(17.00 hodin)

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady nebudu opakovat to, co vlastně paní navrhovatelka velmi podrobně popsala. Myslím si, že další zdůvodňování k tomu není třeba. Jenom bych chtěl navrhnout, abychom v rámci zbavení se nejistoty jak vysokých škol, tak i studentů tento návrh zákona byli schopni přijmout před 1. 10. letošního roku, a proto bych navrhl, aby procedura proběhla podle § 90 odst. 2, tedy aby byl tento zákon schválen již v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec František Vácha a pan poslanec Karel Rais s tím, že tady v tuhle chvíli nemám ani 50 podpisů, které by znemožňovaly projednávat návrh podle § 90 odst. 2, ani dva kluby. Pokud nic takového nebude, lze vrátit návrh navrhovateli, zamítnout či přikázat k projednání garančnímu výboru, případně dalšímu výboru, ale to učiníme až poté.

V obecné rozpravě tedy nejdříve pan poslanec František Vácha a potom pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, já nechci zdržovat, chtěl bych jenom vystoupit, jelikož pracuji jako děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, tak chtěl bych vystoupit za akademickou obec a poprosit vás, abyste hlasovali pro tuto novelu a aby prošla už v prvním čtení. Doufám, že to, že to podepsali všichni zástupci ze všech klubů, je známka toho, že jsme schopni se na této velmi jednoduché novele zákona shodnout. Z praxe mohu potvrdit, že jsme na vysokých školách zavaleni obrovským množstvím akreditací jak institucionálních, tak akreditací studijních programů, nově studijních programů, a stejně tak je zavalen akreditační úřad, takže napříč politickým spektrem jsme se dohodli, že bychom přišli s touto novelou vysokoškolského zákona. Já bych vás tedy tímto chtěl poprosit o hladký průběh a o schválení tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Váchovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Přeji dobrý den. Já bych obdobně jako pan kolega na všechny apeloval, abychom tento zákon podpořili. Tady vidíme vlastně jakýsi vrcholek ledovce, protože stakeholdeři na vysokých školách, zejména Rada vysokých škol, dlouhodobě projevovali zájem o to, aby byl urychlen proces schválení tohoto zákona, protože hrozí teoretické hrozby, nebo praktické hrozby tady už byly několikrát prezentovány, čili je v zájmu řádného chodu univerzit a vysokých škol, abychom tento zákon schválili. Takže jej samozřejmě podporuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dále do rozpravy pan ministr školství Robert Plaga. (V sále je hluk.) Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já se jenom přidám s podporou tohoto zákona, protože skutečně zákon původní byl nějak napsán, ale tento návrh jednoznačně slaďuje a zpřehledňuje situaci ve vysokých školách a naplňuje legitimní očekávání studentů, že dostudují v akreditovaných oborech, do kterých se původně hlásili. To znamená, že změna je to prospěšná, a já bych vám všem chtěl poděkovat za podporu tohoto zákona v co nejrychlejším možném termínu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi školství. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Z místa se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 156 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Na žádost z pléna vás všechny odhlásím. Požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já ještě zagonguji, abych přilákal z předsálí další kolegy a kolegyně.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o tomto usnesení o pokračování projednávání tisku 156, aby mohl být vysloven souhlas v prvém čtení v hlasování pořadové číslo 10, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 128 pro 126. Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno.

 

Budeme tedy pokračovat. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a připomínám, že pokud postupujeme podle § 90 odst. 2, tak podle § 90 odst. 6 nelze podat pozměňovací nebo jiné návrhy, lze pouze navrhnout opravu data účinnosti, případně legislativně technické poznámky. Ani po tomto připomenutí nikdo do podrobné rozpravy přihlášen není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Heleny Válkové, Karla Raise, Ilony Mauritzové, Lukáše Bartoně, Františka Váchy, Vlastimila Válka, Kateřiny Valachové, Iva Pojezného, Jiřího Valenty, Pavla Bělobrádka, Marka Výborného a Terezy Hyťhové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb., podle sněmovního tisku 156."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 11 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 136 pro 127, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím projednávání tisku 156 končí. Děkuji zástupkyni navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji. Ještě paní kolegyně Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Já jsem vám chtěla za studenty vysokých škol i pedagogy vysokých škol velmi poděkovat, protože jistě ten výsledek hlasování všichni ocení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Můžeme pokračovat.

 

Dalším bodem našeho dnešního jednání je

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 175/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Ilja Šmíd. Ještě než tak učiní, požádám pana poslance Petra Gazdíka, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. (V sále je stále hluk.) Požádám sněmovnu o klid. Já vím, že máte radost, včetně pana ministra školství, že prošel návrh zákona, ale pokud ho chcete dále diskutovat, tak prosím v předsálí, aby pan ministr kultury mohl v důstojném prostředí uvést autorský zákon. Ještě počkám, pane ministře. Děkuji.

Pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP