(11.50 hodin)
(pokračuje Juránek)

Nicméně bylo zapotřebí zákon v té době i rychle schválit a hned řeknu proč. To je ve věci, té poslední, kdy budu mluvit o tom, proč nepodpořím záležitost dětí, tedy rozšíření jejich školní docházky o jeden rok, přestože jsou tady vysoká procenta. Jednou tady zaznělo, že 94 % dětí už chodí do mateřských škol, ve druhém případě 96,4%. Pro mě to není podstatný rozdíl, ale podstatný rozdíl je, že tato záležitost se do zákona dostala pro určitý nátlak z Evropské unie, tady prosím, abyste si to dosledovali v minulosti, a to pro řešení právě té skupiny, která patří do 6 nebo 3,6 %, ať už budeme používat kterékoliv číslo. A tam jenom upozorňuji na to, že pokud budeme chtít tento problém řešit, aby docházka nebyla povinná, tak je tady velice důležitý prvek, že budeme muset vyřešit právě připomínku Evropské unie, na základě které nám hrozil postih, a který tento zákon, byť nedokonale, vyřešil. (V sále je velký hluk a špatná slyšitelnost!)

Proto tedy shrnuji, že financování a jeho odložení - pro. Co se týká zrušení povinného přijímání dětí od dvou let, také pro, jak tady tyto věci jsou. A co se týká předškolní docházky, její změnu - proti, protože záležitost se musí dořešit ještě s ohledem na jiné záležitosti.

Děkuji vám za pozornost, přestože jsem místy neslyšel ani sám sebe, ale děkuji vám, že jste mě aspoň někteří poslouchali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jsem poslouchal. Nyní prosím paní poslankyni Kozlovou.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Já děkuji panu předsedajícímu za slovo. Chtěla bych jenom velice krátce podpořit návrhy F1 a F2. Týkají se toho, že navrhujeme plošné zrušení povinnosti předškolního vzdělávání mezi pátým a šestým rokem. Ráda bych zdůraznila, že pro 90 % populace se po zavedení této plošné povinnosti vlastně nic nezměnilo. Drtivá většina rodin využívala práva posílat děti do školy i bez zákonné povinnosti. Plošná povinnost měla za cíl dostat do školek děti z vyloučených lokalit, kterých je méně než 2 %. Dle šetření České školní inspekce tento cíl splněn nebyl - bohužel. Je to tedy jedním z důvodů, proč chceme plošnou povinnost před šestým rokem dítěte zrušit. Návrh však neruší institut povinné předškolní docházky zcela. Zachovává ho pro děti s odkladem, které posune k možnosti nastoupit školní docházku bez hendikepu, to znamená, budou moct navštěvovat přípravné třídy ve škole. Tento odklad, který byl pro ně doporučen, pro ně bude výhodou.

A pak bych ještě ráda podpořila tisky 6 a 7. Tam jde o individuální vzdělávání. Stávající zákonná úprava ukládá rodiči uvést důvody, proč má být individuální vzdělávání povoleno. To chceme změnit a navrhujeme v této situaci, aby ředitel, který rozhoduje i nadále o tom, kdo odklad dostane a kdo nedostane, dle svého přesvědčení pouze nepovolení individuálního vzdělávání odůvodnil, a to tak, aby se toto odůvodnění objevilo v dokumentaci. Cílem je, aby důvody pro odmítnutí individuálního vzdělávání byly veřejné v oficiální rovině a mohly dále sloužit jako součást zpětné vazby v řízení školského systému, alokaci potřebných financí a podobně.

Ještě jedna technická věc. Ráda bych stáhla náš návrh F3 a F5, protože po konzultacích s Ministerstvem školství jsme dospěli k názoru, že by nesplnil účel, a to proto, že podle tohoto návrhu by se mělo prokazovat předškolní vzdělávání u dětí, které přechodně žijí s rodiči v zahraničí. Jak jsme zjistili, bylo by lepší tento návrh stáhnout, a proto tak činím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. (V sále je hluk!) O stažení návrhu budeme muset samozřejmě hlasovat, protože je to navrženo ve třetím čtení. Přečtu teď nějaké omluvy. Omlouvá se nám paní poslankyně Jana Vildumetzová z dnešního jednání až do konce z pracovních důvodů a omlouvá se nám z operativních důvodů z jednání mezi 12. a 13. hodinou pan předseda Bartošek. Já děkuji. (Dotaz ministra školství.) Ještě jsem neukončil rozpravu, takže pan ministr chce ještě s přednostním právem do rozpravy.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se znovu vyjádřil k projednávanému návrhu a jednoduše to shrnul.

Co se týká přijímání dvouletých dětí do mateřských škol, a možná zpřehledním situaci, protože tady byla poměrně široká debata. Stanovisko Ministerstva školství bylo neutrální. A skutečně, bavme se o povinnosti přijímat od roku 2020 do mateřských škol děti od dvou let věku, respektive o tom, že tato povinnost zde nebude, bavme se klidně i o roli dětských skupin, ale nedělejme změny překotně. To znamená, role dětských skupin je určitě důležitá, ale pro tuto chvíli stanovisko k těm dvouletým je, že ze zákona by měly odejít - tato formulace by z něj měla zmizet.

K povinnosti předškolního vzdělávání, tady se neshodneme s mnohými z vás, mám za to, že po prvním roce, přestože nějaká data jsou, je nástroj potřeba zpřesnit, vyzkoušet a je potřeba, abychom data měli jednak ne po osmi měsících, respektive v tuto chvíli po prvním roce, ale abychom se také nad těmito daty bavili o tom, jestli jsou jiné nástroje, než je zrušení této povinnosti ze zákona, jak této dobré povinnosti dostát.

S tím souvisí úplata za předškolní vzdělávání, ale to už jsme si řekli, že je v této věci poměrně lichá. Nad rámec původního návrhu pana poslance Klause je zde samozřejmě pozměňovací návrh, který se týká změny financování regionálního školství, a tady deklaruji, že stanovisko MŠMT je podpořit roční odklad. Když jsme se rozjeli mezi ředitele škol, je to podnět z terénu a myslím si, že to celému procesu může jednoznačně prospět. To znamená, ve vztahu k proceduře, která bude následovat, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje body A1, A2. MŠMT nedoporučuje bod A3. A co se týká hlasování bodu B1, stanovisko MŠMT je kladné. K ostatním navrženým bodům je stanovisko MŠMT záporné, respektive MŠMT nedoporučuje.

Děkuji. To jsem chtěl říct. (V sále je stále obrovský hluk a neklid!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Do rozpravy se ještě přihlásil pan poslanec Ferjenčík. Poprosím o klid v sále. Vidím, že nás tady přibylo, což je dobře, ale byl bych rád, kdybychom zachovali úroveň hluku, která je vhodná pro jednání. Prosím, pane poslanče, jestli vám to stačí.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl naposledy v této rozpravě požádat o podporu alespoň řekněme kompromisní verze povinné předškolní docházky, a to pozměňovací návrh F6, F7, který zjednodušuje možnost individuálního vzdělávání. Já jsem poměrně dost času strávil tím, že jsem navštěvoval školy ve svém kraji, nejen školy, ale i školky. A ředitelky školek se všechny shodují, že povinná předškolní docházka jim nesmírně komplikuje život. Ony musejí být připraveny přijmout žáky, kteří se ale vůbec nehlásí, nekomunikují s nimi, opatření prostě nefunguje dobře. Já chápu, že Ministerstvo školství hájí status quo, ale bohužel byrokracie, kterou to školkám přineslo, je značná, a byrokracie, kterou to přineslo rodičům, je také značná - úplně zbytečné písemné omluvenky a další věci. Nicméně vidím, že tu bohužel není vůle podpořit ten náš pozměňovák, který se zavádí až od šesti let a ne od pěti, ale pokud o tom aspoň trochu přemýšlíte, zkuste aspoň podpořit tedy zmírnění těch pravidel pro individuální výuku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP