(11.20 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Vzácně se zde tedy shoduji právě s vládním stanoviskem. Domnívám se, že osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována celodenní péče v pobytovém zařízení sociálních služeb, jsou ze strany státu výrazně více podporovány než ty, které jsou v domácí či formě asistentské péči. Dotace poskytovatelům pobytové sociální péče jsou řádově vyšší než rozsah poskytovaných služeb a vyplácení příspěvků na mobilitu těm, kterým pobytová sociální péče poskytována není.

Tolik tedy k tomu samotnému zákonu. A samozřejmě v tomto případě navrhuji tento tisk přiřadit jako garančnímu výboru pro sociální politiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce, paní poslankyni Markétě Pekarové Adamové, za zpravodajskou zprávu. Otevírám rozpravu. První přihlášená je paní poslankyně Dražilová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, spoustu toho, co jsem chtěla říct, už řekla paní zpravodajka. Tak jenom to shrnu ve stručnosti.

Jak již bylo řečeno, předmětná novela usiluje o sjednocení podmínek zdravotně postiženým osobám, kterým je poskytován příspěvek na mobilitu. V současné době těm, kterým je poskytována pobytová sociální služba, ten příspěvek je poskytován z důvodů hodných zvláštního zřetele. Těm, kterým není poskytována pobytová sociální služba, je poskytován na základě čestného prohlášení, že se pravidelně dopravují. Předkladatel opravdu nebere v potaz, že situace osob v pobytových službách je úplně jiná. Já se musím ohradit proti tomu, jak tady bylo řečeno, že lidé v domovech pro seniory sedí a čekají na smrt. Já jsem také sama byla ředitelkou spoustu let takového zařízení a myslím si, že to není pravda. Ten rozdílný způsob prokázání nároku na přiznání příspěvku neznamená, že osobám pobývajícím v pobytových službách není přiznáván. Současná právní úprava, jak jsme slyšeli, umožňuje těmto osobám příspěvek čerpat a úřady práce, jak jsem si zjistila, tento příspěvek přiznávají. Zjistila jsem si skutečnost Jihomoravského kraje namátkově ve čtyřech okresech. V okrese Blansko za měsíc březen se vyplatilo 13 mobilit osobám zdravotně postiženým, které se nacházejí v pobytových zařízeních, v okrese Břeclav 21, v okrese Vyškov 10 a v Hodoníně 16. Slyšeli jsme také, že předložený návrh by znamenal zátěž pro státní rozpočet, dále by tato změna vyžadovala změnu informačního systému, úpravu formuláře žádosti a hlavně další posílení personálního obsazení krajských poboček úřadu práce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že stávající úprava podmínek pro přiznání příspěvku na mobilitu je opodstatněná a zcela přiměřená, a proto navrhuji zamítnutí novely zákony již v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Lence Dražilové a ptám se, kdo dál do rozpravy, protože žádnou jinou písemnou přihlášku nemám. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova - ano, pane senátore. Pan senátor Plaček řekne své stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Vladimír Plaček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, já jsem samozřejmě citoval tu možnost, že úřad práce má možnost přiznat žádostem hodným zřetele příspěvek na mobilitu. Ale bohužel není zřejmě ta situace jednotná v celé republice, protože já mám tady písemné dokumenty, které z úřadu práce vyžadují po těch lidech doklady nad rámec zákona. O účelovosti nikde není řeč. A pokud oni toto nedoloží nad rámec zákona, tak jim ten příspěvek přiznán prostě není. A o to jde. Přece se nemůžeme se dívat na lidi zdravotním postižením jinak na ty, kteří jsou ve svém vlastním sociálním prostředí a v pobytových zařízeních sociálních služeb. Jsou to lidé s obdobným zdravotním postižením a měli by mít, alespoň dle nás senátorů - a musím říci, že ten senátní návrh byl schválen v Senátu drtivou většinou. Náš názor je takový, že by se ten rozdíl dělat prostě neměl. Moc bych se přimlouval za to, abychom mohli projednat tento náš návrh ve vašich výborech, nebo ve výboru, a moc bych se přimlouval za to, abyste s tímto souhlasili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo od paní zpravodajky. Je zájem. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Já budu pouze konstatovat, že tady nepadl návrh ani na zamítnutí, ani na vrácení k přepracování, takže můžeme hlasovat o přikázání do výborů. (Nesouhlasné reakce z pléna.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, to ale není pravda. Já jsem slyšel, že paní poslankyně Lenka Dražilová navrhla právě zamítnutí návrhu zákona.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Tak to se omlouvám, to se omlouvám. Já jsem to v té řeči bohužel asi přeslechla. Tak to se velice omlouvám. Děkuji za upozornění, a tedy tím pádem je navrženo zamítnutí. Takže budeme hlasovat nejdříve o tomto návrhu a pak případně o těch dalších. Omlouvám se velice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme tedy rozhodovat o návrhu na zamítnutí. Pokud tento návrh nebude přijat, budeme rozhodovat o návrhu na přikázání výborům, tak jak předložila paní zpravodajka. Já zagonguji, protože jsem požádal ke zmenšení hladiny hluku tady, aby diskuse se vedly v předsálí, aby ti, kteří mají zájem rozhodnout v této věci, přišli do sálu. Odhlásím vás všechny, požádám vás o novou registraci, abychom zjistili přesný stav ve sněmovně.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, zahájím hlasování číslo 135, ve kterém budeme rozhodovat o zamítnutí předloženého senátního návrhu zákona o sociálních službách... Máme už konstantní počet přihlášených.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 135 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 135: z přítomných 146 poslanců pro 67, proti 76, návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy rozhodovat o přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu výboru? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 136, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 136: ze 149 přítomných pro 147, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. (Poslanec Bartošek se hlásí o slovo.) Ano, vidím z místa poslance Bartoška. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Navrhuji to přikázat rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je tady návrh na rozpočtový výbor. Kdo další? Není tomu tak.

 

Budeme rozhodovat o přikázání rozpočtovému výboru v hlasování pořadové číslo 137, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 137: z přítomných 149 pro 85, proti 10, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán dále výboru rozpočtovému.

 

V rozpravě nezazněl žádný odkaz na zkrácení nebo prodloužení lhůty k projednání. Lhůta k projednání je 60 dnů ve výborech. Konstatuji tedy, že garančním výborem je výbor pro sociální politiku, dalším výborem, kterému byl tisk přikázán, je výbor rozpočtový. Děkuji panu senátorovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 26.***
Přihlásit/registrovat se do ISP