(15.10 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Proto se domníváme v sociální demokracii, že zákon o sociálním bydlení, čistě takto pojatý zákon, už je překonaný, a co Česká republika potřebuje, tak je nějakým způsobem uchopit otázku bydlení, jeho dostupnosti a kvality komplexně. Proto budeme usilovat o zákon o dostupném bydlení, nebo zákon o bydlení - ten název je vlastně podřadný, ale jde o to zajistit právní rámec pro tuto celou problematiku.

Jak jistě víte, tak bydlení je v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj a to ministerstvo v tuto chvíli připravuje koncepci, nebo strategii bydlení. A jakmile to bude hotové, máme informaci a vedli jsme o tom několikrát diskusi na vládě, jakmile toto bude hotové, mělo by to být v řádu týdnů, tak poté začneme vést ty diskuse. Sociální demokracie a já samozřejmě jako ministryně práce a sociálních věcí budu prosazovat právě ten právní rámec pro celou problematiku bydlení, tak aby veškeré tyto oblasti, které jsem pojmenovala, našly v dohledné době nějaké řešení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a paní poslankyně má zájem o doplňující otázku, tak prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, paní ministryně. Jsem ráda, že vývoj dal za pravdu těm, kteří říkali, že je potřeba zohledňovat všechny kategorie občanů, kteří mají problém s bydlením. Já bych se chtěla zeptat, zda v rámci zákona o dostupném bydlení, nebo jak chcete, bude tedy součást, budou i sociální byty a zda Ministerstvo práce a sociálních věcí bude spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj. Protože si myslíme, že sociální práce pro ty sociálně potřebné, pokud jim poskytnete sociální bydlení, je velmi nutná a bez toho to není možné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní ministryně má zájem o doplňující odpověď, tak prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji za ten doplňující dotaz, je to přesně tak. My budeme vlastně usilovat o to, aby problematika sociálního bydlení byla jedna z mnoha podkategorií toho zákona o bydlení, nebo právního rámce o bydlení. A je to přesně, jak zmiňujete, Ministerstvo práce a sociálních věcí vždycky bude usilovat o to, aby celá ta záležitost byla řešena komplexně. To znamená, že nejde jenom o zajištění bydlení jako takového, ale musí se na to navázat sociální práce a také systém dávek, tak aby celý ten systém byl propojený a fungoval. Takže to je přesně ten směr, kterým se chceme ubírat.

Ale není to jenom o určité skupině obyvatelstva, jak jsem říkala. Dnes má problém s bydlením i střední třída. Bavíme se tu o rodinách s malými dětmi, o seniorech, zdravotně postižených, matkách samoživitelkách atd. Takže potřebujeme začít stavět, s tím se ztotožňuji a souhlasím s tím, a sociální demokracie to vítá, ale zároveň potřebujeme nějaký jasný vývoj. Ty oblasti, které jsou problematické, tam je potřeba meziresortní spolupráce. A nemyslím si, že to je jenom Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale je to třeba i Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra atd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Posuneme se k další interpelaci, kdy bude opět paní poslankyně Kovářová interpelovat pana ministra Hamáčka ve věci manipulace s hlasy ve volbách. Připraví se pan poslanec Feri.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, uznávám, že název mé interpelace zní dost hrozně. Není ale z mé hlavy, je převzatý z článku na Novinkách, kde se hovoří o komunálních volbách jako o volbách, které jsou s ohledem na možnost manipulace prý nejrizikovější. Sdílíte tuto nedůvěru, pane ministře? A co udělá váš úřad pro to, aby se nebezpečí minimalizovalo? Jaké kroky jste již učinili a jaké plánujete do budoucna? Patří mezi zvažovaná opatření také konání voleb v jednom dni? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan ministr vám odpoví do 30 dnů písemně.

Nyní prosím pana poslance Feriho, který bude interpelovat ve věci stavu českých sirotků paní ministryni Maláčovou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní přítomná ministryně, děkuji, že jste přítomna, velmi si toho vážím. Není to zvykem.

Dovolte mi, abych vám položil dotaz od paní Marie Freibergové, která se ptá, jaká je situace s českými sirotky, resp. kolik dětí v procentech v dětských domovech je volných k adopci. Samozřejmě to souvisí s tou proběhlou debatou, která už na půdě Sněmovny byla ukončena, ale pojďme směřovat celou věc právě tam, kam ji směřuje pan předseda vlády, tzn. zabývat se a více akcentovat tu situaci, řešení problému situace českých sirotků. Jestli v závislosti nebo v reakci na slova pana premiéra přijala vláda nebo jste na ministerstvu podnikli nějaké další kroky, které zlepší situaci českých sirotků.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za ten dotaz. Co se týká těch aktuálních statistik, tak pro vaši informaci, ke konci roku 2017, což je to nejaktuálnější číslo, bylo v České republice vypláceno 38 522 sirotčích důchodů, z toho 37 956 bylo jednostranných sirotků a 566 oboustranných. Pokud se však ptáte na to, kolik dětí máme v ústavní péči, předpokládám, že ten dotaz směřoval tímto směrem, tak bych nejdříve chtěla říct, co znamená pojem právně volné děti, abychom to nějakým způsobem rozklíčovali.

Právně volné děti jsou buď ty, u kterých rodiče udělili souhlas k osvojení nebo soud rozhodl o tom, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení, je to zejména z důvodu nezájmu rodičů o to dítě. Třetí důvod bývá, že rodiče již nežijí, to jsou pak ti oboustranní sirotci, nebo z velké části, a čtvrtý důvod: rodiče jsou neznámí, například u dětí odložených do babyboxů.

Když se podíváme na ty aktuální statistiky, tak právně volných dětí máme v současné době 600 až 700. Proč to říkám tak vágně? Je to z toho důvodu, že tyto děti jsou zařazeny v evidenci krajských úřadů a neexistuje žádná centrální evidence, která by se zabývala vzhledem k tomu, jak máme ty kompetence nastaveny, tím celkovým počtem. Celkově však máme zhruba 8 tisíc dětí v ústavních zařízeních, tzn. včetně těch právně nevolných. Takže jak jsem zmiňovala, zhruba 700 právně volných a zbytek z těch 8 tisíc jsou právně nevolní, to znamená, že se ti rodiče nemohou nebo nechtějí starat o ty děti.

Ráda bych ještě v té souvislosti, protože to číslo je poměrně vysoké, těch 700 dětí, tak k tomu bych chtěla říct, jen pro vaši informaci, že v minulém roce bylo osvojeno 393 dětí v České republice, a to zejména ve věkové kategorii do dvou let, a 614 dětí bylo umístěno do dlouhodobé péče pěstounů. V té souvislosti je potřeba říct, že dnes máme stále volných 48 přechodných pěstounů, ostatních zhruba 680 pozic je obsazeno, které je potřeba, a kapacita ZDVOPů, to jsou ta zařízení, která mají rychle reagovat na umístění dětí, tak tam máme volnou kapacitu zhruba 30 % z celkové kapacity 918 lůžek.

Ráda bych taky v téhle souvislosti řekla, že je potřeba si uvědomit, že vlastně v českém kontextu je důležité, nebo ti rodiče, kteří, nebo rodiny, které žádají o adopce, velmi silně kladou důraz na nízký věk dětí. To je důležité. Takže čím starší dítě, tak tím menší zájem o to dítě. Další komplikací, když to tak nazvu, je zdravotní stav těch dětí. Takže to je další faktor, který rozhoduje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, tak prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi děkuji za odpověď a využiji, když jsme otevřeli to téma, příležitosti, abych se vás zeptal, jak hodnotíte nebo jak nahlížíte na komentáře některých českých politiků, které se týkají pěstounů. To znamená, jestli se z vašeho pohledu jedná tak jako z toho pohledu jejich o jakýsi byznys, o výnosné řemeslo, řekněme takové lehkoživné, anebo jestli je to dle vás záslužná práce, která si zaslouží podporu. A případně, jestli tento názor sdílí vaše strana a jestli tento názor sdílí vláda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím paní ministryni o doplňující odpověď.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Tak samozřejmě pěstounství, tzn. institut, který pomáhá dětem, které neměly v životě tolik štěstí, dostat se zpět do nějakého normálního rodinného života, který je pravděpodobně pro nás všechny naprosto klíčový, z ústavního zařízení, tak je to velmi záslužná činnost, velmi důležitá. Asi víte, že v těchto týdnech probíhají tzv. týdny pěstounství. Ministerstvo práce a sociálních věcí k této problematice pořádá celou řadu osvětových a informačních akcí, tak aby se celá síť pěstounství jako taková zkvalitňovala a docházelo k jejímu zlepšování. Takže já to vnímám jako klíčovou záležitost, velmi důležitou. A pokud se ptáte ještě na můj názor, co se týká transformace, tak já se domnívám, že děti, zejména ty malé děti, by se neměly nacházet v ústavní péči. Tím pádem opravdu podporuji tu síť pěstounské péče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP