(11.10 hodin)
(pokračuje Valachová)

V žádném případě podle mého soudu nemůžeme uvrhnout školy do nejistoty, že by se o další dva roky, to je tedy ten druhý pozměňovací návrh, odkládala reforma. To by bylo velmi neodpovědné, a tak jak mám možnost hovořit se školami a s řediteli škol, také by to nebylo ze strany terénu v žádném případě vítáno. Chtěla bych připomenout, že jsme v předchozím projednávání tady úplně jiného zákona, kde byl pokus o odložení reformy financování škol o deset let, informovali poslance a poslankyně o nesouhlasu napříč a většinově stran všech školských asociací, ale také Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Zejména Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv je podle mého soudu hlas, který bychom měli v případě nového financování školství, pokud nám opravdu záleží na vzdělávání našich dětí do budoucna, slyšet.

Takže shrnuji za sebe - byť se zatnutými zuby, ale přesto budu podporovat pozměňovací návrh pana poslance Vondráka.

Druhou záležitostí je tzv. povinné předškolní vzdělávání. Tady budu stručnější. Domnívám se, že tato změna nastala teprve před rokem a že bychom jako zákonodárci neměli dělat rychlé soudy a dát spíše čas tomu, jak toto předškolní vzdělávání od pěti do šesti let zlepší či nezlepší úspěšnost vzdělávání dětí následně při plnění povinné školní docházky. Proto také je podle mého soudu namístě tuto úpravu ponechat.

Co se týká zrušení garance míst pro děti mladší tří let v mateřských školách od roku 2020, tak jenom chci zopakovat, že tato Sněmovna, pokud rozhodne o zrušení této garance, tak rozhoduje především o tom, že se nebudou dobudovávat povinně kapacity mateřských škol pro počty dětí, které odpovídají těmto populačním ročníkům, a tedy ani v roce 2020 nebude míst pro předškolní vzdělávání dětí mladších tří let dostatek. To, co tady zaznívá ze strany většiny předřečníků ve všech čteních, tzn. stávající nevyhovující podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let v mateřských školách, tak to je určitě pravdou, je to pravdou a musí se změnit a zlepšit. Jenom chci zdůraznit, že toto naše hlasování o zrušení garance míst situaci nijak neposune.

Proto bych si vás dovolila požádat o podporu pozměňovacích návrhů, které jednak ukládají povinnost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy upravit ve vyhlášce podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let, abychom mohli opravdu garantovat, nejenom slibovat, ale garantovat učitelkám mateřských škol, že pokud takové děti, podotýkám, po této změně dobrovolně v rámci mateřské školy jsou a vzdělávají se, tak aby také tyto podmínky byly jasně stanoveny a učitelky mateřských škol se jich mohli dovolat a mohly si je vynutit. Protože když neuděláme nic, tak se to nestane. A stávající počet zhruba 50 tis. dětí mladších tří let nebude mít v mateřských školách, a zejména paní učitelky, jistotu, že také tyto podmínky se budou zlepšovat.

Naposledy jsme předložili pozměňovací návrh, který byl pokusem, řekněme, pozitivním způsobem řešit předškolní péči dětí mladších tří let a rozdělit ji mezi mateřské školy a dětské skupiny a nabídnout obcím a městům pro vzdělávání dětí mladších tří let také možnost zřizování dětských skupin, popř. uzavírání smluv se zřizovateli těchto dětských skupin. Také tento pozměňovací návrh doporučuji vaší pozornosti, protože si myslím, že je fér dát možnost nejenom obcím, městům, ale také samozřejmě rodičům, jakým způsobem předškolní péči o své děti zajistit.

Dále nebudu hovořit a požádám vás tedy o souhlas s pozměňovacími návrhy C1, C2 a C3, to jsou ty pozměňovací návrhy, které by měly garantovat mateřským školám úpravu podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let tam, kde také dobrovolně se dál vzdělávat budou, anebo umožnit obcím a městům uzavírat smlouvy pro děti mladší tří let také s dětskými skupinami.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a mám tady nějaké faktické poznámky. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jenom krátce zareaguji. Ty dva roky jsou tam proto, protože ten zákon o reformě financování je paskvil. Já se paradoxně shoduji s kritikou toho současného stavu, kde kraje kanibalizují na veřejných prostředcích a nedoručují je do škol transparentně a podobně. Čili já jsem pro to hledat smysluplné řešení, jak tento stav zlepšit. Jenom opakovaně upozorňuji, že ten přijatý zákon o té reformě nic z toho nesplní. Přinese chaos, přinese nárůst těch finančních prostředků, nedoručí je tak, aby učitelé měli více peněz, také to nebude garantovat. Že to je paskvil, je důkazem i to - vždyť ten zákon dávno platí, mohl být od 1. září spuštěn. Čili ministerstvo samo se rozhodovalo, že se musí odsunout. A to je velice symptomatické. Protože když máme nějaký rozumný zákon, což byl třeba ten zákon, jak tady byl ráno, o těch stavbách, tak ten je schválen rovnou. Kdežto když jsou takové ty zákony, které v sobě skrývají velké otazníky a byrokracii, zlo a podobně, tak ty jsou často salámovou metodou dodávány naněkolikrát s nějakou časovou lhůtou, aby to nějak snadněji prošlo a ti poslanci si toho méně všimli.

Čili ještě jednou zareaguji a zapléduji. Skutečně, jestli to myslíte s českým školstvím zodpovědně, i vy všichni kritici, co jste říkali, přijměme s novým ministerstvem racionální reformu financování tak, aby sloužila školám, a nenechme si naběhnout do stavu, kam to dostalo minulé Ministerstvo školství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji za dodržení času a nyní s faktickou pan poslanec Výborný, připraví se paní poslankyně Valachová. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem chtěl reagovat na paní kolegyni Valachovou vaším prostřednictvím. K té věci, té povinnosti nebo garance přijímání dětí mladších tří let. Úplně nesouhlasím s argumentem, že pokud to neschválíme, tak zamezíme dobudování kapacit. To přece není pravda. Pokud bude schválen pozměňovací návrh, který zruší tu garanci, tak to není nic o tom, jestli mají zřizovatelé dobudovat či nedobudovat kapacity mateřských škol, ale je to o tom, že si jasně definujeme, co je předškolní vzdělávání, a že tady jasně bude také řečeno to, že ředitelé, potažmo zřizovatelé nebudou postaveni před často neřešitelnou situaci, že budou muset povinně přijmout děti mladší tří let. Na druhou stranu ta úprava jim v ničem nebude bránit, pokud tak budou chtít učinit a bude to možné z provozních kapacitních důvodů, aby děti mladší tří let přijali. Ale k tomu není potřeba zákonným způsobem tlačit zřizovatele k dobudování kapacit, které by třeba potom ani nebyly využity.

Já si myslím, že je potřeba jít jinou cestou, a určitě podporuji doprovodné usnesení, tak jak ho navrhuje pan zpravodaj Bartoň, abychom se připravili na to, aby institucionalizované dětské skupiny byly financovány ze státního rozpočtu po roce 2020. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Valachovou. Připraví se paní poslankyně Černochová. Dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem ten svůj příspěvek pojala tak, abychom skutečně směřovali k finálnímu hlasování. Nicméně asi pochopíte, že na základě vystoupení pana poslance Klause vaším prostřednictvím, pane předsedající, zareagovat mohu.

Já skutečně prosím, aby přestal urážet všechny, kteří se v minulém funkčním období podíleli na přípravě změn nového financování regionálního školství. Tam byla široká odborná shoda, byla široká politická shoda. Obě komory Parlamentu prohlasovaly tyto změny napříč politickým spektrem s výjimkou, to uznávám, Občanské demokratické strany. A myslím si, že není korektní, aby tato vůle většinová, napříč politickým spektrem, odborná, podporovaná Svazem měst a Sdružením místních samospráv, které sdružují drtivou většinu našich obcí a měst a které změny financování škol hájí, tak aby tímto způsobem tato společná práce byla touto formou urážena. Skutečně prosím, abychom byli v tomto ohledu věcní. Můžeme mít různé názory, ale nedělejme takové rychlé soudy, pokud se jedná o práci, která stála tolik úsilí tolik aktérů a je takto široce podporovaná. Není to fér. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP