(18.40 hodin)
(pokračuje Rutová)

Kdybychom to vzali jako zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie, tato úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s mezinárodními smlouvami. Návrh zákona není s právem EU v rozporu. Horší je tedy s dopadem na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.

Jak už jsem řekla, tak navrhovaným opatřením dojde v případě specializačního příplatku ke zdvojnásobení nákladů oproti současnosti, a výdaje státního rozpočtu bude tudíž potřeba navýšit o 50 milionů korun ročně. U příplatků za výkon práce třídního učitele bude potřeba navýšit rozpočet kapitoly školství o 2 miliardy ročně. Navrhované změny nemají žádné relevantní ani negativní dopady na rozpočty krajů a obcí, protože se jedná o přímo určené prostředky ze státního rozpočtu.

Po přečtení mé zprávy a prostudování návrhu poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, si dovoluji navrhnout zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a dovolím si upozornit, že návrhy je potřeba předkládat v rozpravě. Než ji otevřu, tak tady mám omluvenku od pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z důvodu neodkladných pracovních záležitostí od 18.30 hodin.

Nyní tedy otevírám k tomuto tisku obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, a hlásil se mi pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak já musím zopakovat to, co jsem říkal před chvílí. Ale pokud paní zpravodajka citovala stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, tak musím říct, že to stanovisko MPSV je prostě špatné! Není pravdou, není pravdou to, že by u výkonu specializovaných činností byla snížena přímá pedagogická činnost. S jednou jedinou výjimkou, a to je činnost koordinátora IT. Ano, to je jedna z dalších pěti nebo šesti, tak jak je vyjmenovává zákon, já jsem tady citoval, nechci to znovu opakovat, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest specializovaných činností a pouze u jedné z nich je snížena přímá pedagogická činnost. Nikde jinde to tak není. Takže to je k tomu. Mimochodem se jedná o marginálii v celém tom návrhu, protože správně jste tady slyšeli, toto si vyžádá 50 milionů, kdežto u těch třídních učitelů, kterých máme 65 tisíc, čili pokud to nepodpoříme, tak míříme na práci 65 tisíc třídních učitelů, kteří tuto práci, péči o matriky své třídy, komunikaci s OSPOD, s rodiči, třídnické hodiny atd., atd., opět bych mohl citovat, co všechno patří: individuální vzdělávací plány, řešení omlouvání absence, řešení konfliktů ve třídě, telefonické jednání s rodiči atd., atd., myslím, že každý jsme prošli školou. Vzpomeňte si na to.

Zajímavé, vždycky když se tady jedná o školství, zdravotnictví a po dnešku musím říct ještě tedy, že jsme všichni jeli někdy na vodě, tak tomu všichni rozumíme a všichni k tomu nějak chceme vystupovat. Tak si velmi dobře vzpomeňte na to, jaká je to řehole, vzít na sebe práci třídního učitele. A ten třídní učitel nemá sníženou přímou pedagogickou činnost. To znamená, když na středních školách je přímá činnost pedagogická 21 hodin, tak ten třídní učitel má 21 hodin a navíc potom se věnuje za 20 korun, pokud je to na té dolní úrovni dnes, za 20 až 65 korun na hodinu měsíčně práci třídního učitele. (Část poslanců trvale hlučí, baví se mezi sebou.)

Tak přátelé, šli byste to někdo dělat?

Já bych vám tady mohl citovat vyjádření učitelů, vyjádření konkrétních učitelů. Protože chlapi, ti se do toho neženou vůbec, a ty poctivé kantorky, ty poctivé kantorky, které neberou povolání učitele jako zaměstnání, ale skutečně jako povolání, tak ty potom tu činnost a práci třídních učitelů dělají za tuto mrzkou odměnu. Já myslím, že je naší i dokonce morální povinností ty příplatky třídních učitelů prostě navýšit. A argumenty: Ministerstvo financí si s tím neporadí... Přátelé, tak se podívejme na ty sliby, které tady jsou -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás musím znovu přerušit. Já nevím, jak to děláte, ale zase se tady v sále zvýšil hluk. Poprosím kolegy na levici i přede mnou -

 

Poslanec Marek Výborný: Pane místopředsedo, já to nedělám. To kolegové a kolegyně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: - aby se uklidnili, a prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Čili opravdu tomu tak není a to, co tady zaznělo ze strany paní zpravodajky, vaším prostřednictvím, tak není pravda. Pokud citujeme stanoviska MPSV nebo Ministerstva financí, tak bohužel úředníci, kteří tvořili ta stanoviska, tak se prostě v některých věcech mýlili a lze to velmi jednoduše dokázat.

Budeme-li o tom hlasovat, tak já bych chtěl ještě, milé kolegyně, vážení kolegové, připomenout také usnesení Poslanecké sněmovny, které jsme schválili. A sice: "Poslanecká sněmovna podporuje navýšení výdajů kapitoly MŠMT určených prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných vysokých škol s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání." A je tam potom to doporučení navýšit platy učitelů o 15 % atd. Náš návrh samozřejmě jde nad rámec tohoto, ale myslíme si, že s touto věcí by bylo vhodné i vzhledem k morální odpovědnosti a povinnosti vůči učitelům něco dělat.

Já vám ještě jednou děkuji za vaši podporu. A pokud tady zaznělo z úst paní zpravodajky, že tam je nutnost dalších opatření a úprav, je to možné samozřejmě. Netvrdím, že ten návrh je bez potřeby legislativně technických úprav. Tak pusťme ho do toho druhého čtení, já jsem připraven o těch věcech diskutovat, případně je upravit. Samozřejmě, že ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Teď tady mám pana poslance Vondráka s faktickou poznámkou. Potom se mi hlásil pan předseda Bartošek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já si nemyslím, že to je o tom, že nechceme našim učitelům přidat. Je to přesně naopak. Chceme našim učitelům přidat, jsou na to alokovány prostředky a zcela určitě v tom budou i prostředky, které budou navyšovat peníze za takové věci, jako je třídnictví. Takže nemyslím si, že by přišli třídní učitelé o nějaké finanční prostředky. Na druhou stranu si myslím, oproti automatickému navyšování je dobré, aby o tom rozhodoval ředitel školy, kolik svému třídnímu učiteli přidá. Čili já si myslím, že tam tu škálu má, já vím, ale někdy víme, že ty škály úplně nefungují. Takže jsem přesvědčen o tom, že touto novelou nic neměníme. Jsme připraveni na to ty peníze do toho školství dát.

A teď můžu mluvit jako hejtman kumulující funkce: Já budu jenom rád, když naši regionální učitelé dostanou přidáno, a přidat dostanou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Pekarovou a poté paní poslankyni Valachovou. Dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, když tady slyším z úst poslanců za hnutí ANO ty sliby, že jste připraveni na to dát ty peníze do školství, na platy učitelů, tak nemohu nevzpomenout na projednávání rozpočtu na tento rok a na pozměňovací návrh, který jsem tehdy předkládala a pro který nikdo z vašeho hnutí ruku nezvedl. A ten se týkal právě navyšování platů, a to tedy konkrétně netarifní složky. Protože když se dnes opravdu podíváte do té praxe a zeptáte se učitelů, jak moc se projeví zvýšení peněz do školství opravdu na jejich výplatních páskách, tak to jsou taková těšínská jablíčka o tom, co my tady řešíme. To opravdu oni na svých platech příliš nepociťují a jsou velmi zklamaní tím, že i když se snaží, i když jsou třeba opravdu motivovaní pracovat velmi dobře, tak nakonec odměna za jejich práci taková, jakou by si zasloužili, prostě není.

Takže ty sliby, s nimi tady už jsme roztrhli pytel mnohokrát, ale ta reálná fakta, skutečná a opravdu hmatatelná odměna pro ty lidi, ta stále chybí. Takže já jsem jednoznačně pro to, abychom tento návrh podpořili a minimálně abychom ho nezamítali a diskutovali o něm na výborech. Protože si myslím, že naše budoucnost je opravdu kvalitní školství a to se bez motivovaných a dobře zaplacených učitelů neobejde.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Valachovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP