(15.30 hodin)
(pokračuje Grospič)

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty vychází ze současného stavu poskytování bezplatné právní pomoci v soudním řízení a je připravován tak, aby si ke své realizaci nevyžádal zvýšené náklady na státní rozpočet a ostatní rozpočty veřejné správy ani potřebu dalších zaměstnanců vyplácených z těchto rozpočtů. Vyhodnocení dopadů na státní rozpočet vychází především z toho, že i současná právní úprava umožňuje poskytování bezplatné právní pomoci v řízení před soudy, která je nyní hrazena z rozpočtových prostředků. Navrhovaná úprava v zásadě nerozšiřuje přístup - s výjimkou rozhodčího řízení - k bezplatné právní pomoci hrazené státem, ale sleduje především sjednocení platné úpravy a širší informovanost účastníků o možnostech jejího poskytování. Na druhé straně však také nelze odhadnout případný nárůst žádostí o bezplatnou právní pomoc a z toho plynoucí mnohé další finanční dopady.

Kdybychom chtěli zhodnotit další dopady, zejména sociální dopady včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, jsou díky sjednocení stávající roztříštěné úpravy a stanovení poučovací povinnosti jednoznačně pozitivní. Navrhovaná úprava tedy nezhoršuje postavení mužů a žen a nijak nezasahuje do ochrany soukromí a osobních údajů. Nevytváří korupční rizika a nemá dopad na podnikatelské prostředí. (Hluk v sále.)

Chtěl bych na závěr říci, že jsme si vědomi stanoviska vlády, které není pozitivní k předložené novele návrhu zákona. Ale chtěl bych vás poprosit, aby tato Sněmovna projevila dostatek vůle k propuštění tohoto zákona do druhého čtení, abychom mohli rozvinout širokou diskusi tak jako v minulém volebním období a našli konsenzus, který by vedl ke sjednocení úpravy poskytování nezbytné právní pomoci tak, aby tato úprava byla sjednocena a přes odlišnost a specifičnost trestního řízení byla srozumitelná, jednoznačná a plně plnila svůj účel ve vztahu k občanům, kteří ji naléhavě potřebují. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Grospičovi jako zástupci navrhovatele. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Helena Válková. Prosím ji nyní, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, moje role nebude snadná, protože na jedné straně ta norma je potřebná, v minulém volebním období jsme svůj slib nesplnili, že zavedeme bezplatnou právní pomoc, která by měla sloužit osobám, jejichž... říká se tomu materiální potřebnost, prostě nemají finanční prostředky na zajištění své obhajoby v té odborné kvalitě, jakou by potřebovali. Takže z tohoto hlediska účel normy i její koncepce - ano.

Rozhodně to, co říkal zástupce předkladatelů, je pravda, protože současná právní úprava je roztříštěná, není úplná a samozřejmě zdaleka i teď po těch novelizacích, které zmínil, není dostatečná a myslím, že toho zákona je třeba. Na druhé straně jsou tam věci, které sice lze odstranit v rámci druhého čtení, když v důvodové zprávě se dočtete, že se bezplatná právní pomoc má zajistit, má se poskytnout právnickým i fyzickým osobám a explicitně, tuším, že to je v § 5... Ne, v § 5 písm. f) se naopak výslovně píše, že má být právnická osoba vyloučena, že nelze právě právnické osobě takovou pomoc poskytnout. Takže to jsou takové maličkosti, i když mají věcný charakter, které by bylo možné v tom druhém čtení odstranit.

To, co já považuji za podstatnější, jsou dvě věci. Opravdu otevřeně - a to oceňuji - tady byla zmíněna ta aktualizace. Prostřednictvím novely zákona o advokacii došlo k rozšíření bezplatné právní pomoci i stanovení nových podmínek pro jejich poskytování. A tady bylo zmíněno, že tato aktualizace byla vzata v úvahu, nicméně, jak musím konstatovat, v předloženém návrhu zákona se neprojevila. Alespoň zatím neprojevila. Mě by jako zpravodajku za vás, poslankyně a poslance, zajímalo, jak se staví k této podobě navrhovaného zákona Česká advokátní komora. Zajímalo by mě, jaké stanovisko zaujme nová ministryně spravedlnosti, která neměla možnost a která bude mít za úkol takovou normu v nejlepší možné kvalitě posunout, představit a obhájit, resp. podpořit v Poslanecké sněmovně.

Čili protože nechci tuto normu navrhnout s ohledem na některé její vady k zamítnutí, nechci, aby se vracela předkladatelům k přepracování nyní, tak bych navrhla přerušení do příští schůze Poslanecké sněmovny se zdůvodněním, že nová ministryně spravedlnosti by se s normou, která bude jistě tvořit významnou část její legislativy, byť by nebyla z jejího pera, anebo také možná ano, pokud k tomu zaujme stejně negativní stanovisko jako bývalý ministr spravedlnosti, které bude reprezentovat na vládě, a přesvědčí zbývající členy, že předloží sama lepší návrh, tak aby tu možnost dostala. Je to jedna z norem, která potom bude, nebo nebude hodnocena v souvislosti s jejím řízením resortu, třeba i v tom smyslu, že hlasovala pro přijetí normy, která není kvalitní. Já bych pro toto znění, tak jak je předloženo, ruku zvednout nemohla. Nicméně bych ráda nechala ještě možnost pro novou vládu, aby ten návrh posoudila, příp. nezměnila svůj názor, pokud Poslanecká sněmovna samozřejmě dospěje k názoru, že tento postup je korektní. Také by mě zajímal názor představitelů České advokátní komory.

V případě, že dojdete k závěru, že tento postup podle vašeho přesvědčení není optimální, tak bych navrhla vrácení té normy k přepracování. Ale říkám, jako první krok bych ještě dala této velmi potřebné právní úpravě šanci. A zajímal by mě názor těch dvou reprezentantů, jednak advokátního stavu a jednak nové vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně, rozumím tomu tak, že jste podala procedurální návrh na přerušení do...

 

Poslankyně Helena Válková: Já jsem podala návrh na přerušení do příští, hned příští schůze. Tady není příliš co řešit, ale dneska byla jmenovaná nová ministryně. Příští schůze bude začátkem září. Čili návrh na přerušení projednávání této normy do začátku září, nikoliv samozřejmě do příštího týdne, ale do příští schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jenom pro pořádek musím upozornit, že příští schůze se bude konat 11. července, tak jak byla dnes svolána. Takže pokud navrhujete, aby to bylo přerušeno do zářijové schůze, tak o tom můžeme takto hlasovat.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji za upřesnění a opravuji svoji chybu, čili do schůze Sněmovny, která se bude konat v září 2018. Děkuji, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, dobře. Zazněl návrh, o kterém budeme hlasovat bezprostředně. Já jsem povolal poslankyně a poslance z předsálí.

 

Budeme hlasovat o návrhu, abychom projednání tohoto bodu přerušili do zářijové schůze Poslanecké sněmovny. (Někteří poslanci ještě vbíhají do sálu.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 37, přihlášeno 163 poslanců, pro 148, proti nebyl žádný. Návrh byl přijat. To znamená, že přerušujeme projednávání tohoto bodu do zářijové schůze Poslanecké sněmovny.

 

Já děkuji panu navrhovateli, děkuji paní zpravodajce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP