(18.30 hodin)
(pokračuje Výborný)

Proto navrhujeme, aby byl příplatek za výkon práce třídního učitele navýšen, a to poměrně razantně a skokově, protože třídní učitelé si to zaslouží, a to na 2 500 až 3 500 korun měsíčně, tak jako tomu je u specializovaných činností. Přepočteno na hodinu práce to je 125 až 175 korun. Ano, opět to nedosahuje ani té hodinové platové výše platu učitelů. Zavedení a zvýšení příplatku za výkon práce třídního učitele také Poslanecká sněmovna již v minulosti odhlasovala ve třetím čtení ve stejné novele zákona o pedagogických pracovnících. Na základě návrhu senátora Václava Homolky došlo k navýšení tohoto příplatku na 3 000 korun měsíčně, ale Poslanecká sněmovna tuto Senátem vrácenou předlohu neschválila. Opět považujeme za rozumnější, než jít cestou zákona o pedagogických pracovnících, toto zakomponovat, protože se jedná o součást platu, do zákoníku práce.

Dámy a pánové, rád bych taky ocitoval dokument, který jsme obdrželi všichni poslanci dnes do mailové pošty, je to programové prohlášení dnes jmenované vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem. V kapitole Vzdělávání, věda a výzkum se uvádí, cituji, kdo jste to ještě nečetli, toto: Resort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální. Prosadíme - a teď je to důležité - prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, náš návrh nemíří nikam jinam než ocenit práci, která dnes je hluboce podhodnocena, pokud jde o finanční odměny. Víme, že to je zásah do státního rozpočtu. Nicméně v kontextu toho, čeho jsme svědky, kdy premiér Andrej Babiš slibuje na různé investiční i neinvestiční akce, tak věřím, že nalézt cca 2,1 miliardy - protože tak jak nám bylo vyčteno ve stanovisku Ministerstva financí, že nepracujeme s reálnými čísly, tak samozřejmě statistiky existují. Ministerstvo školství je má. Pro vaši informaci, dnes máme v České republice 65 289 třídních učitelů. Vycházím ze statistické ročenky, která je k dispozici na webu Ministerstva školství. Pokud budeme pracovat s nějakým mediánem, středovou hodnotou, tak se skutečně dostáváme na tu částku cca 2 miliardy korun. Věřím, že toto je jistě v zájmu nás všech.

Když se podívám na programy, s kterými jsme kandidovali do Poslanecké sněmovny, odleva od KSČM až po pravicové strany TOP 09, ODS a další, všichni jsme tam měli jako jednu z priorit vzdělávání. Já věřím, dámy a pánové, že tady máme první možnost, jak slova z volebních programů přetavit v reálnou podporu. Věřím, že návrh, který má neutrální, tedy řekněme vlastně kladné stanovisko vlády, podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji navrhovateli. Než vyzvu zpravodajku, tak tady mám nějaké omluvy. Omlouvá se nám z jednání od 17 hodin do konce z rodinných důvodů pan poslanec Vyzula a omlouvá se nám paní poslankyně Jana Levová z pracovních důvodů do konce jednání.

Nyní prosím paní zpravodajku pro prvé čtení, jíž je paní poslankyně Miloslava Rutová, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Miloslava Rutová: Krásný podvečer, dámy a pánové, pane předsedající a ctěná vládo. Nejprve, než přečtu svou zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 159, bych chtěla předeslat, že jsem celý život pracovala ve školství. A nikdo by mě nemohl podezírat z toho, že kantorům chci upřít nějaké peníze. Naopak jsem velice ráda, protože programové prohlášení vlády jsem si přečetla a je to vlastně i prioritou našeho hnutí, vzdělanost naší nové generace. Ale tady k tomu sněmovnímu tisku 159 bych si dovolila přečíst svoje vyjádření.

Navrhovatelé předkládají změnu v příplatcích pedagogických pracovníků. Navýšení příplatků za výkon specializovaných činností pedagogickému pracovníku, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 2 500 až 3 500 měsíčně. Slyšeli jsme, že zavedení příplatků za výkon práce třídního učitele a určení jeho rozsahu učiteli za výkon práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole přísluší příplatek ve výši 2 500 až 3 500 měsíčně.

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy jsme tady slyšeli. Výše příplatků za výkon specializovaných činností že je určena v § 133 zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 korun měsíčně. Výše tohoto příplatku se od jeho zavedení v roce 2004 dlouhá léta nenavyšovala, přestože tarifní část platů i průměrné platy pedagogů výrazně rostly. Výkon specializovaných činností si vyžádá průměrně 20 hodin práce měsíčně navíc oproti práci pedagogů, kteří specializovanou činnost nevykonávají. To jsou ty specializované činnosti.

Pak tu máme ještě příplatek za výkon práce třídního učitele. V současnosti není součástí zákoníku práce. Třídní učitelé pobírají zvláštní příplatek, jehož výši určuje nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Jeho současná výše je 400 až 1 300 korun měsíčně. Výkon práce třídního učitele si vyžádá průměrně 20 hodin práce měsíčně navíc oproti práci učitele, který není třídním učitelem. Proto se navrhuje, aby byl příplatek za výkon práce třídního učitele navýšen na 2 500 až 3 500 korun měsíčně.

Tohle všechno je hrozně krásné. Ale když si vezmeme, jak nám tady pan navrhovatel řekl, že si to vyžádá nejméně 2 miliardy ze státního rozpočtu, tak mě to tedy velice zarazilo. Doporučuji tedy nesouhlasit s tímto a zamítnout to, protože víte, že vlastně v programovém prohlášení vlády je, že během čtyř let zvýší mzdy učitelům na 150 %. A já si myslím, že tedy v tomto zvýšení se odrazí i tyto příplatky specializovaných činností. Protože navrhovaná novela § 133 zákoníku práce obchází platný systém a jednoznačně směřuje k navýšení platů pedagogických pracovníků, aniž by byl návrh kariérně podložen a bylo provedeno srovnání s dalšími příplatky poskytovanými zaměstnancům ve veřejných službách a správě, pokud jde o podmínky a výši.

Změny, které má návrh zákona přinést, jsou nekoncepční. V praxi mohou přinést jak aplikační problémy, tak nutnost dalších novelizací, se kterými návrh nepočítá. Systém hodnocení a oceňování prací ve veřejných službách a správě je vymezen hledisky pro odměňování, která vyplývají z § 109 odst. 4 zákoníku práce. Tato hlediska a podmínky jejich posuzování, které jsou uvedeny v § 110 zákoníku práce, vytváří jednotný systém hodnocení a oceňování prací včetně ocenění případných ztěžujících vlivů vyplývajících ze zvláštních režimů práce, vnějších vlivů prostředí, ve kterém jsou práce konány, například z charakteru některých konkrétních prací.

Poskytování specializačního příplatku pedagogickým pracovníkům představuje trvalý zásah do jednotného systému odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, protože už žádné z dalších profesí není potřeba dalších kvalifikačních předpokladů paragraf zvlášť oceněna (?). V této souvislosti je podstatné, že pedagogičtí pracovníci nevykonávají specializované činnosti nad rámec přímé pedagogické činnosti, ale naopak jim je s ohledem na výkon specializovaných činností míra přímé pedagogické činnosti snížena. Předložený návrh směřuje k obcházení koncepce odměňování v zákoníku práce, je v rozporu s § 109 odst. 4 a s § 110 odst. 3 až 5 a s § 129 zákoníku práce a jeho přijetí by znamenalo nebezpečný precedens pro navyšování platů dalších skupin zaměstnanců v rozporu s kritérii stanovými zákonnou úpravou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP