(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat, a to bodem pevně zařazeným na 10.00, kterým je

 

80.
Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 54/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů vítám za navrhovatele hejtmana Pardubického kraje pana Netolického a zpravodajku garančního výboru paní poslankyni Zuzanu Ožanovou. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 54/4, který byl doručen dne 25. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 54/5.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy, když už vážil tak dlouhou cestu? (Nemá zájem.) Dobře, ponechal si to na závěrečné slovo.

Tak otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nevidím nikoho přihlášeného. Ptám se ještě jednou, má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a poprosím pana navrhovatele o závěrečné slovo.

 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, opravdu se omlouvám za tu hodinu, nicméně dnes je Praha mimořádně zasekaná v oblasti Holešovic.

Každopádně k tomuto tisku velmi děkuji za vstřícné projednání. Je to návrh celé Asociace krajů. My jako Zastupitelstvo Pardubického kraje jsme byli pověřeni za všechny kraje podat právě tuto novelu. Jak byl tisk projednáván nejen v rámci jednotlivých čtení, ale i v rámci výborů, tak jsem zaznamenal diskusi, která nebyla snad jenom o této změně, ale byla především o fungování územní veřejné správy a spojeném modelu, tak jak jej v současné době známe. Zúčastnil jsem se naposledy jednání ústavněprávního výboru minulý týden a velmi děkuji i za přístup gesčních výborů.

Dámy a pánové, doufám, že závěrečné třetí čtení bude pozitivní, a děkuji vám v tomto za spolupráci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se paní zpravodajky, zda má zájem o závěrečné slovo. O závěrečné slovo nemá. Tak přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou a případné pozměňovací návrhy nám okomentovala a sdělila k nim stanovisko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Dobrý den, dámy a pánové. Tímto návrhem zákona se zabývaly dva výbory a garančním výborem byl ústavněprávní výbor.

Návrh procedury je následující: Legislativně technické úpravy ve třetím čtení nebyly předneseny, proto o žádných nebudeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu A, a bude-li schválen, návrh B je nehlasovatelný, poněvadž je věcně totožný s návrhem A. Potom o návrhu jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Je to velmi jednoduchá procedura, ještě jednodušší než ta předchozí. Přesto vás poprosím, abychom si ji schválili hlasováním.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 208, přihlášeno 179, pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat podle navržené procedury. Prosím o přednes návrhu.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Návrh A je legislativně technická úprava. Všichni jste se mohli s ní seznámit. Jestli chcete, tak ji přečtu. (Smích v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tato úprava je samozřejmě obsažena v tisku 54/4. A já zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu A. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 209, přihlášeno 181 poslanců, pro 160, proti nikdo. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

A vzhledem k tomu, že návrh B je nehlasovatelný v tuto chvíli... (Námitka z pléna.) A máme tu problém s hlasovacím zařízením. Poprosím, zda by bylo možné zkontrolovat hlasovací zařízení u paní poslankyně Adámkové... Potřebuji nějaký signál - v tuto chvíli je možné hlasovat, není? Paní poslankyně Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já chci jen oznámit - nezpochybňuji hlasování, ale bohužel mi nefungovalo hlasovací zařízení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: A chtěla jste projevit svoji vůli hlasováním pro? (Ano.) Tak jestli to můžeme takto nahradit... (Bez námitek.) Tak jestliže v tuto chvíli je hlasovací zařízení funkční, budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Dovolte mi přednést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 54, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 210, přihlášeno 182 poslanců, pro 147, proti 2. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu hejtmanovi, paní zpravodajce. Končím třetí čtení i tento bod.

 

A budeme pokračovat v bodu, který byl přerušen díky pevně zařazenému bodu a který opětovně otevírám. Je to bod

 

77.
Návrh poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše,
Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
/sněmovní tisk 41/ - třetí čtení

Ukončili jsme debatu v okamžiku, kdy byly vyčerpány faktické poznámky, kdy reagovali jednotliví řečníci na své předřečníky, a s řádnou přihláškou do rozpravy je přihlášen pan poslanec Ferjenčík, kterému tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych stručně vystoupit k tomuto tématu.

Za prvé mě velmi překvapila informace kolegy Juříčka, že vláda přijala dnes návrh, který je vstřícnější k živnostníkům. Já jsem podrobně sledoval vývoj toho vládního zákona, tak jak byl v eKLEPu, a za celou dobu tam nebylo nic o tom, že by neplátci DPH byli vyňati z EET nebo že by vláda nějakým jiným způsobem řešila problematiku všech těchto malých živnostníků. Celou dobu vláda říkala, že chtějí vyjmout z online režimu EET obrat 200 tis. hotovostních plateb, což, jak jsem už zmiňoval v této debatě, považujeme za zcela nedostačující, už třeba ve vztahu k farmářským trhům nebo k jiným případům drobných živnostníků. A pokud tedy vláda svůj návrh nějak výrazně nepřepsala dnes na svém jednání, což já samozřejmě nemohu tušit, jelikož jsem tam nebyl, tak tvrzení, že vládní návrh je vůči živnostníkům vstřícnější, je prostě nepravdivé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP