(15.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Přejdeme k projednávání dalšího bodu dle pořadí. Nyní se budeme zabývat bodem

 

21.
Návrh poslanců Petra Gazdíka, Víta Rakušana, Jana Farského,
Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 154/ - prvé čtení

Stanovisko vlády k tomuto tisku jsme obdrželi jako sněmovní tisk 154/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Petr Gazdík. (V sále je obrovský hluk a neklid!) Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Tento návrh není ničím novým. My jsme se jím zabývali už na konci minulého volebního období, ale tím, že volební období končilo, i tento návrh padl pod stůl. Je to výsledek dlouhodobé diskuse s Ministerstvem vnitra, protože na základě zkušeností některých zastupitelů, třeba ve Středočeském kraji a dalších našich kolegů, jak Ministerstvo vnitra, tak my jsme došli k názoru, že zákon o volbách do zastupitelstev krajů není v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí a není v souladu se služebním zákonem. Dostáváme se do reliktu, že státní úředník ve jmenované funkci může být neuvolněným zastupitelem obce, ale nemůže být neuvolněným zastupitelem kraje. Ty zákony se v tom liší. Řešili jsme různé argumenty, nicméně si myslím, že naší snahou by mělo být tyto tři zákony sladit, že naše právo by mělo být předvídatelné, a myslím, že někteří státní úředníci mohou být velkým obohacením pro zastupitelstva krajů, pokud tam budou samozřejmě v neuvolněné funkci, jak předepisuje služební zákon. (V sále je stále velký hluk a velmi špatná slyšitelnost!)

Proto vás velmi prosím, abychom tuto jednoduchou změnu poslali do dalšího čtení a umožnili tím vykonávat funkci neuvolněného zastupitele úředníkům tak, jak mohou vykonávat funkci neuvolněného zastupitele v obci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Než budeme pokračovat dále, já opravdu znovu prosím všechny poslance a poslankyně, aby respektovali právo ostatních na to poslouchat, co se zde říká, a vytvořili důstojnou atmosféru. Prosím také, aby skončilo zasedání vládní koalice tady přede mnou u poslaneckých lavic, které brání tomu, aby pan poslanec vůbec mohl jít k řečnickému pultu. Pokud takováto situace nenastane, přeruším jednání Poslanecké sněmovny.

Já vyzývám pana předsedu Chvojku, vyzývám pana poslance Volného, vyzývám paní ministryni financí, kteří nereagovali na moje opakovaná upozornění, aby vytvořili podmínky pro to, aby zde mohla probíhat schůze Poslanecké sněmovny v normální atmosféře. Děkuji.

Nyní prosím pana poslance Jiřího Strýčka, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Strýček: Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný návrh zákona odstraňuje ze zákona o volbách do zastupitelstev krajů důvod neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva kraje spočívající ve výkonu funkce na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností, které jsou obsazovány volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Navrhovatelé odůvodňují úpravu komplikovaností a výkladovou nejasností ohledně platné právní úpravy neslučitelnosti funkcí člena zastupitelstva kraje. Ta je obsažena v zákoně o volbách do zastupitelstev krajů a dále ve služebním zákoně. Navrhovaný zákon řeší domnělý rozpor tak, že se jeden z důvodů neslučitelnosti ze zákona o volbách do krajů jednoduše odstraňuje. Vláda k tomuto sněmovnímu tisku dala nesouhlasné stanovisko, organizační výbor navrhl ústavněprávní výbor jako garanční.

Pane předsedající, rád bych se přihlásil do rozpravy s návrhem na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ve chvíli, kdy otevřu obecnou rozpravu, beru na vědomí vaše přihlášení. To bylo úvodní slovo zpravodaje pro prvé čtení. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan zpravodaj Strýček, kterému dám nyní slovo. Po něm vystoupí pan poslanec Rakušan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Ještě jednou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, já osobně s návrhem tohoto zákona nesouhlasím, a navrhuji proto jeho zamítnutí v prvém čtení.

Činím tak z následujících důvodů. Předkladatelé tohoto zákona chtěli vyřešit otázky, které vyvstaly po předloňských krajských volbách ohledně slučitelnosti výkonu funkce člena zastupitelstva kraje s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností, které, jak už jsem zmínil, jsou obsazovány volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Řešení, které navrhovatelé přinášejí, je ale dle mého názoru nesystémové. Existují-li pochyby o právní úpravě neslučitelnosti funkcí, není možné je řešit tím, že se jeden z důvodů neslučitelnosti ze zákona jednoduše odstraní. Návrh tak v podstatě rozšiřuje možnosti kumulace významných veřejných funkcí.

Kdyby tento předložený návrh byl schválen, byla by úprava neslučitelnosti funkce krajského zastupitele s některými funkcemi ve státní správě ponechána jen na zákonu o státní službě. Tento zákon o státní službě ale zapovídá souběh pouze u uvolněných členů zastupitelstva a pouze u osob podléhajících režimu zákona o státní službě. Návrh je založen na předpokladu, že existují dva právní výklady neslučitelnosti. Jeden právní výklad, jehož tedy jsem zastáncem, vychází z toho, že právní úprava obsažená v zákoně o volbách do zastupitelstva krajů a v zákoně o státní službě je kompatibilní, a lze ji tedy vykládat ve vzájemném souladu. Druhý právní výklad, na kterém staví navrhovatelé, dovozuje, že úprava neslučitelnosti ve služebním zákoně má přednost před úpravou v zákoně o volbách do krajských zastupitelstev, a to z titulu, že služební zákon je normou pozdější.

Přijetí navrhované právní úpravy by mimo jiné znamenalo, že bychom nově k výkonu funkce neuvolněného člena krajského zastupitelstva připustili, za prvé, osoby vykonávající státní službu na služebních místech vedoucích služebních úřadů, které jsou ústředními správními úřady nebo úřady s celostátní působností na služebních místech náměstků pro řízení sekce nebo ředitelů sekce; za druhé, osoby s funkcí náměstka člena vlády nebo vedoucího ústředního správního úřadu nebo úřadu s celostátní působností, která není vykonávaná ve služebním poměru. Tyto důsledky jsou dle mého názoru v rozporu se zásadami, na kterých je státní služba postavena, a v konečném důsledku by návrh vedl i k disproporci ve vztahu k zachovanému omezení pro osoby působící v ostatních správních úřadech, jakož i ke zvýšení politizace ve státní správě.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Rakušan. (Hluk v sále opět stoupá!) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pojďme se tedy obecně bavit o tom, co ve státní správě možné je, co možné není, co v samosprávě možné je a možné není. Protože samospráva, to jsou přece obce, to jsou přece i města. A my se prostě domníváme, že krajská úroveň má k té komunální úrovni mnohem blíže než k úrovni parlamentní.

Chci ještě jednou upozornit, že my nic nechceme měnit na praxi, aby vysocí státní úředníci nemohli být například členy parlamentu. Na tom se nic nemění. Nicméně už v této době, a to nevím, jestli si uvědomujeme, jsou vysocí státní úředníci členy zastupitelstev měst a obcí v České republice, dokonce v některých případech zastávají i posty například neuvolněných místostarostů svých měst a obcí. Ano, v tomto případě se konkrétně bavím například o paní Daně Drábové, které se ten problém týkal po minulých krajských volbách. Ona je neuvolněnou místostarostkou obce Pyšely. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP