(15.40 hodin)
(pokračuje Pražák)

Důsledným plněním schválených programů zejména v oblasti provádění kontrol užitkovosti, kontrol dědičnosti, vhodně uplatňovaném selekčním tlaku na základě výpočtu plemenných hodnot došlo k výraznému posunu v nárůstu počtu kvalitních plemenných zvířat s vysokou plemennou hodnotou a stejně tak navýšení užitkovosti. Plemenná zvířata tak na tomto základě se stala konkurenceschopnými v rámci prodeje na trhu v členských zemích Evropské unie, ale i ve třetích zemích.

Podobně tak jak je uplatňován platný plemenářský zákon v oblasti označování a evidence zvířat, tak je zaručena důvěryhodnost i pro administraci podpor evropských finančních prostředků. Zároveň tento systém umožňuje díky pravidelnému zaznamenávání pohybu zvířat v ústřední evidenci získávat aktuální přehled pro zamezení přenosu chorob, zejména pak chorob přenosných ze zvířat na člověka, a chrání tak potravinovou bezpečnost nejen v České republice.

Z tohoto místa si dovolím vyzdvihnout práci Českomoravské společnosti chovatelů a její Ústřední evidence hospodářských zvířat pro české zemědělce. Současný plemenářský zákon přehledně a účinně upravuje podmínky pro zajištění garance Ministerstva zemědělství za oblast zachování biologické rozmanitosti v zemědělství u vybraných plemen a druhů zvířat. Zároveň tím Česká republika splňuje požadavky vyplývající z mezinárodních požadavků, ke kterým se Česká republika přihlásila v rámci naplňování Úmluvy o biologické rozmanitosti a členství v OSN, zejména v komisi pro genetické zdroje, pro výživu a zemědělství. Díky uplatňování všech těchto nařízení můžeme konstatovat, že současné znění splňovalo ještě před přijetím nařízení téměř všechna jeho ustanovení. Z tohoto pohledu tak navrhovaná právní úprava negativně neovlivní dosavadní šlechtitelskou a plemenářskou práci uznaných chovatelských sdružení v České republice.

Proto si dovolím na závěr také, jak řekl pan ministr, navrhnout v rámci obecné rozpravy projednání ve zkrácené lhůtě o 30 dní na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní tedy otevírám obecnou rozpravu. Ano, paní ministryně se hlásí. (Nechce vystoupit.) Aha, vy jste ukazovala někoho jiného. Takže pane ministře, vy jste měl návrh na zkrácení lhůty. Tak jestli ho můžete v obecné rozpravě přednést. Prosím, takže pan poslanec David Pražák.

 

Poslanec David Pražák: Já bych si dovolil navrhnout v rámci obecné rozpravy projednání ve výborech ve zkrácené lhůtě o 30 dní na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pane poslanče, prosím. Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nevím, ten materiál má 134 stran. Třicet dnů mně přijde málo. Nicméně nemám ambici debatovat k obsahu tohoto návrhu zákona, ale občas chci poukázat, abychom si všimli, co vlastně schvalujeme. Občas to najdeme v nějaké mezinárodní smlouvě, našel jsem i tady hezké paragrafy. Tak aniž bych je napadal, tak bych chtěl upřít vaši pozornost například na třetí bod tohoto návrhu zákona. (Někteří poslanců diskutují mezi sebou, kolem poslance Faltýnka je hlouček.) Já bych byl rád, aby to slyšeli všichni kolegové, považuji to za hezký paragraf.

V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "buvolů, koní, oslů" nahrazují slovy "(Bos taurus), zebu (Bos indicus), buvola indického (Bubalus bubalis), koní (Equus caballus), oslů (Equus asinus)". No a teď mi řekněte, jestli to v tom zákoně potřebujeme - ano, nebo ne. Já fakt nevím a nemám ani ambici. Připomnělo mi to slavnou smlouvu o spolupráci, už nevím v které té oblasti, kdy byly všechny druhy dopravy jmenovány a každá měla svůj odstavec s tím, že je velmi důležitá.

A pak mě zaujalo, to už není tak odborné, ale opravdu mně to přijde jako švejkovina... Chvilku musím hledat v tom návrhu zákona. Nemůžu to najít, tak to řeknu z hlavy. Už jsem to našel: § 5c, odst. 4. A to jsou opravdu hezké věty. Já myslím, že to stojí za to, abychom ukázali našim občanům, co všechno schvalujeme:

"Změnu šlechtitelského programu lze provést pouze na základě změny rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu." To je přece hezká úřední věta, to by člověka nenapadlo. Že když chci provést změnu podle rozhodnutí, že musím změnit to samotné rozhodnutí.

Nicméně abych ocenil Ministerstvo zemědělství, na rozdíl od předchozího materiálu je tady fikce souhlasu. Pokud Ministerstvo zemědělství nerozhodne o žádosti ve změně šlechtitelského programu do 30 dnů, má se tato žádost za schválenou a uznané chovatelské sdružení informuje chovatele zapojené do svých šlechtitelských programů o schválené změně. Kdyby to tak bylo ve stavebním zákoně, tak ty cesty už dávno stojí, kdybychom měli toto. Nevím, jestli bychom tam použili ty buvoly a ty ostatní pěkně latinsky vyjmenované.

Teď ale vážně. To mně přijde jako absurdní harmonizace. Opravdu absurdní. Když se podíváte, ty podtržené věty jsou implementací a to je přesně ten důkaz toho, kdy je to naprosto zbytečné. Naprosto zbytečné.

Říkám, nemám žádný návrh, ten zákon bude určitě bezproblémově schválen, protože kdo by to četl. Sto třicet čtyři stran plemenářského zákona. Věřím tomu, že zájmovými sdruženími a těmi, kterých se to týká, je to prodiskutované, ale k čemu to vlastně potřebujeme? To by mě zajímalo, pane ministře. K čemu to potřebujeme? Nijak to nenapadám, nejsem v tom odborník. Ale když to čtu a pokouším se to přeložit do češtiny, tak jsem vám chtěl fakt říct, ať se občas podíváte do těch materiálů, které schvalujeme. Ono to stojí za to. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, to byl pan poslanec Stanjura. A nyní s faktickou poznámkou předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jen krátkou repliku na předřečníka. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vždycky si tady vzájemně říkáme, že co není v zákoně, jako by nebylo. Tady je dobře, když ty druhy jsou přesně vyjmenovány. Protože možná nevíte, no to určitě víte, oslů je mnoho, například. Oslů, oslovitých nebo oslům příbuzných koňovitých lichokopytníků je také mnoho druhů a tady musí být jasně a jednoznačně ze zákona dáno, že jde o osla, který je i latinsky zde pojmenován. O žádného jiného osla ze široké palety oslů nejde. To je první věc.

A druhá věc. Plemenařina je možná trošku složitá a nesrozumitelná jazykem. Ale věřte, že je to dlouhodobou prvně zkušeností empirickou, potom tedy i danou zkušeností opakovaně vtělenou do pravidel a zákonů, že to je tam napsáno správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní bych přečetl omluvu. Pan poslanec Vít Rakušan se omlouvá dnes od 15 hodin a zítra od 9 do 11 hodin a zítra od 14.30 do 19 hodin.

Nemám další přihlášku do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali pan ministr nebo pan poslanec Pražák mají zájem o závěrečná slova. Nemají. Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru, já svolám poslance gongem, sál se trošku vyprázdnil. Počkáme.

Přečtu, o čem budeme hlasovat. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Táži se tedy, zdali někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nevidím žádný návrh, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu?

Zahajuji hlasování teď. Prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 58, přihlášeno 166 poslanců, pro 151, proti nula. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP