(16.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dávka bude při splnění zákonem daných podmínek pojištěnci - jestli to je zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná -, který pečuje o osobu blízkou, vyplácena průběžně vždy po každém potvrzení pokračování potřeby péče. Od 1. června tak Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s novou formou podpory rodin v tíživých situacích a v situacích nenadálého vzniku potřeby péče.

Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Táži se paní poslankyně, jestli má zájem o doplňující otázku. Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za odpověď. Mám jen takový vysvětlující dotaz. Možná jsem to špatně pochopila. Ta dávka bude určena pouze po dobu 90 dnů, které budou v neschopnosti nebo v době ošetřování toho dítěte nebo toho člena rodiny, ale tady se jedná i o delší období. Je tedy v plánu Ministerstva například navrhnout nějakou další právní úpravu pro toto období?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a prosím paní ministryni.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Jenom doplním, že to je úprava, která opravdu vejde v platnost 1. června 2018. V plánu legislativních prací pro letošní rok žádná další taková opatření nemáme. Už i toto opatření bude průlomem a zásahem do nemocenského pojištění, takže úvahy o dalším prodloužení jsou dle mého názoru, mohu to říct zodpovědně, namístě až posléze, pokud zjistíme, jaký zásah a jaká zátěž toto opatření přinese a bude pro rozpočet a pro účet nemocenského pojištění někdy v příštím období.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní ministryně, a nyní dávám slovo poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi, který bude interpelovat pana ministra školství Roberta Plagu ve věci povolování vzniku škol, a připraví se paní poslankyně Lucie Šafránková, která bude interpelovat ministra životního prostředí Richarda Brabce. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat, jestli ministerstvo změní praxi, kterou zavedla bývalá paní ministryně Valachová, kdy ministerstvo bezdůvodně zamítá žádosti o vznik soukromých škol, o které je zájem mezi rodiči, s odkazem na to, že je v dané lokalitě dostatečná kapacita škol veřejných. Mám za to, že pokud existuje relevantní poptávka rodičů po těch nových školách, především tedy z důvodu toho, že nabízejí individuálnější přístup nebo služby, které veřejné školy v dané lokalitě nenabízejí, tak by měly splnit zákonné podmínky a následně by je ministerstvo mělo povolit. Ty obstrukce s odkazem na kapacitu jiných škol považuji za velmi nevhodné a velmi bych uvítal, kdyby ministerstvo tu praxi z doby paní Valachové přehodnotilo a stanovilo jasná kritéria, která pokud škola naplní, tak dostane to razítko a bude moci vzniknout. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní žádám pana ministra o vyjádření. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych k této věci chtěl říci pár jednoduchých ne tezí, ale vysvětlení. Rozhodování o zápisu škol, a to víte, pane poslanče, se vede v režimu správního řízení podle zákona, tedy podle správního řádu, a tam podle ustanovení § 148 odstavce 3 školského zákona ministerstvo žádost od školy zamítne, tu zápisovou, zjistí-li, že žádost není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje. Nebo další důvod, nejsou dány předpoklady pro řádnou činnost školy nebo školského zařízení po stránce personální, materiální a finanční, nebo žádost obsahuje nepravdivé údaje, nebo by činnost školy nebo školského zařízení nebyla v souladu s právními předpisy. Dlouhodobý záměr vychází z nějakého předpokladu efektivního nastavení sítě škol a školských zařízení, a ministerstvo tedy při zápisu nových škol všech zřizovatelů posuzuje mimo jiné naplněnost škol stávajících, a tedy potřebnost vzniku školy nové.

Teď na číslech řeknu, že to není nějaké paušální, jak je často podsouváno, že ministerstvo zarazilo a nepovoluje soukromé školy, protože ta čísla jsou jasná. Pro školní rok 2018-2019 je podáno 49 žádostí o zápis nové soukromé základní školy, dosud bylo zapsáno 20 soukromých základních škol, 19 žádostí bylo zamítnuto a řízení o zbylých žádostech je na žádost účastníků, nikoliv na žádost ministerstva, přerušeno. Dále byly podány 4 žádosti o zápis církevní základní školy, tedy jiného zřizovatele než veřejné školy, dvěma bylo vyhověno, dvěma nevyhověno. Současně bylo podáno 7 žádostí o zápis nové soukromé střední školy, zapsány 3 a 4 odmítnuty. Takže to není tak, že by en bloc a nezákonně ministerstvo nějak posuzovalo. Ale já vnímám, že ten dotaz byl spíše k tomu, jestli je logické - a já myslím, že je logické posuzovat, pokud financujeme školy jiného zřizovatele, je logické, aby ministerstvo posuzovalo kapacitu sítě škol.

Ale abych byl pozitivní v závěru, tak je nutno zase přiznat, že jak financování jiných, tedy soukromých a církevních, škol než tedy veřejných, a rovněž ta zápisná způsobilost, a já jsem té debatě otevřen, pojďme se bavit, jak v návaznosti na změnu financování regionálního školství třeba upravit i tu problematiku zápisů. Jestli se bát, to je námět do diskuse, neposuzovat. Ale chce to legislativní změnu a diskusi, jak tedy přesně to udělat, jestli neposuzovat spíše ty projekty. Tedy něco, co by možná zavedlo, co vy říkáte, nějakou alternativu. Ale v současném nastavení správního řádu a těch kritérií mám za to, že ministerstvo postupuje správně, a rozhodně to není tak - a to jsem dokladoval na těch číslech -, že by en bloc odmítalo aktivity soukromých či církevních škol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a táži se, ano, pan poslanec Ferjenčík má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chápu ten váš postoj, protože vy samozřejmě kryjete svůj úřad, který nějak postupuje. Nicméně přece to, že někde stojí budova, která má kapacitu na dost dětí z daného regionu, nemůže být argument pro to, aby stát zakázal vznik školy, o kterou mají rodiče zájem zjevně proto, protože do té státní školy s tou dostatečnou kapacitou ty děti nechtějí dát. A ty důvody mohou být rozličné. Může to být proto, že není dost kvalitní, může to být proto, že mají zájem o jiný typ výuky, může to být z řady dalších důvodů. Ale prostě říct, že to optimalizujeme tím, že donutíme rodiče dávat své děti do školy, do které je dávat nechtějí, je přece absurdní řešení toho problému. Podle mne se má optimalizovat tak, že stát umožní vznik těch škol, a pak se ukáže, o které je zájem a o které není zájem, a ty, o které zájem není (upozornění na čas), postupně utlumí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Já na to budu reagovat. To není tak, že by primárně byly povolovány veškeré veřejné základní nebo střední školy a tyhle alternativy nebo iniciativy byly odmítány, tzn. stejné kritérium, tedy té kapacity v daném regionu a demografického vývoje, je uplatňováno vůči všem. Je to rovný přístup a je to v pořádku. Já hájím, nikoliv že bych kryl úředníky ministerstva, jsem ochoten se bavit o nějakém jiném přístupu, ale pojďme to propojit zápis versus financování všech subjektů, které tam jsou. Takhle tu diskusi klidně s vámi budu vést a budu za to velmi rád. Ale skutečně to není tak, že by se automaticky mělo vše povolovat, a stát, který je zodpovědný za efektivní nastavení té sítě, tak nemohou tam být ta vrátka nulová. To znamená, kritérium naplněnosti, respektive kapacity demografického vývoje, je podle mého názoru naprosto v pořádku, ale i vůči veřejným. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Nyní vyzývám paní poslankyni Lucii Šafránkovou, aby přednesla interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci ekologické zátěže ve Šlapanicích u Brna, a připraví se pan poslanec Jan Lipavský, který má interpelaci na pana ministra školství Roberta Plagu. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, před zhruba dvěma týdny jsem navštívila areál ve Šlapanicích u Brna, který se podařilo městu Šlapanice odkoupit a který se konečně bude někdo snažit zbavit ekologické zátěže. Šestihektarový areál je prakticky v centru města. Hektary půdy a spodní voda pod areálem bývalé továrny jsou zamořené fenolem, benzenem a dalšími ropnými látkami, které se navíc šíří do okolí a místním lidem už znemožnily používat vlastní studny. Kontaminovanou spodní vodu není doporučeno používat na pití, koupání ani zalévání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP