Středa 12. září 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

106.
Návrh poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 80/ - třetí čtení

Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa navrhovatel pan poslanec Jaroslav Foldyna a zpravodaj garančního výboru rozpočtového výboru poslanec Stanislav Fridrich. Zároveň požádám Sněmovnu o klid. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedené ve sněmovním tisku 80/4, který vám byl doručen 26. června 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 80/5.

Táži se navrhovatele pana poslance Foldyny... (Není v sále.) Ale toho nevidím... Ptám se předsedy poslaneckého klubu a ten říká, že... takže tři minuty... Už je tady Jaroslav Foldyna, ale... už jsem to řekl... Dobře.

Ptám se kolegy Foldyny, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Má zájem. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se za pozdní příchod. Chtěl bych podpořit, abychom při svém hlasování vyjádřili podporu tomu návrhu, který tady je. Samozřejmě to není stoprocentně to, co jsme chtěli. Nicméně v politice člověk musí hledat kompromisy, aby našel nějaký výsledek. A těch 17 % lidí, kteří pracují v Holandsku, kterým tento návrh zlepší jejich situaci, je poměrně významná položka. Takže bych se chtěl přimluvit za to, abychom hlasováním podpořili a přijali tento návrh. To je vše, co jsem k tomu chtěl říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Foldynovi. Dovolte mi, abych načetl omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Mezi desátou a dvanáctou hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Vlastimil Válek. Pan poslanec Patrik Nacher se omlouvá od 17 do 20 hodin z jednání.

Nyní otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel určitě ne, ale pak zpravodaj určitě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Hezké dopoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Krátce bych zrekapituloval. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Rozpočtový výbor projednal problematiku na své 11. schůzi 29. června 2018 s tímto výsledkem. Rozpočtový výbor Parlamentu jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně ve třetím čtení hlasovat o návrzích podaných v následujícím pořadí: Za prvé hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru. Za druhé hlasovat o návrhu zákona jako celku. Rozpočtový výbor zaujímá následující stanovisko k předloženému komplexnímu návrhu. Komplexní návrh doporučuje. Za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení informoval o stanovisku výboru.

Takže když to zrekapituluji, rozpočtový výbor doporučuje schválit komplexní pozměňovací návrh a stanovisko moje jako garanta je taktéž doporučující. Stanovisko Ministerstva financí je neutrální. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme stanovisko zpravodaje s návrhem na hlasovací proceduru, která je jednoduchá, jeden komplexní pozměňovací návrh rozpočtového výboru a hlasování o zákonu jako celku. Vyžaduje někdo hlasování o proceduře? Dobře, ano.

 

V tom případě schválíme proceduru hlasování v hlasování číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 179 pro 144, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Budeme nyní hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru pod písmenem A v tisku 80/5.

Zahájil jsem hlasování číslo 40 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 179 pro 136. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 80, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 41 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 41, z přítomných 179 pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 106.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP