(15.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které nám přednesl už pan zpravodaj Rais a které zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu České národní banky o finanční stabilitě 2017/2018." Ještě předvolám kolegy z předsálí, ale je nás tu dost, myslím.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Někteří si dnes zaběhají. Kdo je proti?

Hlasování číslo 186, přihlášeno je 172, pro 133, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji a končím tento bod.

 

Otevírám bod číslo

 

160.
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017
/sněmovní tisk 226/ - prvé čtení

Tuto zprávu nám Česká národní banka předložila v souladu se zákonem číslo 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 226/2.

Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj rozpočtového výboru Karel Rais, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Ještě jednou přeji dobrý den. Mám tady usnesení rozpočtového výboru z 11. schůze ze dne 5. září 2018 ke zprávě České národní banky o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017, sněmovní tisk 226.

Po úvodním slově zástupce České národní banky pana Bellinga, zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. bere na vědomí Zprávu České národní banky o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení. "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu České národní banky o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017.";

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu - což jsem učinil.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Poprosím pana guvernéra o úvodní slovo.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, každoroční zpráva, kterou předkládáme Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci o výkonu dohledu nad finančním trhem, obsahuje přehled hlavních změn regulatorního rámce jak českého, tak evropského na finančním trhu, pojednává o vlastním výkonu dohledu nad jednotlivými sektory tuzemského finančního trhu a informuje též o zapojení ČNB do činnosti evropských orgánů dohledu a mezinárodních institucí. Stejně tak informuje o vývoji klíčových sektorů finančního trhu.

Pokud jde o tuzemský bankovní sektor, ten byl v roce 2017 hodnocen jako zdravý, dobře kapitálově vybavený, ziskový a disponující dostatečnými zdroji. Celkový kapitálový poměr bank působících v ČR dosáhl ke konci roku 2017 výše 19,3 %, čistý zisk bankovních subjektů mírně vzrostl na 75,5 mld. korun. Bilanční suma sektoru přesáhla objem 7 bil. korun. Rovněž pokračoval příznivý trend zvyšování kvality úvěrového portfolia domácích bank. Podíl tzv. nevýkonných úvěrů na celkových klientských úvěrech ke konci roku činil 4 %. Tímto ukazatelem jsme patřili mezi státy EU s nejnižším podílem těchto špatných či nevýkonných úvěrů.

ČNB vykonávala dohled nad 23 tuzemskými bankami včetně pěti stavebních spořitelen a deseti družstevními záložnami. V omezeném rozsahu jsme dohlíželi též 24 poboček zahraničních bank etablovaných na našem trhu. V úvěrových institucích bylo provedeno celkem 16 kontrolních šetření.

Pojistný trh bylo možné považovat za relativně stabilní, celková aktiva tuzemských pojišťoven včetně zahraničních poboček se meziročně zvýšila o 4,4 % na 486 mld. Zisk sektoru po zdanění činil 10,9 mld. Hrubé předepsané pojistné mírně vzrostlo o 2,1 % na 151,4 mld. korun. Tuzemské pojišťovny vykazovaly solidní kapitálovou přiměřenost. V rámci regulatorního režimu Solventnost II byl vykonáván dohled nad 26 domácími pojišťovnami a v omezeném rozsahu nad 22 pobočkami zahraničních pojišťoven. Bylo provedeno 14 kontrolních šetření v pojišťovnách, resp. pobočkách zahraničních pojišťoven.

Pokud jde o kapitálový trh, ČNB dohlížela na něm 8 penzijních společností, 28 účastnických a 8 transformovaných fondů pod těmito společnostmi, dále 33 subjektů s povolením k činnosti obchodníka s cennými papíry, 29 investičních společností, 123 investičních fondů s právní subjektivitou a 227 podílových fondů bez právní subjektivity.

ČNB rovněž vykonávala dohled nad držiteli povolení k činnosti směnárníka. V tomto segmentu provedla celkem 37 kontrol, resp. 457 místních šetření. Realizovala rovněž dohled nad ostatními drobnými subjekty finančního trhu, to jest nad platebními institucemi, institucemi a vydavateli elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, investičními a pojišťovacími zprostředkovateli a konečně zprostředkovateli a poskytovateli spotřebitelských úvěrů.

Naše dohledové kapacity jsme rovněž využívali pro dohled v oblasti dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele.

Pokud jde o regulaci, lze uvést podíl ČNB mj. na přípravě novely zákona o bankách, novely zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu či vydání prováděcí vyhlášky k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

V oblasti mezinárodní spolupráce ČNB aktivně participovala na činnosti evropských i mezinárodních institucí působících v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem. Významné v této souvislosti byly především aktivity v rámci evropských orgánů dohledu EBA pro bankovnictví, ESMA pro kapitálový trh a EIOPA pro pojišťovny a penzijní fondy. Stejně tak jsme se účastnili práce Evropské rady pro systémová rizika, ESRB.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane guvernére. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Stačí se přihlásit z místa, nebudeme to komplikovat.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, vážený pane guvernére, vážená vládo, dámy a pánové, mě k vystoupení vyprovokovala slova pana guvernéra, myslím v dobrém vyprovokovala, K činnosti dohledu ČNB nad poskytovateli úvěrů.

Jak jsme v minulosti byli svědky, mnoho nebankovních peněžních institucí se vydávalo za bankovní a nabízely se úvěrové produkty. Česká národní banka jasně zasáhla a stanovila jasná kritéria pro nebankovní sektor a fungování na úvěrovém trhu. Nyní jsme ale bohužel svědky přesně opačného postupu. Dneska jsme svědky, kdy jsme zavaleni a naši občané zavaleni reklamami nabízejícími finanční produkty, obvykle lehce získané mikroúvěry, úvěry, popř. půjčování malých částek a prostředků, takzvaně občané půjčují občanům. Takzvaně, jako by nějaký subjekt s. r. o. půjčoval a zřizoval si takové ty rychlé operativní a jasné výhodné pro občany. Až následně jsme někdy konfrontováni s tím, že to vlastně není až tak nějaká neznámá instituce, a obvykle je to zprostředkováno přes nějakou velkou banku, nebo je v pozadí ta banka, nebo se skrývá tato banka. A až potom v nějakých těch písemných materiálech se dozvíte, že vlastně je to její produkt, který tady tímto jakoby nabízí, aby nebyla hned zpočátku identifikovatelná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP