(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Zuzana Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předmětem předkládané novely je úprava některých technických a organizačních zabezpečení volebních procesů. Navrhované změny vycházejí z praktických poznatků, ze zjištění v rámci soudního přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Nejvyšším správním soudem a z poznatků pozorovatelů OBSE.

Novela sjednocuje organizaci voleb pro všechny volby, tj. pro volby do Parlamentu, krajů, obcí, Evropského parlamentu a pro volby prezidenta. Zapisovatel bude členem okrskové volební komise s právem hlasovacím, avšak nebude moci být předsedou ani místopředsedou komise. Starosta bude moci zapisovatele odvolat, pokud zapisovatel nevykonává svoji funkci řádně. Mají být povinná školení členů okrskových volebních komisí k zajišťování a zpracování výsledků voleb prováděných Českým statistickým úřadem a povinná školení členů okrskové volební komise k zásadám hlasování a tato školení budou zajišťována pověřenými obecními úřady za součinnosti s krajskými úřady. Za neúčast na povinném školení bude krácena odměna. Starosta bude povinen vyrozumět o povinném školení určené členy okrskové volební komise. Při nepřetržité přítomnosti delší než dvě hodiny dojde k zániku členství v okrskové volební komisi.

Za účelem větší transparentnosti bude zveřejňováno ve volební místnosti složení okrskových volebních komisí, zejména jde-li o člena jmenovaného starostou nebo delegovaného kandidujícím subjektem, aniž by však bylo nutné specifikovat konkrétní politický subjekt. Krajský úřad bude moci kontrolovat práci okrskových volebních komisí také u voleb do zastupitelstev obcí.

Možnost, aby starosta vyhradil před každými volbami plochu pro vylepení volebních plakátů, zůstává zachována, pouze se stanovuje, že tak může učinit nejpozději 16 dnů přede dnem voleb. Takto vyhrazenou plochu poskytuje obec bezplatně a na toto bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení daného volebního zákona o financování volební kampaně, což znamená, že nejsou za tyto plochy započítávány výdaje na volební kampaň. (V sále je velký hluk.)

Zavádějí se jednostranné hlasovací lístky do všech voleb, vyjma voleb do obcí. Oboustranné hlasovací lístky do zastupitelstev obcí budou mít na konci každé strany text "pokračování na druhé straně". Při souběhu voleb budou barevně odlišeny hlasovací lístky i obálky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším. Chtěl bych poprosit kolegy v sále o klid. Míra hluku dostoupila míry, kdy už není úplně rozumět, takže prosím o klid. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Po vzoru zákona o volbě prezidenta republiky se sjednocují náležitosti záhlaví petice a každého podpisového archu pro volby do Senátu a zastupitelstev obcí.

Účinnost zákona je navržena desátým dnem po vyhlášení zákona tak, aby se změny promítly již do podzimních voleb roku 2018.

V návaznosti na novelu volebních zákonů bude předložen návrh novely vyhlášek provádějících volební zákony s cílem navýšit odměny členům volebních komisí přibližně o 500 korun. S tím budou spojeny finanční náklady až 250 milionů korun na jedny volby. Další nárůst nákladů je spojen se zavedením jednostranných hlasovacích lístků, a tím se zvětšením jejich formátu. V případě souběhu voleb se náklady dále zvýší z důvodu barevného odlišení hlasovacích lístků a úředních obálek. Zvýšení nákladů lze také očekávat z důvodu refundace mezd z důvodu zvýšeného počtu osob účastnících se povinného školení.

Hlavní principy nově navrhované právní úpravy směřují k nápravě současných nedostatků volebních procesů. Jedná se o technické změny, které nemají vliv na fungování volebního systému, zefektivňují však organizační stránku voleb a ve výsledku přispívají též k důvěryhodnosti voleb.

Navrhovatel navrhl Sněmovně projednání návrhu zákona tak, aby Sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení dle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Doporučuji vyslovit s tímto postupem souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, abyste zaujala místo u stolu zpravodajů, a otevírám rozpravu, do které v tuhle chvíli... Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jménem čtyř poslaneckých klubů, ODS, KDU, TOP 09 a STAN, vetuji projednávání podle § 90 odst. 2. Ten zákon potřebuje dopracovat.

A dovolte mi, abych reagoval aspoň na část vystoupení paní zpravodajky. Jestli si vzpomenete, když jsme hlasovali o návrhu státního rozpočtu pro letošní rok, tak jsme přišli se dvěma různými návrhy, jak zvýšit odměny členům okrskových komisích, a ti samí, kteří to dneska předkládají a říkají, jak je to správné, hlasovali před čtyřmi měsíci přesně naopak. Tak jenom abychom nezapomněli, když něco tvrdíte v prosinci, tak aspoň řekněte: my jsme se spletli, byla to chyba, měli jste pravdu mimo jiné. Protože my jsme zrovna těch 200 milionů do návrhu státního rozpočtu, aby byly alokovány, navrhovali, protože ty odměny jsou skutečně nízké. Na tom se bezesporu shodujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Registruji veto, budeme tedy pokračovat v projednávání standardním způsobem. A nyní tu mám ještě nějaké faktické poznámky, takže prosím paní poslankyni Langšádlovou.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, volby jsou úplně základním procesem každé demokratické společnosti a předpokladem je důvěra. A nám se tady stalo v minulých volbách a možná i v předchozích, byť vím, že to nebyly nějaké centrální zlé úmysly, že zkrátka ta důvěra byla poškozena, že byla zpochybněna, a došlo dokonce ke změně mandátu. Bylo to v tom kraji, ze kterého já pocházím, ze středních Čech, a musím přiznat, že situace, kdy Nejvyšší správní soud musel přepočítávat hlasy, je zkrátka naprosto nepřijatelná. Já bych chtěla ocenit pana ministra za to, že některé kroky tady navrhuje, že tady navrhuje zvýšení odměn, to určitě je velmi správná věc. Větší proškolení, větší důraz na proškolení, jednostranné tisky listů, barevné obálky, to všechno je správně, přesto z hlediska řízení rizik takto závažného demokratického procesu tyto návrhy považuji za naprosto nedostatečné.

Já si třeba myslím a jsem přesvědčena, že tím správným návrhem by mohlo být při těchto pochybnostech to, abychom si stanovili, že třeba jedno procento, nebo dokonce méně bude kontrolně přepočítáváno, nikoliv Nejvyšším správním soudem, ale například Ministerstvem vnitra, protože ve chvíli, kde tento mechanismus, tento nástroj zavedeme, tak už bude zřejmé všem okrskovým volebním komisím, že ty přepočty může někdo kontrolovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP