(11.20 hodin)
(pokračuje Šabatová)

Velice bych ocenila, kdyby Poslanecká sněmovna, stejně jako již několikrát v minulosti, uložila vládě, aby se zabývala mými legislativními podněty a aby Poslanecké sněmovně předložila zprávu o tom, jak jich hodlá či nehodlá využít.

A chtěla bych vám všem poděkovat za spolupráci v minulém roce a doufám, že naše spolupráce bude úspěšná i v příštím roce. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní veřejné ochránkyni práv Aleně Šabatové a prosím zpravodajku petičního výboru paní poslankyni Helenu Válkovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrh usnesení, které Poslanecká sněmovna přijme. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, tento petiční výbor v novém složení se vlastně zabýval zprávou, kterou zde přednesla veřejná ochránkyně práv za celé období roku 2017, to znamená, že do toho zasahovalo i období předcházející činnosti tohoto petičního výboru. Přistoupili jsme k tomu myslím dost odpovědně a důkladně, protože v minulosti všichni, kteří zažili projednávání těch zpráv, tak vědí, že to zaprvé vůbec nevzbudilo žádnou pozornost mezi poslankyněmi a poslanci, zadruhé že z toho v posledních letech nebyla vyvozena žádná legislativní iniciativa a zatřetí že se v podstatě ty informace setkávaly s takovou lhostejností, až mírnou nevraživostí. Takže mě i zajímalo už jako předsedkyni petičního výboru, v čem asi je ta příčina, že Poslanecká sněmovna nemá zájem o závažná zjištění, která jí veřejná ochránkyně práv předkládá s týmem svých početných zkušených právníků, kteří kontrolují rozhodování v těch oblastech, které jí vymezuje zákon, a na základě vlastně empirického šetření a současně právní analýzy upozorňuje na systémové chyby, mezery, nedostatky, které nám poslancům velmi snadno umožní přijmout takový návrh zákona, novely. Většinou tedy z větší části, nebo téměř vždy jde jenom o novelu právního předpisu, která usnadní občanům, kteří se setkávají s chybami správních úřadů nebo vůbec se selháním celého systému ve svém každodenním životě a upozorní na to veřejnou ochránkyni, a ta potom upozorňuje nás.

Takže po tomto úvodu, že je třeba té zprávě, která byla přednesena, věnovat pozornost, si vás dovolím seznámit se závěrem, protože vy samozřejmě od toho máte svůj orgán petiční výbor, který prostuduje ty materiály a projedná je. My jsme tomu věnovali dost pozornosti na své 8. schůzi 24. dubna tohoto roku a potom jsme naše zjištění shrnuli v závěry, které vám nyní předkládáme k posouzení, k diskusi, k odsouhlasení. Vybrali jsme ta legislativní doporučení, která si myslíme, že by relativně snadno mohla vláda prostřednictvím svých jednotlivých resortů zajistit v rámci legislativy, to znamená podat vládní návrh zákona. Čili pokud jste tady slyšeli, že některý poslanec si osvojil ten podnět, tak jistě ho vláda přivítá, na druhé straně může využít již toho poslaneckého návrhu a eventuálně ještě v rámci dalšího čtení, nebo vůbec sama předložit komplexnější, který tu problematiku bude řešit způsobem, který zasáhne i související otázky.

Takže i z tohoto důvodu považuji za důležité přednést všechny podněty, které jsme vyhodnotili jako důvodné, a požádat vás o souhlas s přijetím závěrů usnesení č. 38 z 8. schůze petičního výboru z 24. dubna 2018.

Zaprvé jsme tedy projednali souhrnnou zprávu o činnosti, diskutovali jsme ji a doporučujeme, aby bylo přijato toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu zaprvé bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017 dle sněmovního tisku č. 134, zadruhé upozorňuje vládu na význam a potřebu řešit nedostatky zjištěné veřejnou ochránkyní práv a zatřetí - tady jsme už velmi konkrétní - žádá vládu, aby se zabývala legislativními podněty uvedenými v úvodní části souhrnné zprávy - legislativní doporučení - a to zejména pokud jde o následující legislativní doporučení:

1. jde o osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí i pro bytové jednotky v rodinných domech - čili to by bylo Ministerstvo financí, zřejmě i Ministerstvo spravedlnosti by do toho zasáhlo;

2. zjednodušení úředního styku při vyřizování dokladů o osobním stavu vypuštěním povinnosti předkládat matriční doklady vydané zvláštní matrikou - to by bylo zřejmě v resortu Ministerstva vnitra;

3. vypuštění podmínky podstoupit chirurgický zákrok pro úřední změnu pohlaví - to je Ministerstvo spravedlnosti;

4. přijetí nové procesní úpravy pro správní řízení o žádostech pojištěnců o úhradu některých zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění - Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra;

5. zavedení nové skutkové podstaty, o které tady bylo hovořeno obšírněji i ve vystoupení paní veřejné ochránkyně práv, a sice přestupku postihujícího neoprávněné zásahy do soukromí, bezpečí a integrity osob, kterým je poskytována sociální služba - opravdu jde o naše seniory, tady je velká mezera v zákoně - Ministerstvo vnitra;

6. rozšíření pravidel pro vyřizování stížností na zdravotní péči i na zdravotní péči poskytovanou v zařízeních sociálních služeb - čili Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí;

7. zakotvení dozorové působnosti státního zastupitelství - jako to bylo v minulosti, já si to ještě pamatuji - v zařízeních pro zajištění cizinců, v přijímacích azylových střediscích a psychiatrických nemocnicích vykonávajících ústavní ochranné léčení;

8. zakotvení účinného nezávislého stížnostního mechanismu k posílení ochrany práv klientů sociálních služeb obdobného stížnostnímu mechanismu uplatňovanému v oblasti zdravotních služeb, kde tuto roli plní krajské soudy již nyní;

a aby předložila Poslanecké sněmovně do 30. září 2018, čili naše nová vláda, zprávu o využití těchto podnětů jejich zařazením do svého legislativního plánu anebo jejich odmítnutí se zdůvodněním, proč se domnívá, že takového legislativního opatření není třeba.

Takže myslím, že to je vše, s čím bych vás chtěla nyní seznámit. Jsem spolu s paní veřejnou ochránkyní práv k dispozici pro zdůvodnění a v tomto ohledu můžu říci i obhajobu těch jednotlivých legislativních podnětů, protože je tam i několik legislativních podnětů z roku 2016, čili ještě z předcházejícího roku, ale ne všichni si můžou pamatovat, asi si nepamatuje nikdo z nás, na ty argumenty, byť jsou obsahem souhrnné zprávy. Tak pokud byste měli zájem, tak jsme obě dvě k dispozici a vysvětlíme, proč se domníváme, že bychom se měli těmito legislativními podněty zabývat.

Samozřejmě ještě na závěr dodávám, že přestože všichni vítáme, když jde o návrhy, které jsou z pera vlády, které prošly řádným připomínkovým řízením, nelze zabránit a v mnoha směrech je to i podle mého přesvědčení vhodné k tomu, aby poslanci, pokud takové návrhy nejsou vyslyšeny, podali sami své poslanecké návrhy. Ale samozřejmě je třeba vždy preferovat tu cestu vládních návrhů.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP