(11.10 hodin)
(pokračuje Pastuchová)

Prostřednictvím pana předsedajícího ještě k paní ministryni. Já ty statistiky také moc nemusím, protože Agentura pro začleňování, a přišlo vám to všem, udělala výzkum na 58 klientech. Tak si pojďme porovnat, kolik těch klientů máme. A dali nám vzorek 58 klientů a samozřejmě nám poslali srdceryvné příběhy. Já to chápu, já vím, že se to dotklo některých lidí chudých, ale proto jsem navrhla toto změkčení a prosím o jeho podporu. Nevracejme to tam, kde to bylo, protože úřady práce nám ty stravenky prostě vydávat nebudou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Závěrečné slovo paní zpravodajky? Nemá zájem, takže přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury hlasování.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Návrh na proceduru jste dostali pod sněmovním tiskem 89/4, kde je tedy usnesení výboru pro sociální politiku číslo 62 ze 14. schůze dne 6. září 2018 k návrhu poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové atd. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 89. Mohu už přednášet rovnou... Jestli dovolíte, tak já přednesu i část toho usnesení:

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 89/3 v následujícím pořadí - a teď vám přednesu, jak bychom měli hlasovat.

Za prvé, návrhy legislativně technických úprav podle § 90 odst. 2 přednesené ve třetím čtení, to znamená, že o těch hlasovat nebudeme, protože nebyly žádné předneseny. První hlasování bude tedy o návrhu pod písmenem B, což je pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové podaný panem poslancem Markem Novákem. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A2, což je pan poslanec Sklenák. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A1 a F4, což jsou pozměňovací návrhy pana Sklenáka a pana poslance Kaňkovského. Budeme o nich hlasovat současně, protože jsou oba dva totožné. Budou-li přijaty, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy pod C, což je paní Pastuchová, D, což je paní poslankyně Richterová, E, což je paní poslankyně Aulická, pak F1, což je pan poslanec Kaňkovský, F1 až F3, což je celý pan poslanec Kaňkovský. A nebude-li přijato, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod C, což je opět tedy paní poslankyně Pastuchová, která tam hovoří o úpravě § 43 odst. 5 písm. a), a bude-li přijat, je nehlasovatelný opět pozměňovací návrh F2 a F3, což je pozměňovací návrh pana Kaňkovského, pokud jde o slova "nebo jsou starší 70 let". A nebude-li přijat tento pozměňovací návrh pod C, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu F2, což je pan poslanec Kaňkovský, dále F3, také pan poslanec Kaňkovský, a bude-li přijat C, tak pouze pokud v tomto F3 budeme hlasovat jenom o slovech "byla přiznána invalidita třetího stupně". To jsou ty výjimky v § 43. Dále bychom hlasovali o D, což je paní poslankyně Richterová, dále o E, což je paní poslankyně Aulická a dále o pozměňovacím návrhu F1, což je opět pan poslanec Kaňkovský, a na konci o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní zpravodajko. Ptám se, zda má někdo otázku nebo připomínku k navržené proceduře hlasování. Není úplně jednoduchá, ale určitě se s ní vypořádáme. Pokud ne, tak dám hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesla paní zpravodajka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 83 přihlášeno 175 poslanců, pro 168. Návrh byl přijat a budeme postupovat podle procedury, tak jak byla přednesena.

 

Já prosím paní zpravodajku, aby přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před každým hlasováním nám k nim sdělila stanovisko. Slyším žádost o odhlášení, to jsem právě provedl. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. A nyní, paní zpravodajko, můžeme začít s jednotlivými pozměňovacími návrhy.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Takže nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod B, což je pozměňovací návrh paní poslankyně Radky Maxové, který říká: V čl. I se vkládá nový bod 1, který zní: V § 33 odst. 6 se za slova "v terapeutické komunitě" vkládají slova "služby následné péče". Následující body se přečíslují a stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.) Doporučující, ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 84 přihlášeno 170 poslanců, pro 170 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem A2, což je kolegy poslance Romana Sklenáka a ten zní: V čl. I se bod 2 zrušuje. Stanovisko výboru je - nedoporučuje. (Navrhovatel - nedoporučující stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 85 přítomno 171 poslanců, pro 39, proti 128. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 a F4, protože jsou totožné, a jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Sklenáka a poslance Kaňkovského a hovoří, že v čl. I bod 1 zní: V § 43 odst. 5 písm. a) se věta druhá zrušuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o stanovisko. (Stanovisko výboru je nedoporučující. Navrhovatel - nedoporučující stanovisko.)

Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 86 přihlášeno 171 poslanců, pro 49, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: A protože nebyl přijat tento návrh, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem C, což je pozměňovací návrh paní poslankyně Pastuchové a zní: V čl. I bodu 1 se v § 43 odst. 5 písm. a) za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní: Byl přiznán příspěvek na péči ve stupni čtyři, úplná závislost, a to ode dne právní moci rozhodnutí a přiznání této dávky, nebo je osoba starší 70 let. Stanovisko - doporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 87 přihlášeno 172 poslanců, pro 163. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP