(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Tak to rozhodnou poslanci hlasováním na závěr. Takže nyní přistoupíme k hlasování. Zagonguji. Provedu vás tedy tím, jak budeme hlasovat. Je to celkem jednoduché. Na prvním místě, tedy nejprve, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který přednesl pan poslanec Jan Zahradník. Následně na základě výsledku hlasování budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. (V sále je hluk a neklid.) Mám tady zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se ještě jednou svými hlasovacími kartami.

 

Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Na úvod budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování pořadové číslo 53 přihlášeno 159 poslanců, pro 20, proti 109. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o dalším návrhu a to je návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti vrácení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování pořadové číslo 54 přihlášen 161 poslanec, pro 50, proti 89. Návrh na vrácení byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání dalšímu výboru jako garančnímu, nebo jinému? Ne, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Řeknu, o čem budeme hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování pořadové číslo 55 přihlášeni 162 poslanci, pro 161. Výsledek je přijato. To znamená, konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Pan poslanec Zahradník. Táži se, zdali má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Prosím, pane poslanče. (V sále je stále obrovský hluk a špatná slyšitelnost!)

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane předsedající, vzhledem k tomu, že podle mého názoru se o problematiku životního prostředí jedná jenom zčásti, z druhé části je to skutečně ústavněprávní problém, navrhl bych, aby se tím zabýval taky ústavněprávní výbor.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Táži se, jestli má někdo ještě nějaký další návrh. Ano, pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím. Pane poslanče, prosím. (Poslanec svoje vystoupení ruší.) Stahujete, super.

 

Budeme hlasovat o jednom jediném návrhu. Přednesu, o čem budeme hlasovat. Je tady návrh, aby byl předložený návrh zákona přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 56 přihlášeni 162 poslanci, pro 32, proti 71. Návrh byl zamítnut.

 

V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednání návrhu o 30 dnů. Přednesl pan ministr Brabec. My teď budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíme se zkrácením lhůty k projednání o 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování pořadové číslo 57 přihlášeni 162 poslanci, pro 81, proti 49. Návrh na zkrácení lhůty byl zamítnut. Tímto tedy projednávání tohoto tisku pro tuto chvíli končím.

 

Přikročíme k dalšímu bodu. Jedná se o bod

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 169/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, takzvaný plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaný materiál zajišťuje především adaptaci plemenářského zákona, který fungoval téměř dvacet let bez větších změn na nařízení 2016/1012 o plemenných zvířatech. Cílem vládního návrhu novely zákona je zajištění podmínek pro provádění šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat v České republice po nabytí účinnosti zmíněného nařízení Evropské unie, které nastává ke dni 1. 11. 2018. Návrh novely zákona rozděluje vyjmenovaná hospodářská zvířata na hlavní druhy, to znamená druhy zvířat vyjmenované nařízením a ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata, druhy zvířat tímto nařízením neupravené. V návaznosti na nařízení Evropské unie byla přepracována ustanovení týkající se uznaných chovatelských sdružení a chovatelských podniků prasat. Posouzení a uznávání plemenných knih bude sice nadále provádět Ministerstvo zemědělství, avšak nařízení umožňuje odvolání vůči rozhodnutím členských států k Evropské unii. Z důvodu zavedení nového zootechnického osvědčení nařízením Evropské unie byla upravena i problematika uvádění plemenných zvířat do oběhu. (Velký hluk a velmi špatná slyšitelnost v sále.)

Návrh novely zákona byl průběžně diskutován s dotčenými subjekty, pro které je způsob adaptace nařízení Evropské unie akceptovatelný a zohledňující dosavadní chovatelskou praxi v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat. S ohledem na uvedené a již zmíněnou skutečnost, že nařízení o plemenných zvířatech nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2018, bych vás tímto chtěl současně požádat o možnost zkráceného projednání ve výborech na 30 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Potom vás požádám, pane ministře, abyste návrh na zkrácení lhůty přednesl v obecné rozpravě, abychom tedy dodrželi ten správný formální postup. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec David Pražák. Prosím.

 

Poslanec David Pražák: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. V zájmu zajištění slučitelnosti našich právních předpisů je do platného znění plemenářského zákona zapracován rozsáhlý soubor předpisů Evropského společenství, které upravují tuto problematiku. Platný plemenářský zákon byl od doby nabytí účinnosti do dnešního dne několikrát novelizován, zejména z důvodu nutné implementace příslušných nařízení a směrnic Evropské unie, nutného souladu se změnami některých zákonů a hlavně z důvodu nových poznatků z praxe. Každá právní úprava v této oblasti byla vždy konzultována se zástupci chovatelských sdružení, s odborníky na evidenci, šlechtění a plemenitbu a stejně tak se zástupci výzkumné sféry. Díky tomu se šlechtění hospodářských zvířat v České republice dostalo na úroveň tradičních vyspělých chovatelských států, a to nejen členských zemí Evropské unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP