Pátek 29. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 51/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů je už pan ministr dopravy Dan Ťok a zpravodajka garančního hospodářského výboru paní poslankyně Zuzana Ožanová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 51/4, který nám byl doručen dne 29. května tohoto roku. Usnesení garančního výboru máte k dispozici jako sněmovní tisk 51/5.

Nyní se táži navrhovatele, tedy pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je obrovský hluk!)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o pojištění odpovědnosti provozu vozidla, ve znění zákona č. 307...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane ministře, já se omlouvám. Dámy a pánové, věnujme se projednání dalšího návrhu zákona, potřebujeme k tomu mít odpovídající podmínky, to znamená i klid v Poslanecké sněmovně, v jednacím sále. Prosím vás tedy o to, abyste tyto podmínky vytvořili i panu ministrovi. Pane ministře, prosím, pokračujte.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem předloženého návrhu zákona je zejména implementace práva Evropské unie, a to především tří směrnic upravujících oblast pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol užitkových vozidel a přípustných rozměrů a hmotností vozidel.

Nejrozsáhlejší jsou vstupy do zákona č. 56/2001 Sb., v němž bude nejpodstatnější změnou začlenění měření emisí vozidla jako jedné ze skupin kontrolních úkonů do pravidelné technické prohlídky vozidla. Návrh zákona současně počítá s tím, že měření emisí bude možné provést i ve stanici měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. Bude na rozhodnutí provozovatele vozidla, zda své vozidlo podrobí technické prohlídce pouze ve stanici technické kontroly, nebo bude tato prohlídka provedena ve stanici měření emisí a následně ve stanici technické kontroly. Protokol o celkovém výsledku technické prohlídky bude vždy vystavovat kontrolní technik, jehož odborná způsobilost bude zahrnovat i měření emisí. Současně však bude umožněna existence dílčí kategorie kontrolních techniků, jejichž oprávnění bude omezeno na měření emisí. Zůstane tedy do jisté míry zachován dvoukolejný systém provádění technických prohlídek prostřednictvím stanic technické kontroly a stanic měření emisí, avšak v unijně komfortní podobě.

Do zákona č. 56/2001 Sb. je dále doplňována úprava pro ztížení přetáčení tachometrů a zjednodušováno je povolovací řízení pro stanice měření emisí. Přijetím návrhu zákona bude rovněž dosaženo implementace dvě nařízení Evropské unie upravující schvalování vozidel.

Do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vstupuje návrh zejména v oblasti kontrolního vážení. Úpravy povolených hmotností a rozměrů vozidel se týkají rovněž vstupy do zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, kde se navrhuje koncepční změna spočívající v přesunutí části úpravy v této oblasti z prováděcího předpisu na zákonnou úroveň. V zákoně o silničním provozu se dále navrhují dílčí změny v úpravě technických silničních kontrol.

K návrhu byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. Ministerstvo dopravu podporuje pozměňovací návrhy A1 až A25, B, C, E1, E2 a G1. S ostatními pozměňovacími návrhy Ministerstvo dopravy nesouhlasí.

Dovolte mi, abych požádal o schválení předloženého vládního návrhu zákona ve znění námi doporučených pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Než otevřu rozpravu, tak omlouvám pana poslance Milana Poura z dnešního jednání Sněmovny od 9.00 do konce jednání ze zdravotních důvodů.

Nyní otevírám rozpravu. Jako první se do ní hlásí paní zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych jenom k tomuto podotknout, že návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. Vše již uvedl pan ministr. Hospodářský výbor se zabýval návrhem tohoto zákona naposledy dne 20. června 2018.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je otevřena rozprava. Ptám se, zda má někdo... Ano, pan poslanec Luzar se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vás tady pokusil přesvědčit velice krátce, abyste podpořili v návrhu nedoporučené pozměňovací návrhy pod bodem G1 a G2. Bod G1 je snaha uzavřený systém stanic STK, který je doposud uzavřen v rámci systému bez jakýchkoli výjimek, otevřít pro vysoké školy a možnost aplikovat v rámci vědy a výzkumu technické věci v rámci povolování vozidel. Je to široké otevření pro všechny vysoké školy. A pokud byste nebyli srozuměni tady s tímto širokým otevřením pro vysoké školy, ale toto otevření je doporučeno i Ministerstvem dopravy jako souhlasné stanovisko, tady je rozpor mezi rozhodnutím výboru a ministerstvem, tak bych vás požádal, abyste hlasovali pro bod G2, který toto otevření umožňuje pouze třem technickým vysokým školám v republice a jenom pro vědeckotechnické účely, aby mohly testovat na reálném provozu nové poznatky v automobilovém průmyslu. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je, prosím, nějaká... Ano, pan poslanec Václav Klaus se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já se nebudu vyjadřovat k dopravě, protože se v tom moc nevyznám, ale mám jen takovou malou statistiku. Podle všeho je to 14. zákon, který přijmeme v tomto volebním období v Poslanecké sněmovně, a z toho je to osmý zákon, který je implementací nějakého práva, nařízení Evropské unie, a jenom šest bylo našich vlastních. Takže to je zvláštní. Mě zarazil ten nepoměr, když jsem o tom byl informován, že už většinu času tady vlastně jenom implementujeme nařízení Evropské unie a tady jak cvičené opičky pro to hlasujeme, protože se to přijmout musí. Takže to je věc, která mě zaujala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Zahradník. Omlouvám se. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já bych se chtěl jenom mírně vyjádřit k tomu, že rozdělujeme zákony na ty, kterým říkáme ty jejich, a pak ty naše. Chtěl bych podotknout, že i implementace směrnic Evropské unie jsou naše zákony, že aplikace mezinárodního práva patří do našeho právního řádu, že na těchto nařízeních jsme se aktivně podíleli a že jsme s nimi i souhlasili, tzn. dokončujeme nějaký proces, který jsme spoluvytvářeli. Pokud se přitom někdo cítí jako cvičená opice, je to pocit, na který má zcela jistě právo, ale neodpovídá tomu procesu, jakým je ten zákon přijímán.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ještě než dám slovo panu poslanci Zahradníkovi v rozpravě, tak s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Skopeček. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já bych chtěl taky reagovat. Ona je ta statistika ještě horší, protože ve výboru pro evropské záležitosti vlastně souhlasíme s veškerou evropskou legislativou, která sem míří. Výbor pro evropské záležitosti vlastně nahrazuje v tomto směru plénum Poslanecké sněmovny, takže to množství implementované evropské legislativy je daleko větší, než si dokážeme představit i na základě této statistiky. Doporučuji ostatním kolegům podívat se, jaký svazek materiálů, nejrůznějších návrhů nařízení směrnic, plánů na evropskou legislativu, vždycky si vybíráme ve výboru pro evropské záležitosti, protože ani ten samotný výbor není schopen celé to penzum, celé množství té legislativy projednat. T takže ta statistika je dramaticky horší, než by se zdálo z toho čísla.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Zahradník. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nejprve k tomu, co teď tady proběhla ta debata, o faktických poznámkách.

Jistojistě, že evropský výbor toho projednává mnoho, jsou to tlusté, mnohastránkové seznamy směrnic, nařízení, sdělení, které k nám přicházejí. Jenom je třeba říct, že u mnohých z nich výbor pro evropské záležitosti, který je takovým, bych řekl, prvním v řadě, který je seznamován s těmi opatřeními, která k nám z Unie přicházejí, tak rozhoduje mnohdy velmi prozíravě, snažíme se svými usneseními varovat vládu před tím, aby neuvážlivě na ta nařízení, směrnice Evropské komise přistupovala.

Jen uvedu příklad, který už má několikaletou historii. Náš výbor velmi významně již na jaře v roce 2014 upozorňoval vládu a Sněmovnu před nebezpečím vyplývajícím z přijetí té novely zákona a posuzování vlivu na životní prostředí, které od nás Komise vyžadovala. Tehdy jsme toho nedbali a zablokovali jsme tady stavění na velmi dlouhou dobu. Takže musím se toho evropského výboru zastat. To samé je třeba i u těch různých klimatických balíčků a balíčků čisté mobility, které nám Komise neustále předkládá a kterými se snaží utvrzovat, zpřísňovat limity kladené na energetické aspekty, na emise, na dopravu.

Ale k tomu návrhu, který máme před sebou. Chtěl bych upozornit na jednu věc, a zatím to nebylo zmíněno. Ve vládním návrhu je navrhováno vyškrtnout v § 55 odst. 2 písm. e) odstavec hovořící o zákazu tzv. spjatosti, tak aby ten, kdo provozuje stanice STK, nemohl provozovat autoservis, případně stanici pro kontrolu emisí. Tam ta spjatost tomu nasvědčuje. Stejně tak zase, aby autorizovaný servis, prodejce, dodavatel automobilů nemohl zřizovat stanici technické kontroly. Vládní návrh navrhuje tuto spjatost vypustit. Našel jsem, že pan poslanec Polanecký opět ale navrhuje to škrtnutí škrtnout neboli ten odstavec tam ponechat.

Musím k tomu říct, že je to otázka názoru, zdali chceme trochu otevřít víc možnost zřizovat stanice STK. Kdo čekal ve frontě na technickou kontrolu déle než půl dne, tak určitě bude se mnou souhlasit. Je pravdou, že i kdyby byl ten paragraf škrtnut a ta spjatost neplatila, tak přesto zřizovat nové stanice STK je velmi obtížné, protože to naráží na výpočet těch kapacit, které se dělají podle vzorců dané nějakým vládním nařízením. - Nebo zákonem. Dobře, děkuji, pane ministře, za upozornění. Zákonem.

Ale je to tak, že v nedávné době jsem se dozvěděl, že existuje podnikatel, který požádal o zřízení stanice STK ve všech krajích. Krajské úřady, vykonavatelé tedy toho zákona, mu to zamítají, protože kapacita je podle jejich výpočtu naplněna. On podává soudní podání a krajské soudy v různých krajích rozhodují rozdílně v podstatě. A dokonce upozorňují na to, že to rozhodování se děje na základě nových hodnot podle nějakého starého právního ustanovení. Čili je možné, že ta rozhodnutí soudů budou zpochybňovat ten výpočet kapacity stanic STK.

Já si myslím, podle mého názoru, a tady prosím nemluvím ani za klub, ani za nějakou jinou politickou strukturu, ale můj osobní názor je ten, že bychom měli umožnit otevření trhu oběma směry, tedy podpořím návrh pana ministra. Nakonec kdo zná takové ty stanice STK, tak dobře ví, že ono stejně navzdory tomu zákazu spjatosti to tak nějak trochu funguje. Na jedné straně dvora je STK a na druhé straně dvora rodinný příslušník provozuje měření emisí a nějak se to příliš nesleduje a nezakazuje.

Čili já jenom na tohle upozorňuji, abychom v té spleti symbolů, která nás čeká teď, novelizačních bodů atd., abychom věděli, o čem hlasujeme zejména v této poměrně citlivé záležitosti. Návrh pana ministra - novelizační bod 51 a návrh pana Polanského obsahuje poměrně obsáhlé seskupení návrhů, o kterých asi budeme hlasovat jako o celku, jak je navrženo... (Zpravodajka: Po částech.) Po částech. Tak to pak by bylo dobré.

Děkuji mnohokrát za pozornost k tomuto mému celkem složitému vystoupení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy, takže rozpravu mohu ukončit. Ptám se na závěrečná slova, zda je zájem u pana ministra nebo paní zpravodajky. Není, v tom případě můžeme přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás nejprve seznámila s procedurou hlasování, a pak se budeme věnovat jednotlivým pozměňovacím návrhům. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, navrhuji proceduru hlasování, tak jak se jí zabýval hospodářský výbor na svém jednání dne 20. června 2018. Legislativně technické úpravy nebyly navrženy, proto budeme hlasovat v tomto pořadí:

1. pozměňovací návrhy A. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné návrhy C1-C4, protože jsou již zahrnuty v pozměňovacím návrhu A.

2. pozměňovací návrhy B.

3. pozměňovací návrh D1 pana Polanského.

4. pozměňovací návrh D2.

5. pozměňovací návrh D3.

6. pozměňovací návrh D4.

7. pozměňovací návrh E1.

8. pozměňovací návrh E2.

9. pozměňovací návrh F.

10. pozměňovací návrhy G1. Pokud nebude přijat G1, je pozměňovací návrh E3 je nehlasovatelný. Pokud bude přijat, musí se hlasovat o návrhu E3.

11. pozměňovací návrh E3.

12. pozměňovací návrh G2.

13. návrh zákona jako celek.

Doporučuji odsouhlasit tuto proceduru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slyšeli jsme návrh procedury. Já o tomto návrhu dám hlasovat. Přivolal jsem mezitím poslankyně a poslance z předsálí do jednacího sálu.

 

Myslím, že nic nebrání tomu, abychom zahájili hlasování o proceduře, tak jak byla paní zpravodajkou navržena.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 71, přihlášeno 159 poslanců, pro 147, proti nebyl nikdo. Proceduru jsme schválili.

 

Nyní prosím paní zpravodajku, aby nás seznamovala s jednotlivými pozměňovacími návrhy nebo je přednášela a vždycky k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji za slovo. Takže A, pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 53 z 10. schůze konané dne 24. dubna 2018, tisk 51/3. Jsou to vlastně všechny pozměňovací návrhy, které po prvním čtení hospodářský výbor doporučil ke schválení. Doporučení hospodářského výboru je: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem A? (Ano.) Děkuji. Stanovisko pana ministra k pozměňovacím návrhům A? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 72, přihlášeno je 159 poslanců, pro 148, proti nikdo. Tento pozměňovací návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh B pana poslance Martina Kupky. Ve stručnosti - jedná se o to, aby všichni, kdo mají zpřístupněnu datovou schránku, 60 dní před ukončením platnosti technické prohlídky byli o této skutečnosti informováni. Stanovisko hospodářského výboru je, že doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 73, přihlášeno 159 poslanců, pro 93, proti 45. Návrh byl přijat. Můžeme přikročit k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Za C - pozměňovací návrh pana Radka Kotena, ovšem ten byl, jak už bylo dříve uvedeno, schválen v totožném znění v pozměňovacím návrhu A.

Takže přejdeme hned k pozměňovacím návrhům pana Ondřeje Polanského. Pozměňovací návrh D1 a tento návrh ve stručnosti se týká toho, že by instrukce k technickým kontrolám nebyly vydávány ve věstníku dopravy, ale nýbrž výhradně vyhláškou. Stanovisko hospodářského výboru je, že nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím pana ministra o stanovisko. (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 74, přihlášeno 159 poslanců, pro 23, proti 106. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat dalším pozměňovacím návrhem.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh D2. Týká se vlastně upravení povinností při technické kontrole nařízené Policií ČR.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Zpravodajka: Stanovisko výboru je nedoporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 75, přihlášeno 158 poslanců, pro 27, proti 123. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat dál.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Návrh D3 pana poslance Polanského. Týká se úpravy při výkonu státního dozoru při zjištění nedostatků, kdy bude moci státní dozor uzavřít stanici technické kontroly.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o stanovisko. (Stanovisko je nedoporučuje.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 76, přihlášeno 159 poslanců, pro 30, proti 103. Návrh nebyl přijat. Přecházíme k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh pana Polanského D4 vlastně se týká toho, že by zachoval podmínky pro stanice technické kontroly, tak jak jsou v současné legislativní úpravě. Zjednodušeně řečeno - majitel autoservisu by nemohl podle této úpravy provozovat stanici technické kontroly. Stanovisko hospodářského výboru je doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 77, přihlášeno 159 poslanců, pro 62, proti 78. Návrh nebyl přijat. Další pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní následují pozměňovací návrhy poslance Kolovratníka E1. Tam se týká o odstranění vážných závad drobným vlastně... tam jsou jenom změny v textech drobné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o stanovisko. (Stanovisko výboru je: Doporučuje.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 78, přihlášeno 159 poslanců, pro 150, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh E2 poslance Kolovratníka. Týká se registračních značek pro elektrická vozidla. Doporučení hospodářského výboru je doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 79, přihlášeno 159 poslanců, pro 126, proti 21. Návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh F pana poslance Běhounka. Týká se vážení vozidel. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 80, přihlášeno 159 poslanců, pro 9, proti 131. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Můžeme přikročit k dalšímu.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh G1 pana poslance Leo Luzara. Týká se toho, že by mohly vysoké školy požadovat o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Stanovisko garančního výboru je nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 81, přihlášeno 159 poslanců, pro 7, proti 124. Tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: K tomu bych chtěla uvést, že pozměňovací návrh pana Kolovratníka E3 se vztahoval tady k tomuto bodu G1, takže je nehlasovatelný, protože pokud G1 nebyl přijat, nelze hlasovat o E3.

Takže pokračujeme G2. Další návrh poslance Leo Luzara. Týká se také oprávnění k provozování stanice technické kontroly pro vysoké školy. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 82, přihlášeno 159 poslanců, pro 7, proti 130. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Teď bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako o celku se všemi pozměňovacími návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Bylo skutečně hlasováno o všech návrzích a nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Seznámím vás s návrhem usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 51, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 83, přihlášeno 159 poslanců, pro 113, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi a paní zpravodajce.

 

Pan poslanec Petr Pávek se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny v době od 10.00 do 11.00 z důvodu jednání.

 

Zahajuji projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP