(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Je 12.30, na tento čas máme pevně zařazeny body, které se týkají voleb. Jako první otevřu bod číslo

 

74.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Na lavice vám byla rozdána usnesení volební komise číslo 83 a 84 ze dne 26. a 27. června 2018. A já předávám slovo panu předsedovi volební komise, panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji vám za slovo. Přeji vám, kolegyně a kolegové v mírně prořídlých čtvrtečních řadách, hezký den. Provedu vás několika volebními body. Ten první volební bod, de facto tradiční změny v orgánech Poslanecké sněmovny, budeme hlasovat veřejně aklamací. Poté se po stručném představení přesuneme do Státních aktů k provedení tajných voleb.

Jak jsem řekl, bod číslo 74, který pan předsedající zahájil, je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. My jsme k tomu na volební komisi přijali nakonec dvě usnesení per rollam. To první bylo číslo 83 z 26. června 2018, a protože následně na začátku tohoto týdne mě ještě některé poslanecké kluby prosily o vyhlášení druhé lhůty, aby i v souvislosti s vládními změnami mohly doplnit ty své personální výměny, tak jsme udělali ještě jeden termín, jednu lhůtu, a následně jsme přijali druhé usnesení per rollam číslo 84 ze dne 27. 6. 2018.

Velmi stručně vás seznámím s obsahem těch usnesení. A pokud budete souhlasit, my jsme se také dohodli na volební komisi, tak bychom to hlasování udělali velmi jednoduše, že bychom jedním hlasováním en bloc potvrdili rezignace z obou těch usnesení a druhým en bloc nominace také z obou usnesení. Je to z toho důvodu, že tam není žádný konflikt a vždy ty výměny jsou v rámci jednotlivých klubů v souladu s kvorem, které jim náleží.

V prvním usnesení byla pouze jedna výměna v rámci klubu hnutí ANO. Radka Maxová, rezignace ve stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti, následně do stejné komise nominace nové paní poslankyně Moniky Červíčkové. A stejně tak hnutí ANO nominuje do ústavněprávního výboru Moniku Červíčkovou.

Potom v tom druhém usnesení jsme přijali za Piráty rezignaci Mikuláše Ferjenčíka ze stálé komise pro kontrolu GIBSu. Na stejnou pozici Piráti nominují svého kolegu Tomáše Vymazala.

A jak jsem zmínil v souvislosti s vládními změnami, jsou uvolněná místa v klubu sociální demokracie. Takže v druhém usnesení nominuje sociální demokracie do zemědělského výboru Jana Birkeho, do výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lubomíra Zaorálka a do Stálé delegace Parlamentu při NATO pana poslance a předsedu klubu Jana Chvojku.

Jak už jsem avizoval, doporučuji za volební komisi, navrhuji hlasování veřejné. Pokud budete souhlasit en bloc jedním hlasováním potvrdit ony dvě rezignace, následně druhým hlasováním potvrdit nominace. Nyní pane předsedající prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikoho nevidím, že by se do rozpravy hlásil, takže rozpravu končím.

 

Nyní budeme hlasovat tak, jak to zde navrhl pan předseda volební komise, to znamená, že v tuto chvíli budeme hlasovat o rezignacích, tak jak jste s nimi zde byli seznámeni.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 48. Přihlášeno 149 poslanců, pro 124, takže s navrženými rezignacemi jsme vyslovili souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o volbě nově navržených členů jednotlivých komisí a výborů, tak jak vás s nimi seznámil pan předseda volební komise.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49. Přihlášeno 149 poslanců, pro 126, takže navržení kolegové a kolegyně byli zvoleni.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu a otevírám bod

 

75.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Usnesení volební komise v této věci má číslo 80, je ze 7. června 2018. Předávám opět slovo panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Rada Českého rozhlasu je devítimístná a 20. června letošního roku skončilo funkční období jednomu členovi rady, panu Petru Šafaříkovi. V souladu se zákonem o Českém rozhlase předseda Sněmovny vyhlásil lhůtu pro oprávněné organizace a sdružení, aby nominovaly své návrhy kandidátů na uvolněné jedno místo. Ta lhůta běžela do 16. května 2018.

V souladu se zákonem o Českém, rozhlase, s jednacím řádem Poslanecké sněmovny v případě této mediální volby musí volební výbor provést takzvané zúžení kandidátů na trojnásobek neobsazených míst, tedy předkládá volební výbor prostřednictvím volební komise Sněmovně tři jména. Nakonec jsme na výboru nezužovali, protože jsme obdrželi pouze tři nominace a ty jsou v souladu se zmíněným usnesením číslo 80. Jsou tedy neziskovými a občanskými sdruženími navržení kandidáti Irena Ondrová, Stanislava Spoustová a Oldřich Šesták v abecedním pořadí.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, vždy v tomto případě volební výbor i komise navrhují volbu tajnou, a tedy dvoukolovou. Na volebním lístku budete mít připravena tři jména. Označit kroužkem byste měli buď žádné, nebo maximálně jedno. A aby byl lístek platný, tak křížkem označit číslo před jmény ostatních kandidátů, pro které jste se nerozhodli.

Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy, a poté prosím o hlasování o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Otevírám rozpravu. Je prosím nějaká přihláška do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Pan předseda komise nemá zájem o závěrečné slovo, ale navrhl zde, abychom zde hlasovali tajně.

 

O tom, zda budeme jako Sněmovna o kandidátech rozhodovat tajně, musíme hlasovat nyní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50. Přihlášeno 148 poslanců. Pro 99, proti 18. Schválili jsme tajnou volbu i v tomto případě.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám bod číslo

 

76.
Návrh na volbu člena Rady České televize

Usnesení volební komise pod číslem 81 ze dne 7. června máme k dispozici. Předávám slovo panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a velmi stručně. Případ této mediální volby, nebo rady je naprosto stejný dnes. Televizní rada je patnáctičlenná, také 20. června 2018 skončilo funkční období jednomu členovi, a to panu radnímu Janu Brandejsovi. Opět Sněmovna vyhlásila čtrnáctidenní lhůtu na předložení nominací. Ve volebním výboru jsme jich obdrželi šest, takže volební výboru zužoval na zmíněný trojnásobek, který teď prostřednictvím usnesení číslo 81 předkládá plénu Poslanecké sněmovny s tím, že stejně jako u rozhlasu zvolenému členovi rady započne šestileté funkční období dnem jeho zvolení. A i zde navrhujeme volbu tajnou, dvoukolovou.

Podle usnesení číslo 81 z volební komise jsou připraveny následující nominace. Pan Marek Hladký, pan Vladimír Karmazín a paní Irena Ondrová. Opět, jak jsem řekl, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, tedy navrhujeme volbu tajnou, o které po otevření nebo po rozpravě opět poprosím hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP