(11.10 hodin)
(pokračuje Kupka)

Pokládám za nezbytné jak na půdě Parlamentu, tak vůči občanům České republiky, aby bylo jasně řečeno, jak ten akt vlastně proběhl, zda byla porušena Ústava, nebo nebyla porušena Ústava a jak je to s plněním elementárních koaličních slibů. Obávám se, že bez téhle odpovědi je velmi obtížné vůbec dospět k tomu, že se vládě bude vyjadřovat důvěra.

Děkuji za pozornost a pevně doufám, že umožníte zařazení toho bodu, aby se česká veřejnost i Sněmovna dozvěděla, jak to vlastně bylo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je tedy varianta. Nyní je přihlášen předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Omlouvám se za pozdní příchod a dovolte mi, abych jménem našeho klubu a klubu sociální demokracie vetoval i zařazení tohoto nového bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, čili je to nehlasovatelný návrh. Nyní přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se nám pan poslanec Petr Gazdík z dnešního jednání z důvodu jednání ve volebním kraji.

 

Nyní budeme hlasovat o přeřazení bodu 63, sněmovní tisk 120, jak navrhla paní kolegyně Aulická ve svém vystoupení, a to v hlasování číslo 46, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 46. Z přítomných 143 poslanců 116 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že bod číslo 63 byl přeřazen podle návrhu paní kolegyně Aulické.

 

Nyní se tedy vrátíme do schváleného pořadu schůze a je to bod číslo

 

89.
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017
/sněmovní tisk 134/ - prvé čtení

Vítám tady mezi námi paní veřejnou ochránkyni práv a děkuji také paní zpravodajce Heleně Válkové, že zaujala místo u stolku zpravodajů. Máte zprávu veřejné ochránkyně práv jako tisk 134. Sněmovní tisk projednal petiční výbor, usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 134/1.

Nyní už požádám paní Annu Šabatovou, aby zprávu plénu Poslanecké sněmovny uvedla. Prosím, máte slovo.

 

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, prostřednictvím výroční zprávy vám každoročně podávám zprávu o plnění svého zákonného úkolu chránit lidi před problematickým jednáním správních úřadů, systematicky navštěvovat různá zařízení a chránit tak lidi před špatným zacházením a pomáhat obětem diskriminace.

V loňském roce jsme obdrželi 8 191 podnětů a z toho bylo 68 % v působnosti veřejného ochránce práv. Zahájili jsme 750 šetření a celkově zhruba v 8 % případů jsme konstatovali pochybení úřadů. Ve většině případů úřady své chyby napravily. Nejvíce podnětů se tradičně týkalo sociálního zabezpečení. Tvoří dnes už čtvrtinu podnětů v působnosti a jejich množství setrvale roste, meziročně o 6,5 %. Stěžovatelé tak stále více žádají pomoc s přiznáním příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, nemocenského, důchodu, sociálního zabezpečení i s cizím prvkem a také dávek, jako je doplatek na bydlení či příspěvek na živobytí. (V sále je rušno.)

Problémům, které vyvolává samotná úprava, se snažím předcházet a uplatnila jsem v připomínkovém řízení 108 připomínek k 18 návrhům zákonů. Zcela jsem neuspěla pouze u pětiny, u poloviny jsem uspěla buď zcela, nebo částečně. V 30 % jsem se sama rozhodla netrvat na našem podnětu. Vydali jsme také tři sborníky stanovisek ochránce, které mají ulehčit práci správním úřadům: Rodina a dítě, Dávky pomoci v hmotné nouzi a Občanství Evropské unie.

Pokud jde o návštěvy zřízení, již 12 let navštěvujeme různá zařízení, kde je omezena lidská svoboda, buď de iure, nebo de facto. Navštívili jsme 22 zařízení, převážně léčebny pro dlouhodobě nemocné, policejní cely a psychiatrické nemocnice se zaměřením na ochranné léčení a zahájili jsme sérii návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Vydali jsme dvě souhrnné zprávy, v nichž vždycky pro danou oblast shrneme své poznatky a vydáme obecná doporučení pro oblast jako takovou. V loňském roce to byly návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných a policejních celách.

Podnětů s námitkou diskriminace jsme obdrželi 384 a průměrně zjistíme diskriminaci asi v 8 % případů. Je třeba říci, že tam, kde nezjistíme diskriminaci, neznamená, že nedošlo třeba k nějakému jinému problematickému jednání, k jehož posuzování nemáme u soukromoprávních subjektů oprávnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážená paní ochránkyně, požádám sněmovnu o klid. Prosím, kdo diskutuje jiné téma, než je zpráva veřejného ochránce práv, prosím v předsálí, ať může paní Šabatová v důstojném prostředí přednést zprávu. Není to nic, co by nás nemělo zajímat jako poslance Poslanecké sněmovny, protože ve správním řízení dochází opravdu často k poškození zájmů občanů, které zastupujeme ať z té, nebo oné politické strany.

 

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Lidé diskriminaci namítají nejčastěji v oblasti práce a zaměstnávání, včetně podnikání, nejčastějším důvodem je zdravotní postižení. V loňském roce jsme měli 84 případů zdravotně postižených, kteří se na nás obrátili s námitkou diskriminace.

Také jsme se připravovali na novou působnost, kterou vykonáváme až v letošním roce, a to je naplňování práv osob se zdravotním postižením a a naplňování práva volného pobytu občanů Evropské unie a zákazu jejich diskriminace z důvodu státní příslušnosti.

Každým rokem vybírám několik témat jako legislativní doporučení. Dovolím si jenom velmi stručně tato témata zmínit. Navrhuji zrušit povinnost předkládat v úředním styku doklady ze zvláštní matriky. Považuji to za obtěžující relikt minulosti. V jiných zemích to v podstatě neexistuje anebo to není povinné. Navrhuji zakotvit přestupek postihující špatné zacházení v zařízeních sociálních služeb, neboť není možné postihnout některá jednání, která nedosahují intenzity trestného činu, a takových jednání je poměrně dost a jsou k neprospěchu osob tam umístěných. Navrhuji upravit jasná pravidla správního řízení, v němž zdravotní pojišťovny rozhodují o některých zdravotních službách. Ta situace je nejednotná a lidé mají různý proces u různých pojišťoven a to není dobře. Navrhuji zrušit podmínku sterilizace pro úřední změnu pohlaví osob s transsexuální orientací. Navrhuji osvobodit od daně z nabytí nemovitých věcí také nové bytové jednotky v rodinných domcích, ale vím, že už mezitím vznikl poslanecký návrh, který si osvojil jeden váš kolega.

Ráda bych zdůraznila především nezbytnost toho zakotvení přestupku postihujícího špatné zacházení v zařízeních sociálních služeb. Je to opravdu mezera. Většina těch lidí je ve zranitelném postavení a není se schopna sama bránit a je třeba obzvlášť pečlivě dohlížet nad jejich právy, a pokud dochází opravdu k závažnému jednání, ale ještě to není trestný čin, tak je třeba mít možnost to nějakým způsobem postihnout. Jde třeba o situaci, kdy se neřeší podvýživa klientů, nebo je zanedbaná péče s těžkými proleženinami, nebo neakceptování vážně míněného nesouhlasu klienta s poskytováním pobytové služby a podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP