(11.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Ptám se paní ministryně, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, paní ministryně. Já vám udělím slovo, až se zklidní sněmovna. Pokud diskutujete jiný problém, než je tisk 56, tak v předsálí. Já počkám, aby paní ministryně měla šanci v důstojném prostředí přednést své úvodní slovo na zahájení třetího čtení...

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych uvedla následující bod, kterým je návrh zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů. Jenom bych v úvodu, vím, že už jsme u třetího čtení, ráda přiblížila celkový návrh novely a její původní cíl.

Zákon č. 311/2013 Sb. v paragrafu 24 upravuje výhodu takzvaného odloženého vzniku společenství vlastníků pro některá bytová družstva, ne však pro všechna tato družstva, ale pouze pro ta, která začala převádět byty před 1. 7. 2000 a současně také započala s výkonem správy společných částí. Tato výhoda byla součástí dnes již zrušeného zákona o vlastnictví bytů, avšak v poněkud širší podobě. Podle zrušené úpravy vznikalo společenství ex lege v případě, kdy podíl družstva na společných částech poklesl pod jednu čtvrtinu. Do té doby vykonávalo družstvo funkci správce, a rozhodovalo tak i o běžných otázkách správy domu, ačkoliv již mělo podíl na společných částech nižší než jednu polovinu.

Nový zákon na základě pozměňovacího návrhu při jeho schvalování přijal úpravu, to bylo v roce 2013, podle které byl povinný vznik SVJ po účinnosti nové úpravy vázán na snížení podílu bytového družstva na společných částech domu namísto původně stanovené hranice poklesu pod jednu čtvrtinu na pokles již pod jednu polovinu. Tím však došlo k situaci, že zákonná úprava nedopadla na ta družstva, kde podíl družstva poklesl pod jednu polovinu před účinností zákona, avšak nepoklesl pod jednu čtvrtinu, kdy by společenství vzniklo podle úpravy obsažené ve zrušovaném zákoně o vlastnictví bytů.

Tím pádem původním cílem předloženého návrhu novely tedy bylo odstranit nedostatek, o kterém jsem před chviličkou mluvila, a vztáhnout právní úpravu podle § 24 také na ta bytová družstva, u nichž se spoluvlastnický podíl na společných částech domu snížil na méně než jednu polovinu v době přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku a tohoto zvláštního zákona. A za druhé cílem tohoto zákona je jasně stanovit, za jakého počtu hlasů vlastníků jednotek je shromáždění podle tohoto zákona způsobilé k jednání a usnášení.

Návrh byl projednán v ústavněprávním výboru, který doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila v předloženém znění. Dále byl návrh projednán v podvýboru pro bytovou politiku a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zde byly nad rámec předloženého návrhu na podnět Svazu českých a moravských bytových družstev diskutovány i otázky splácení úvěrů, které čerpala bytová družstva na opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí, a to v době, kdy již byl dům rozdělen na jednotky ve vlastnictví dalších vlastníků. Na základě projednání návrhu zákona byly ve druhém čtení předloženy následující pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh A1 shodný s pozměňovacím návrhem B2, podle kterého ke dni vzniku SVJ přecházejí přímo ze zákona dluhy z nesplacených úvěrů, které čerpala bytová družstva jako zástupci jednotlivých vlastníků, na SVJ s výhradou těch vlastníků, na které povinnost splácet dluhy nepřešla, ti jsou vyloučeni i z ručení za tyto dluhy. Přijetím tohoto návrhu by však mohlo dojít k situaci, že vlastníci jednotek, kteří by mohli mít z jakéhokoliv důvodu pochybnost o tom, že jsou povinni splácet úvěr, by mohli vyvolávat soudní spory, a ohrozit tak splácení úvěru, který by tak zůstal k tíži pouze těch členů, kterým doposud nebyly převedeny byty. Z těchto důvodů si vlastně tady dovolím požádat, aby s návrhy A1 a B2 byl vysloven nesouhlas.

Z tohoto důvodu, právě kvůli problémům se splácením úvěrů, byl připraven pozměňovací návrh B4, kterým se prodlužuje lhůta pro povinný vznik společenství vlastníků jednotek do doby, kdy bude splacen úvěr na opravy a modernizaci domů rozdělených na jednotky, které čerpalo bytové družstvo, nejdéle však do doby, než podíl bytového družstva na společných částech klesne pod jednu čtvrtinu. Přijetím tohoto návrhu bude ponecháno řešení individuálních případů vzniklých situací bytovým družstvům, neboť v rámci obecné úpravy nelze uspokojivě upravit veškeré možnosti, které mohou v praxi při splácení těchto úvěrů nastat. S tímto návrhem, tedy návrhem B4, za Ministerstvo pro místní rozvoj vyslovuji souhlas.

A s třetími pozměňovacími návrhy, kdy B1 je shodný s A2, který řeší účinnost zákona, a B3, kterým se prodlužuje lhůta pro svolání shromáždění k založení společenství vlastníků jednotek, taktéž vyslovuji souhlas.

Dovoluji si tedy na závěr shrnout, že z důvodů uvedených zde jako předkladatel podporuji pozměňovací návrhy označené jako B1, B3 a B4. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni za její úvodní slovo. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo. Já si dovolím v rozpravě navrhnout stažení bodu B2, je to pozměňovací návrh, který jsem předkládal a načítal do systému. Byla to odpověď na společné hledání odpovědi na ten problém případných insolvencí pro ta bytová družstva, kdy by automaticky vzniklo společenství vlastníků, ale zároveň jsou bytová družstva zatížena úvěrem. Nakonec se podařilo najít po dohodě lepší řešení, které je skryto v tom návrhu B4, který jsem jako pozměňovací návrh rovněž načetl, a dovolím si tedy navrhnout stažení pozměňovacího návrhu B2, o čemž musíme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. V tom případě rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nejdřív tedy musíme hlasovat o stažení návrhu B2 a potom bychom hlasovali podle procedury, kterou pan zpravodaj přednese, protože o tom, jestli zůstane součástí pozměňovacích návrhů, musí rozhodnout Sněmovna ve třetím čtení. Já vás všecky odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Zagonguji. Vzhledem k tomu, že jsem některé požádal kvůli diskusím, aby diskutovali v předsálí, chvilku vyčkám, až se ustálí počet přihlášených.

 

Budeme hlasovat o souhlasu se stažením pozměňovacího návrhu B2.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 213 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 177 pro 176, návrh byl přijat. Bod B2 není součástí návrhu.

 

Prosím nyní zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, sdělil stanovisko. O totéž musím požádat ještě jednou paní ministryni. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj navrhuje následující proceduru. Vzhledem k tomu, že ve třetím čtení se neobjevily žádné návrhy legislativně technických úprav, následně bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B1, o pozměňovacím návrhu B3, o pozměňovacím návrhu B4 - stažením bodu B2 jsme se vypořádali s tím dalším bodem z doporučení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A nakonec bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Radši schválíme proceduru. O proceduře budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 214, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tuto proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 214 ze 179 přítomných pro 174, procedura je schválena. Můžeme začít prvním pozměňovacím návrhem. Pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP