(16.30 hodin)
(pokračuje Pikal)

Následuje bod číslo

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 261/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím ujměte se slova.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Předkládám vám návrh zákona, kterým se mění zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Důvodem předložení tohoto návrhu je plnění legislativních závazků, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii.

V souladu s požadavky směrnice návrh zákona pouze rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole. Orgánem veřejné správy je dle návrhu zákona nově i dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí a státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Tento návrh zákona částečně implementuje evropskou směrnici o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Přijetím návrhu zákona bude ukončena její transpozice do českého právního řádu. České republice bylo již v roce 2014 zasláno upozornění na nedodržení termínu této transpozice. Je proto nevyhnutelné, aby byl návrh zákona schválen v co nejkratší době. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, paní ministryně uvedla tento tisk. Já jenom doplním určité informace, které nezazněly.

Směrnice členským státům ukládá povinnost nastavit systémy řízení a kontroly veřejných financí ve všech organizacích sektoru vládních institucí. Navrhovaná právní úprava je technického charakteru a rozšiřuje okruh subjektů vymezených pod pojmem orgán veřejné správy. Cílem návrhu zákona je rozšířit okruh orgánů veřejné správy definovaných v § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole v souladu s požadavky směrnice Rady z roku 2011/85 Evropské unie. Rozšíření okruhu orgánů veřejné správy o dobrovolné svazky obcí a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty zajistí jednotný režim ochrany veřejných prostředků ve všech organizacích veřejné správy.

Pro tuto implementaci bude předpokládané školení v délce devět dnů, které bude pořádáno Ministerstvem financí. Na požádání dotčených subjektů Ministerstvo financí uspořádá školení nebo poskytne metodickou pomoc při přípravě vnitřních předpisů k finanční kontrole, a to například formou směrnice na míru.

Směrnice nebyla do uplynutí transpoziční lhůty řádně transponována, tudíž dosud není plně implementována. Z tohoto důvodu a s ohledem na délku uplynulé transpoziční lhůty by transpozice směrnice měla být dokončena co nejdříve, aby ze strany Komise nedošlo k přistoupení k dalším krokům řízení o porušení smlouvy a Česká republika tak nebyla vystavena hrozbě finančního postihu. Proto si ještě dovolím navrhnout její přijetí podle § 90. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Pokud se mi někdo nehlásí, což tak nevypadá, obecnou rozpravu končím. Pokud jsem zaznamenal, nezazněly návrhy na vrácení nebo zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Já ještě svolám kolegy do sálu. Vidím žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím přihlaste se znovu svými kartami.

 

Znovu tedy zopakuji pro příchozí, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o přikázání kontrolnímu výboru jako garančnímu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 62. Přihlášeno je 151 poslanců, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přikázali kontrolnímu výboru tento návrh jako garančnímu.

 

Nyní bych se chtěl zeptat, jestli někdo navrhuje nějaké další výbory. Není tomu tak. Tím pádem, protože nezazněly návrhy na úpravu, prodloužení nebo zkrácení lhůty, jsme rozpravu již ukončili a ukončím čtení tohoto tisku a uvidíme se v druhém čtení. Já vám děkuji.

 

Posuneme se k bodu číslo

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím ujměte se opět slova.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty. Hlavní důvody novely zákona o evidenci tržeb jsou ty, že reaguje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. prosince 2017 a promítá poznatky, které do doby schválení tohoto zákona přinesla jeho praktická aplikace. (Silný hluk v sále.)

Hlavní navrhované změny v zákoně o evidenci tržeb jsou ty, že stanovení data náběhu, takzvané třetí a čtvrté fáze bude už společně, to znamená sedmý měsíc po účinnosti novely.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším a požádám o klid v sále. Mám pocit, že hladina hluku nepříjemně a nezadržitelně stoupá, tak bych chtěl všechny požádat, aby se zklidnili. Prosím pokračujte.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Dále navrhujeme rozšíření výjimek z evidence tržeb na případy, kdy by evidence znemožnila plynulý a hospodárný výkon podnikatelské činnosti nebo kde má správce daně možnost získat relevantní data jiným způsobem. Týká se to telekomunikačních služeb, tržeb z hazardních her, obchodní letecké dopravy a také je zavádíme pro nevidomé, což už bylo upraveno a převzato ze zrušeného nařízení vlády.

Současně se zavádí zvláštní režim evidence, takzvaný offline režim, nebo se respektive rozšiřuje, protože ho už dnes zákon o evidenci tržeb zná, a to takovým způsobem, že se využijí takzvané papírové účtenky, které poplatníci obdrží zdarma od správce daně. Respektive využívá se systému, který dnes musí na požádání učinit podnikatel, který ještě dnes nemusí evidovat podle elektronické evidence tržeb. To znamená, jde-li dáma ke kadeřnici, která dnes ještě nemusí evidovat, protože spadá do takzvané třetí vlny, která byla odložena nálezem Ústavního soudu, tak na požádání vám ta kadeřnice musí vydat účtenku. Takže využíváme toho, co už se dnes dělat musí, a tu účtenku napříště budou tito podnikatelé spadající do třetí a čtvrté vlny, pokud spadnou pod ten speciální off-line režim, a hned řeknu, jaké tam patří podmínky, tak budou vydávat povinně. Poplatníci nebudou tedy potřebovat pokladnu ani elektronické připojení a jsou hlavně nižší nároky na osoby méně technicky zdatné, které si stěžovaly, na drobné podnikatele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP