(12.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Přistoupíme k projednávání bodu

 

7.
Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů
/sněmovní tisk 138/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon o zpracování osobních údajů ruší stávající zákon o ochraně osobních údajů, provádí adaptaci na obecné nařízení o ochraně osobních údajů a transpozici trestněprávní směrnice, která upravuje zpracování osobních údajů justičními a policejními orgány. Předkládaný zákon rovněž zavádí výjimky, které podle GDPR mohou členské státy využít, aby se naplňování GDPR co nejvíce usnadnilo. V průběhu prvního čtení jsme spolupracovali s jednotlivými výbory na tom, aby ČR využila výjimky v maximální míře všude, kde je to možné a dává to smysl.

Návrh tohoto zákona též nově upravuje postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vychází se přitom nejen z požadavků praxe, ale také z nových požadavků evropského práva na úplnou nezávislost dozorových úřadů a na intenzívní spolupráci a spolurozhodování dozorových úřadů zejména v přeshraničních případech.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane ministře, dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat projednání tohoto bodu v odpovídající atmosféře. Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Místopředseda vlády ČR, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček: Děkuji. V prvém čtení byl návrh zákona přidělen šesti výborům, které jej důkladně projednaly a přijaly celou řadu pozměňovacích návrhů. Představení těchto pozměňovacích návrhů samozřejmě nechám na jednotlivých zpravodajích, dovolím si proto pouze stručně shrnout, že ze strany předkladatele mohu podpořit návrhy všech výborů, tedy výboru volebního, výboru petičního, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj i výboru ústavněprávního, a chci výborům za jejich práci poděkovat.

Naopak řada návrhů, které někteří jednotliví poslanci a poslankyně předložili, ale nebyly podpořeny žádným výborem, je z mého pohledu krajně problematická a jedná se zejména o změny ve struktuře úřadu a o změny jeho kompetencí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu, potom byl tisk přikázán k projednání petičnímu výboru, výboru pro zdravotnictví, hospodářskému výboru, volebnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru nám byla doručena jako sněmovní tisky 138/1 až 138/11.

nyní, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda a informoval nás o projednání návrhu ve výboru, popř. o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, bohužel už na to nemáme příliš mnoho času, pokusím se alespoň stručně shrnout - vidíte ten balík, který mám před sebou, nebylo to úplně jednoduché projednat vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů - prováděcí zákon k nařízení EU, v kterém byl vlastně největší problém, že se jedná o nařízení ještě za situace, kdy byl přikázán šesti výborům.

Ústavněprávní výbor vyčkal na rozhodnutí všech ostatních výborů a pokusil se je pak shrnout do nějakého, řekněme, komplexního návrhu, který máte pod sněmovním tiskem 138/11. Kdo měl možnost si ten tisk prostudovat, tak vidí, že jsme se pokusili i pojmenovat zjednodušeným způsobem jednotlivé body, které, řekněme, zlepšují, zpřesňují vládní návrh zákona. Největší diskuze tady byla právě o tom, jakým způsobem můžeme ještě promítnout případné další výjimky, které vláda nezapracovala do svého vládního návrhu zákona, případné další výjimky, které povoluje evropské nařízení o ochraně osobních údajů.

Vezmu to tedy poměrně stručně podle usnesení ústavněprávního výboru. V bodě A dochází k jistému vyjasnění toho, jestli se jedná o právní povinnosti, resp. povinnosti stanovené právním předpisem.

Písmena B a C se dotýkají fyzických osob, soukromých osob, které umožňují v širším rozsahu, než bylo doposavad možné, využít výjimku na ochranu svých vlastních práv a oprávněných zájmů.

Pod písmenem D ústavněprávního výboru se skrývá návrh, který byl schválen také výborem petičním, a to se jedná o návrh, který upravuje šířeji než původní vládní návrh zákona výjimky pro vědecký historický výzkum a statistické účely. Pokládali jsme za nezbytně nutné, abychom zejména z hlediska vědeckého historického výzkumu měli úpravu srovnatelnou s okolními zeměmi, abychom využili tu výjimku maximálním způsobem a nedošlo k situaci, jak jste tady zaznamenali i v prvním čtení, že by docházelo k odlivu vědy a vědců z ČR.

Pod písmenem E ústavněprávního výboru se skrývá návrh, který byl schválen výborem volebním také po poměrně velké a důkladné diskuzi, a tady bych zejména poděkoval Patriku Nacherovi, který opravdu si to vzal za své a snažil se celou diskuzi moderovat i s Ministerstvem vnitra, i s příslušnými rezorty a nalézt i s představiteli mediálních domů řešení, které na jednu stranu bude znamenat, že samozřejmě i média musejí zabezpečovat ochranu osobních údajů, ale současně nebude těch testů proporcionality, přiměřenosti příliš mnoho - pokládám za správné. Ústavněprávní výbor zahrnul.

Další, pod písmeny F, G, H, jsou fakticky technického charakteru.

Pod písmenem E se skrývá návrh, který schválil také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který zakotvuje princip oportunity do všech řízení, která vede Úřad na ochranu osobních údajů, a tedy i těch řízení, která vede nejenom vůči státním institucím, veřejným subjektům, ale i těm, které vede vůči soukromým subjektům. Byla to věc, u které nebylo zcela zřejmé z původního vládního návrhu, zda se tento princip oportunity dotýká i řízení podle GDPR, podle nařízení o ochraně osobních údajů, proto jsme jej speciálně zakotvili.

Poslední věc, kterou snad jenom řeknu. Ústavněprávní výbor se poměrně detailně zabýval také návrhem, který schválil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to jest ono omezení pokut pro veřejné subjekty, a ústavněprávní výbor tento návrh nedoporučil. Tam jenom předem upozorňuji, že pravděpodobně ve třetím čtení budeme mít tady rozporné návrhy dvou institucí této Sněmovny, a to výboru pro veřejnou správu a ústavněprávního výboru, ale ústavněprávní výbor se přiklonil k tomu, že není zvláštních důvodů vytvářet zvláštní kategorie pro veřejné subjekty, pokud toto zmírnění nejsme schopni přinést i soukromým subjektům, a proto podpořil onen princip oportunity, ale nepodpořil zvláštní, speciální nižší pokuty pro subjekty veřejné moci. Celkově doporučil vládní návrh zákona schválit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Bendovi, který byl zpravodajem garančního ústavněprávního výboru. Nyní prosím zpravodaje petičního výboru pana poslance Luzara, aby nás seznámil se stanoviskem petičního výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením k tisku 138 petičního výboru. Usnesení zní:

Petiční výbor po úvodním slově prvního náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka, zpravodajské zprávě poslance Leo Luzara a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně PČR přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk 138, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu: Za prvé. Za § 15 se vkládá nový bod 16, který zní... Já bych se zde odkázal na text, který je v sytému.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, já myslím, že můžete odkázat.

 

Poslanec Leo Luzar: A nebudu číst tento celý § 16 vzhledem k tomu, že je docela dlouhý.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Máme to k dispozici jako sněmovní tisk, je možné odkázat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP