Úterý 2. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)


Slib poslance

Žádám předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Tak prosím, pane předsedo, máte slovo. Ještě jednou vás všechny poprosím o klid v sále.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dne 1. října 2018 doručil pan Martin Stropnický předsedovi Poslanecké sněmovny notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslance Parlamentu ČR. Okamžikem doručení notářského zápisu poslanecký mandát pana Martina Stropnického zanikl. Na uvolněný mandát poslance nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil v pořadí podle výsledků voleb.

Podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 byla prvním náhradníkem hnutí ANO 2011 za volební kraj hl. město Praha paní Alena Červíčková, která však nabyla mandát poslankyně okamžikem zániku poslaneckého mandátu pana Roberta Pelikána.

Druhým náhradníkem hnutí ANO 2011 za volební kraj hl. město Praha je podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných v roce 2017 pan Petr Venhoda. Pan poslanec Petr Venhoda dnes převzal od předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu a mandátový a imunitní výbor na své dnešní 17. schůzi přijal usnesení č. 73, s kterým jsem byl pověřen vás zde seznámit.

I. Mandátový a imunitní výbor konstatuje, že dne 1. října 2018 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Martinu Stropnickému, narozenému dne 19. prosince 1956, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

II. dne 1. října 2018 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Bc. Petru Venhodovi, narozenému dne 25. července 1986.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nyní složí nový poslanec poslanecký slib. Prosím tedy pana poslance Petra Venhodu, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a složil Ústavou předepsaný slib, a současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Prosím, dámy a pánové, abyste povstali. (Přítomní povstávají. Předseda PS odchází z místa pro předsedajícího před poslanecké lavice, aby přijal slib nového poslance.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslanec Venhoda podáním ruky předsedovi PS a slovem "slibuji" stvrzuje slib.)

Vážený pane poslanče, blahopřeji vám a přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci. (Potlesk v celém sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. Budeme pokračovat. Já popřeji novému kolegovi v práci hodně úspěchů.

Dostáváme se k případné změně nebo doplnění programu. Z dnešního grémia zcela výjimečně žádné návrhy na změnu schváleného pořadu nejsou. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice. A teď poprosím, kdo z poslanců má nějaké doplňující nebo pozměňující návrhy k pořadu schůze. Pro tuto chvíli jsem evidoval s přednostním právem pana předsedu Faltýnka. Poté pan předseda Farský, poté pan místopředseda Filip.

S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Kolovratník.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové. Jak již jsem avizoval na grémiu, chci předložit následující návrhy na změnu pořadu schůze. A sice konkrétně - zařadit bod č. 10, návrh zákona o státní službě, jedná se o sněmovní tisk 132, druhé čtení. Dále bod č. 7, novela zákoníku práce, sněmovní tisk 109, druhé čtení, a bod č. 32, novela zákoníku o pojistném a sociální zabezpečení, sněmovní tisk 204, první čtení, a to na dnešek, na úterý 2. 10., po již pevně zařazených bodech, tedy před pevně zařazený bod č. 67. Před bod č. 67, což je novela zákona o podpoře sportu.

Dále na zítřek, na středu 3. 10., po třetích čteních a pevně zařazeném bodu číslo 5, což je insolvenční zákon, navrhuji zařadit blok prvních čtení v následujícím pořadí: bod číslo 30, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, takzvaný daňový balíček, jedná se o sněmovní tisk 206, dále bod číslo 29, novela zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 205, a bod 31, novela zákona o léčivech, sněmovní tisk 262.

Dále navrhuji jménem našeho poslaneckého klubu pevně zařadit na zítřek, čili středu 3. 10., ve 12.45 hodin volební body, a to bod číslo 135, Grantová agentura České republiky, bod 136, Technologická agentura České republiky, a bod 137, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako druhý se hlásil pan předseda Farský, poté pan místopředseda Filip, poté se hlásil pan předseda Fiala.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já mám jenom jeden konkrétní jednoduchý návrh, a to abychom zařadili bod číslo 14, zákon o dani z přidané hodnoty, sněmovní tisk číslo 140, jako bod po zítřejším 5. bodu, insolvenčním zákonu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Pan místopředseda Filip, poté předseda klubu SPD Fiala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl napevno zařadit bod číslo 164, který tady od jara letošního roku máme v programu jednotlivých schůzí. Týká se nezaplacených podniků privatizovaných vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 až 1998.

Po navržení tohoto bodu jsem došel ke shodě s informacemi z Ministerstva financí, které eviduje nezaplacené podniky z tohoto období. Podotýkám, že to není nic, co by mělo někoho z nás nechat lhostejným. Nejedná se o nějaké drobnosti nebo věci, které by snad neměly být vyšetřovány. Připomínám, že jeden z těch podniků, který bych tady připomenul ve svém úvodním slově, je předmětem projednávání v Poslanecké sněmovně už dlouhou dobu, dokonce v roce 2012 bylo dosaženo toho, že Nejvyšší státní zastupitelství otevřelo již skončenou věc, znovu se to prošetřovalo, Policie České republiky v té době ještě nepromlčený trestný čin označila jako skutečně jednání s trestní odpovědností, ale přesto nebylo vzneseno ani obvinění, natož aby byla žaloba. Tento trestný čin se bohužel v roce 2016 promlčel, a tak část těch, kteří pracují pro firmu Thorn Autotechnic, mimo jiné je to skupina lidí, která má blízko k bývalému ministru spravedlnosti, nyní europoslanci a předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi, tento podnik nezaplatila, dál vesele fungují, ale přesto dluží státu nemalé prostředky.

Připomínám, že cílem tohoto bodu je, abychom získali dostatek informací pro to, abychom mohli přijmout usnesení, které by z takového bodu vzešlo. Dovolte mi, abych odcitoval návrh usnesení, který bych předkládal: Poslanecká sněmovna by nejdříve konstatovala, že v letech 1992 až 1998 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které připravily občany České republiky a samotnou Českou republiku o majetek v řadách stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily. Proto bych navrhoval, aby Poslanecká sněmovna doporučila vládě České republiky navrhnout změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné trestné činy způsobené při privatizaci dále stíhat, aby nedošlo k jejich promlčení.

V letošním roce se promlčí ta část trestných činů, které v privatizaci vznikly v letech 1992 až 1998 a nemyslím si, že tato Poslanecká sněmovna by měla nechat promlčet trestné činy, které se týkají let 1999 a následujících.

Tolik tedy, opakuji, na zítřek, středu, 3. 10. ve 14.30, jako pevně zařazený bod číslo 164. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další s přednostním právem je pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, vážený předsedo vlády, vážený pane místopředsedo vlády. Původně jsem měl v úmyslu zde dnes požádat o minutu ticha, ale bylo mi řečeno, že každá minuta ticha se musí podle neformální dohody předjednávat. My dohody respektujeme, takže vás poprosím asi jen o tichou vzpomínku. Chtěl bych, abychom si vzpomněli a uctili památku příslušníků Československé armády a Stráže obrany státu, kteří padli v září a v říjnu 1938 při obraně československé hranice. V boji se sudetoněmeckými teroristy padlo v nevyhlášené válce více než 80 našich obránců hranic, takže vás prosím o tichou vzpomínku, protože jim patří naše úcta.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nevidím další přihlášku s přednostním právem. Písemně je přihlášen pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi přednést návrh úpravy programu týkající se opakovaně neprojednaného bodu, který je v programu pod číslem 41. Jedná se o návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jako sněmovní tisk číslo 159. Dovoluji si navrhnout jeho zařazení vzhledem k tomu, jak tady byly načítány další úpravy programu, tak na zítřek, to je na středu 3. 10., po navrženém pevně zařazeném bodu 164, čili zítra odpoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Písemně jste tady měl uvedeno 2. 10., tady to máte upraveno. Já vás poprosím, jestli byste mi to předal krátkou cestou.

Jestliže se nikdo nehlásí s přednostním právem - z místa se hlásila paní poslankyně Jarošová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den. Vážené dámy a pánové, já bych chtěla navrhnout zařazení bodu číslo 54, sněmovní tisk 214, na středu odpoledne za pevně zařazené body. Jedná se o novelu trestního zákoníku o množírnách. Z množíren se v České republice stal byznys. Zvířata v České republice jsou v řadě případů vnímána jako zdroj zisku a to je špatně. Tento problém trápí naše občany už dlouho. Je v zájmu nás všech zařazení a brzké projednání tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení. Je tady neformální poznámka z pléna, že se nejedná o bod 54 u sněmovního tisku 159. To je skutečně jiný návrh. Je to tisk 211. Poprosil bych paní poslankyni o opravu návrhu. Bod 54 je v tuto chvíli podle schváleného programu jiný bod, než o kterém mluvíte.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Ano, děkuji, já jsem se spletla. Jedná se o bod 57.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. 57 je v pořádku, je to sněmovní tisk 214.

Ptám se, zda ještě někdo k návrhu pořadu schůze. Jestliže ne, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Z grémia žádné nemáme, budeme tedy jako první hlasovat návrhy pana předsedy Faltýnka. Ptám se, zda je možné o těch prvních třech bodech hlasovat dohromady. Vidím tady námitku, budeme hlasovat o každém návrhu samostatně.

 

Jako první budeme tedy hlasovat o zařazení bodu 10, sněmovní tisk 132, novela zákona o státní službě, aby byl zařazen na 2. 10. po již zařazených bodech před bod 67, což je zákon o sportu. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 176, přihlášeno je 170 poslanců, pro 113, proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu zařadit bod číslo 7, sněmovní tisk 109, novela zákoníku práce, po bodu, který jsme právě odhlasovali, to znamená po tom bodu 10.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 177 přihlášeno 170 poslanců, pro 115, proti 22. I tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na zařazení bodu 32, sněmovní tisk 204, o pojistném, jestli stačí, když to řeknu takto stručně, který by následoval po bodu 7, který jsme právě schválili.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 178, přihlášeno je 171 poslanců, pro 96, proti 23. I tento návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda Faltýnek navrhuje změnu v pořadí bloku prvého čtení, aby tento blok prvého čtení následoval bezprostředně zítra po bodu 5, jímž je insolvenční zákon, druhé čtení. To znamená, že by po tomto bodu 5 následovala prvá čtení v pořadí bod 30 - daňový balíček, bod 29 - EET a bod 31 - o léčivech. Následně by se pokračovalo v bloku prvních čtení tak, jak již bylo schváleno.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Pardon. Tak teď, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 179, přihlášeno je 172 poslanců, pro je rovných 100, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

Posledním návrhem pana předsedy Faltýnka bylo zařazení volebních bodů pevně zítra ve 12.45 a jednalo by se o body 135, 136 a 137. Zde bychom rozhodovali jedním hlasováním, předpokládám.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení volebních bodů. Kdo je proti?

Hlasování číslo 180, přihlášeno je 172 poslanců, pro 139, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Pan předseda Faltýnek má stoprocentní úspěšnost.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Farského, který chce zařadit bod číslo 14, sněmovní tisk 140, o DPH, pevně po zítřejším bodu 5, insolvenční zákon. My jsme si v tuto chvíli odhlasovali pevné zařazení bloku prvního čtení po bodu 5, tak to vysloveně říkal pan předseda Faltýnek. Mám teď dát hlasovat - je to otázka na pana předsedu - o tom, že by ten bod 14 byl pevně zařazen před ty tři body prvého čtení? Takový jste měl úmysl? Takže po bodu 5, po insolvenčním zákoně.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, že bod 14 bude zařazen po bodu 5 zítra.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 181 je přihlášeno 172 poslanců, pro 75, proti 3. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Filipa, který chce zařadit bod číslo 164, nezaplacené podniky privatizované v 90. letech, jestli můžu takto krátce, a to na středu 3. 10. na 14.30. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 182, přihlášeno je 171 poslanců, pro návrh 50, proti 24. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan místopředseda Fiala nenavrhl zvláštní bod, pouze navrhl tichou vzpomínku obětem.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Výborného, který navrhuje zařadit bod 41, sněmovní tisk 159, ve středu 3. 10. ve 14.30. Takže vlastně ve stejnou dobu, kdy byl tuto chvíli schválen jiný bod. (Hlasy ze sálu: Nebyl!) Nebyl schválen, omlouvám se, je to hlasovatelné.

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení bodu 41, sněmovní tisk 159, ve středu ve 14.30. Kdo je proti?

hlasování číslo 183 přihlášeno 172, pro 51, proti 3. Tento návrh nebyl přijat.

 

A konečně budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jarošové, která navrhuje zařadit bod 57, sněmovní tisk 214, novela trestního zákoníku, ve středu po doposud pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 184, přihlášeno je 171 poslanců, pro 45, proti 4. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tak podle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy na doplnění či změnu programu schůze. Dále mi dovolte přečíst omluvu pana ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, který se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů. Dále se omlouvá paní poslankyně Levová z dnešního jednání z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Ondřej Polanský mezi 14. a 15. hodinou ze zdravotních důvodů a omlouvá se pan poslanec Jiří Bláha mezi 15. a 19. hodinou z pracovních důvodů.

Pan poslanec Jan Birke hlasuje s náhradní kartou číslo 13.

Než přistoupíme k projednávání pevně zařazených bodů, jejichž předkladatelem je Česká národní banka, je nutno odhlasovat podle § 52 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny účast pana guvernéra Jiřího Rusnoka při projednávání bodu 158 a 160.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s účastí guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka při projednávání bodů 158 a 160, sněmovní tisky 219 a 226."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 185, přihlášeno je 172 poslanců, pro 157, proti nikdo. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas.

Já tedy přivítám pana guvernéra v sále, je-li přítomen. Dobrý den, pane guvernére. Poprosím vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP