(15.50 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Pokud se tedy domníváme, že krajská úroveň má blíže k úrovni komunální, což my se domníváme, tak vidíme logický rozpor v tom, proč právě v krajském zastupitelstvu by měla fungovat jiná praxe, než je tomu v zastupitelstvu obecním. Té zákonné úpravě jednoznačně nerozumíme. Znovu říkám, my usilujeme pouze o to, aby mohli i tito vysocí státní úředníci zastávat v krajské úrovni neuvolněné posty. Tady mluvil pan kolega, prostřednictvím tedy pana předsedajícího, o kumulaci významných, důležitých funkcí. Samozřejmě že i zastupitelská funkce v rámci krajského zastupitelstva jistě důležitou funkcí je, ale je to stále funkce neuvolněná a na této praxi bychom rozhodně nic měnit nechtěli. Stále se bavíme o té neuvolněnosti.

Další záležitost, paradoxní, v tom systému. Pokud se tady bavíme o nějakém střetu zájmů, tak přece ministři vlády České republiky, a v mnoha případech to tak v historii bylo, mohou být členy krajských zastupitelstev a tam by logicky mohlo dojít přece k mnohem většímu potenciálnímu střetu zájmů, než je to např. u nějakého z významných úředníků.

Domnívám se, že tady máme rozdílnou zákonnou úpravu ve dvou zákonech, protože služební zákon, jak již tady bylo i mým předřečníkem řečeno, prostě tento pohled umožňuje a umožňuje právě vysokým státním úředníkům, aby ty neuvolněné funkce zastávali.

Vnímám, že tady asi je většinový odpor proti tomu, aby daný zákonný návrh prošel dále. Já to zcela respektuji, je to legitimní rozhodnutí, potom ale pojďme otevřít obecnější diskusi, potom pojďme otevříti diskusi o tom, zda by ti vysocí státní úředníci neměli tedy být ani členy obecních zastupitelstev, nesměli by zastávat funkce neuvolněných místostarostů, protože tam je přece ten potenciální střet zájmů rovněž přítomen. A my tady upozorňujeme na ten rozpor. Komunální úroveň, obecní úroveň, včetně velkých měst v České republice, tak tam to možné je. V případě krajských zastupitelstev to možné není. V případě členů vlády není žádné omezení pro to, aby např. v krajských zastupitelstvech zasedali. Pouze ukazujeme na to, že ten systém je v České republice nastaven nelogicky, a pokud krajskou úroveň z principu fungování státu v České republice vnímáme jako úroveň samosprávnou, tak v tom případě nechápeme, proč by měly být rozdíly mezi obecní a krajskou úrovní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Gazdík má slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážené kolegyně, milí kolegové, já se musím ohradit proti slovům pana zpravodaje o nesystémovosti. Omlouvám se, ale nesystémové to je teď. Zcela jednoduše. Takže ministr jako hlava úřadu může být krajským zastupitelem, ale jeho úředníci nesmějí být krajskými zastupiteli. Státní úředník může být zastupitelem, radním či místostarostou obce, ale nesmí být zastupitelem kraje. Tak je to teď. Je to nesmyslné a hloupé. V minulém volebním období ten zákon podepsaly takřka všechny strany napříč spektrem. Sladíme jenom něco do logického rámce. Prostě sladíme zákon o zastupitelstvech obcí, volbách do zastupitelstev obcí, krajů a služební zákon. Nic víc, nic míň. To, co říká pan zpravodaj o nesystémovosti, omlouvám se, jestli za systémové považujete to, že ministr může být krajským zastupitelem, ale jeho úředníci ne, tak já to tedy jako systémové nevidím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Takovou přihlášku nevidím. Hlásíte se do obecné rozpravy? S faktickou poznámkou. Ano. Pan poslanec Grospič nyní vystoupí s faktickou poznámkou. Omlouvám se, máte pravdu, je to moje chyba. Ne, pan poslanec Luzar je na druhém místě. Pan poslanec Grospič, tak jak jsem to řekl, nyní vystoupí s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji vám, pane místopředsedo. Chtěl bych, vážené kolegyně a kolegové, na to zareagovat, protože si myslím, že se točíme trošku v bludném kruhu a také se trošičku blížíme k demagogickému výkladu toho ustanovení. Nepochybuji o tom, že ten návrh zákona je veden dobrým úmyslem, a také vůbec nepochybuji o tom, že má své ratio v tom, co se stalo při krajských volbách, kdy paní Drábová kandidovala do krajského zastupitelstva ve Středočeském kraji, přinesla určité penzum voličů, a potom se ukázalo, že vlastně nemůže ten mandát vykonávat, protože zákon to striktně neumožňuje, a musí se toho mandátu vzdát, zatímco je dál zastupitelkou ve své obci. Nicméně myslím si, že se tady ukazuje, že nelze tento nesoulad asi ani vyřešit touto dílčí novelou, že je potřeba vzít v potaz služební zákon a potom samozřejmě všechny volební zákony, jak zákon o volbách do zastupitelstev obcí, tak i zákon o volbách do zastupitelstev krajů. Protože pokud bychom přijali jednoznačně zase jenom jednoduchou takovouto novelu, dopustili bychom se zase dalších nerovností a diskriminací něčeho jiného.

Uvedu takový příklad ze života obcí, kdy na mnoha příkladech podle výkladu, samozřejmě, zastupitelem obce může být člověk, který pracuje pro obec, je v pracovním poměru k obci, ale není zařazen v obecním úřadu. Čili třeba obecní strážník, včetně třeba velitele nebo ředitele obecní policie. A také to zcela určitě asi není správné, protože on rozhoduje o sobě, on rozhoduje i o finančních prostředcích, které jsou věnovány této policii, a je tam velký střet zájmů. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Čili já bych se v této souvislosti klonil k tomu, aby tento návrh zákona byl zamítnut, ale aby se vláda komplexně zabývala touto problematikou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, váš čas pro faktickou poznámku je pryč. Další faktická poznámka, s ní vystoupí pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl fakticky reagovat vaším prostřednictvím na kolegu Rakušana, který hovořil, že jejich návrh se týká pouze uvolněných, že se nejedná o neuvolněné funkcionáře. Třikrát nebo čtyřikrát toto zdůrazňoval. Chci upozornit, že zákon zná i neuvolněného funkcionáře, člena rady, popř. neuvolněného funkcionáře starostu jako takového, a jinými slovy by se týkal tady těchto funkcionářů. To je jedna rovina věci.

Druhá rovina. Jako dlouholetý zastupitel obce se střetávám s tím, a vím, že to problémy dělalo, když třeba ředitel příspěvkové organizace byl současně členem rady. No a co. Problém je v tom, že těch ředitelů příspěvkových organizací třeba u nás je 27, z toho dva seděli v radě a rozhodovali o odměnách pro těch zbylých, samozřejmě i svých. A projevovalo se to. Bohužel se to projevovalo, ty animozity a vazby, které probíhaly. Projevovalo se to reálně v tom, když se přidělovaly investice na opravy, kdy prosazovali své zájmy oproti zájmům, protože tam byli, byli při tom rozhodování. A to jsou ty faktory, které se objevují. Chápu, že bychom měli mít chuť přitáhnout občany v komunální politice k rozhodování, ale je problém, jestli ta komunální politika je opravdu dělána v tom účelu těmi občany, kteří tam bydlí, nebo je to také tím motivováno, a nechci předestírat, motivováno tím, že je to můj potažmo zřizovatel, já jsem zaměstnanec tohoto zřizovatele, on rozhoduje o mně, a proto tím, že jdu do politiky, si kryji záda tady v tomto rozhodování.

Čili vítám tento návrh, který tady je, ale ne v podobě krajů, ale naopak bych viděl zpřísnění zákona o obcích a vyloučil tuto komplikaci, která je jistě komplikací, ze zákona o obcích, tak, jak je to děláno v zákoně o krajích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy se přihlásil pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak teď se přesně děje to, čeho jsem se obával. Otevřeme zákony o krajích, resp. volební zákony, a vzbudí se tady diskuse, různé pohledy na věc. A chci říct, že už před lety jsem zažil bezprecedentní atak na to, aby ředitelé příspěvkových organizací, třeba ředitelé škol, nemohli prostě vykonávat funkci uvolněných zastupitelů. Tady to byl střet zájmů, pak se to naštěstí podařilo přes Ústavní soud, mám pocit, shodit, nebo přehlasovat tady ve Sněmovně. Ale přece to tak není, přece se rozhoduje skupinově, kolektivně jak na té radě, tak na tom zastupitelstvu. Rozhodně si nemyslete, že ten ředitel školy má nějaké výhody. Naopak. Musí pracovat pro tu obec, těch nevýhod pro něj je celá řada. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP