(12.20 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Změnová pasáž končí: a vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, tisk 139.

II. Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy a aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednání těchto vládních návrhů zákonů na schůzi petičního výboru - což jsem učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jiřího Běhounka, aby nás seznámil s projednáním tohoto návrhu ve zdravotním výboru. Pan poslanec zde není, tak žádám některého jiného z členů výboru pro zdravotnictví, aby tak učinil.

Mezitím požádám zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jiřího Bláhu, aby nás seznámil se stanoviskem hospodářského výboru. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Dobrý den, kolegové, kolegyně. GDPR určitě na začátku to bylo pro nás všechny obrovsky složité a já jsem rád, že jsme to téma otevřeli, že jsme se o to všichni mohli začít více zajímat a posunuli jsme to v té rovině.

Hospodářský výbor se tím zabýval čistě z hlediska podnikatelského prostředí, chtěl co nejvíce načíst věci kolem problému k podnikatelům a k tomu, abychom jako podnikatelé s tím měli co nejméně práce. Já jsem se s tím osobně zabýval několik měsíců. Došli jsme k tomu, že pokud se nezmění výklad a Úřad pro ochranu osobních údajů k tomu bude přistupovat tak, jak slíbil, že bude přistupovat, tak vlastně GDPR není zátěží pro běžné podnikatele, ale jenom pro ty, kteří s daty obchodují a data prodávají.

Podařilo se mi vypracovat jednoduchý manuál pro podnikatele a tímto bych vás chtěl poprosit, abyste ten manuál šířili mezi podnikatele, aby nedocházelo nadále k dezinformacím.

Hospodářský výbor k sněmovním tiskům 138 a 139 vydal usnesení: Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 138 a 139 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Ostatní věci se můžete dočíst na stránkách, kde byl sněmovní tisk nebo usnesení zveřejněno, a není víc, co k tomu dodat.

Děkuji za spolupráci nad tímto tématem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S projednáním ve výboru pro zdravotnictví nás seznámí paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dovolte mi, abych za zdravotní výbor seznámila Poslaneckou sněmovnu s usnesením výboru z 18. schůze konané 23. května 2018 k tomuto tisku. Usnesení zní, že po úvodním slově dr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu, a zpravodajské zprávě poslance dr. Jiřího Běhounka výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk 138. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní poslankyně. Dále se návrhem zabýval volební výbor. Já poprosím zpravodaje výboru pana poslance Patrika Nachera o zprávu o projednání ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Jak bylo řečeno, volební výbor se zabýval tiskem 138, a to zejména tedy ve vztahu k výjimce pro novinářskou, uměleckou a vědeckou činnost.

Nejdříve přečtu to usnesení, takové to formální. Pak bych možná řekl jednu dvě věty.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra pro legislativu a archivnictví Petra Mlsny a zpravodajské zprávě mé a po rozpravě volební výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby tisk 138 schválila - a teď přijde ta změna.

Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky: V bodě 1 jde o pozměňovací návrh § 16 až 21. To jsou ty výjimky pro novinářskou, vědeckou a uměleckou činnost, kde z toho původního námětu generální výjimky vznikl kompromis, který si myslím, že bude ještě přesněji a trefněji řešit tu situaci, to znamená, jsou to výjimky na základě kazuistických příkladů s tím, že v 2 se přidává nový § 2, nebudu vás zatěžovat, nazval bych to výjimka z výjimek.

Toto projednal velmi podrobně volební výbor a jednomyslně schválil. Já jsem dostal úkol to tady načíst. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Ještě stihneme i to, aby nás s projednáním ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj seznámil zpravodaj, pan poslanec Martin Kupka. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal několik pozměňovacích návrhů, které směřují k tomu, aby se opravdu podařilo zjednodušit přijímanou normu, prováděcí předpis k nařízení obecné povahy.

Zaměřili jsme se samozřejmě především na to, jakým způsobem zjednodušit život veřejné správě, a to nejen obcím a městům, ale také všem příspěvkovým organizacím. Proto pozměňovací návrh, který vzešel z několika jednání a který následně načte paní hejtmanka Vildumetzová, zohledňuje právě snahu zajistit adekvátní výjimku i pro instituce veřejné správy. Přijali jsme také bod, který přesahuje jenom rámec veřejné správy, a to rozšířený potvrzený princip oportunity. Už ten předkládaný zákon totiž zahrnoval princip oportunity v základní podobě. My jsme se pokusili o to posílit to, aby v okamžiku, kdy se jedná například o marginální podání, marginální případy porušení zákona či nařízení, tak aby v takovém případě mohl příslušný úřad postupovat tak, že ještě před zahájením případného sankčního řízení prostě pro marginalitu takový případ by vypořádal právě bez zmíněné sankce.

To je bod, který samozřejmě bude dopadat nejen na instituce, ale na všechny, kterých se nařízení týká, včetně podnikatelů. Pokládáme tento princip za velmi důležitý právě proto, aby ten strašák, který se šířil po České republice spolu s tím, že nařízení obecné povahy vstoupí v platnost, aby se jej podařilo zmírnit a aby i příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů měl v tomto případě i oporu postupovat opravdu zejména efektivně ve vztahu k osvětě, ve vztahu k tomu, že bude jednotlivé firmy, instituce apod. vést k respektování toho zákona, ale nebude nutně ve všech případech ukládat sankce, zvláště pak pokud se podaří těm osobám prokázat veřejným institucím, že učinily dost pro to, aby se problém neopakoval.

Děkuji moc za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Vyslechli jsme zpravodajské zprávy ze všech výborů, které se z přikázání Poslanecké sněmovny zabývaly tímto vládním návrhem zákona.

Já v tuto chvíli neotevřu obecnou rozpravu, protože bych ji musel okamžitě uzavřít, ale přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na jednu minutu. Ve 12.30 se budeme zabývat pevně zařazenými volebními body.

 

(Jednání přerušeno ve 12.29 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP