraniční politiky. Za zahraniční politiku odpovídá vláda. A rozhodnutí o tom, zda zrušíme, nebo nezrušíme, zásadním způsobem ovlivní setrvání nebo vychýlení azimutu dosavadní strategie zahraniční politiky České republiky. Proto jsem přesvědčen, že vláda nemůže mít neutrální stanovisko, že jí to nemůže být jedno, že s plnou odpovědností musí zaujmout stanovisko, zda tento návrh podporuje, nebo zda tento návrh nepodporuje. Vláda tedy zaujala stanovisko, které je z mého pohledu skandální.

Pan premiér na moji interpelaci odpověděl, že vláda se neshodla, proto zaujala neutrální stanovisko. Ale to není pravda. Kdyby se vláda neshodla, tak by přijala závěr, že se nepodařilo přijmout stanovisko. Ale vláda stanovisko přijala. A přijala stanovisko, že jí je to jedno. A tak se chci zeptat alespoň vás jako ministra vnitra, zda vy sám jste pro, nebo proti zrušení tohoto zákazu. Děkuji za upřímnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr je přítomen, takže bude odpovídat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážený pane poslanče, já to vezmu trošku šířeji, jestli dovolíte, s tím, že tento problém, tak jak toho 6. března, když jsem byl požádán Legislativní radou vlády o zaslání stanoviska za účelem přípravy tohoto návrhu, tak v rámci své odpovědi jsem konstatoval, že se jedná už o několikátou iniciativu, přičemž vedle poslaneckých návrhů byl v minulém volebním období předložen i vládní návrh. Jednalo se o sněmovní tisk 836. Žádný z těchto návrhů však nenašel v Poslanecké sněmovně dostatečnou podporu. To je fakt.

S ohledem na stále značně komplikovanou situaci na Blízkém východu jsem vyjádřil ve své odpovědi názor, že ke zrušení předmětného zákona by se mělo přistoupit pouze na základě náležitého vyhodnocení všech mezinárodních, mezinárodněprávních a zahraničněpolitických souvislostí. Ty by měly dle mého pro rozhodování hrát z dlouhodobého hlediska tu nejdůležitější roli, daleko větší roli než parciální ekonomické zájmy na potenciální export. Rovněž jsem poukázal na skutečnosti, že výše uvedený návrh zákona vykazuje i určité legislativně technické nedostatky. Závěrem jsem vyjádřil přesvědčení, že pro formulaci postoje vlády je stěžejní samozřejmě vyjádření mých kolegů, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto předkladatele dřívějšího vládního návrhu. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto mé apely a podněty byly do návrhu stanoviska vlády implementovány a v určitém ohledu i rozpracovány, s argumenty uvedenými v něm jsem se ztotožnil a pro předběžné stanovisko vlády proto i hlasoval.

Předpokládám rovněž, že o této závažné a aktuální problematice bude zákonodárný sbor podrobně diskutovat na výborech i v plénu. Jedná se totiž o poslanecký návrh a jedině Parlament České republiky je tím suverénem a autoritou, která je s ohledem na ústavní pořádek České republiky kompetentní o předloženém návrhu zákona rozhodnout.

Já si nemyslím, že je to vládě České republiky jedno, protože berte si, že i o neutrálním stanovisku se hlasuje. Takže ten celý můj postoj je z hlediska komplikované situace posunut na tu parlamentní úroveň, kde by v tomto širším mělo být o této věci samozřejmě rozhodnuto. A vláda o tom dlouze diskutovala, a ne že se neshodla. Ano, shodla se, a nebylo jí to jedno, na neutrálním stanovisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji. Prosím, jestli pan poslanec má zájem... Má zájem o doplňující otázku. Je to vaše.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já chci poděkovat za odpověď, kterou těžko můžu chápat jinak, než že vláda po dlouhé diskusi se usnesla na stanovisku - je jí to jedno, což jí není jedno. Já se s tím nějak pokusím vyrovnat, s touto odpovědí. Nejsem o moc chytřejší, ale ta vaše odpověď chytrá byla, pane ministře. Děkuji za ni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Prosím, pan ministr jestli má zájem o reakci. (Odchází už s poslancem Kalouskem ke svým lavicím.) Nevypadá to tak. V tom případě se posuneme dál.

Nyní bude interpelovat pan poslanec Feri ve věci co přinesou slevy na jízdném pana ministra Ťoka.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi děkuji za slovo, pane předsedající. Dneska je nás tady jak na mariáš, a proto bych chtěl panu ministrovi poděkovat, že přišel. Moje otázka je velmi jednoduchá a obecná, zdali si nechalo Ministerstvo dopravy zpracovat dopadovou analýzu zamýšlených a schválených slev pro studenty a seniory, a to nikoliv jenom analýzu na veřejné rozpočty, nýbrž i analýzu např. na komfort na dopravce, na obsazenost dopravních prostředků atp., např. třeba i ve světle zavedení změn na Slovensku, nějaká srovnávací analýza případně v jiných zemích. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP