(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu guvernérovi. Ptám se, jestli je ještě někdo další do rozpravy. Pokud nikdo, myslím si, že rozprava nebyla tak dlouhá, abychom museli opakovat návrh na usnesení, které přednesl zpravodaj. Pokud to někdo požaduje, tak samozřejmě ano. Nepožaduje. Všeobecnou rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Můžeme tedy přikročit k rozpravě podrobné, do které také nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, takže i podrobnou rozpravu končím. Máme dvě možnosti, resp. jednu, protože návrh usnesení je dán, a můžeme tedy o návrhu, který přednesl zpravodaj, hlasovat.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 188, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro, že bereme zprávu na vědomí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 188, z přítomných 155 pro 131 poslanec, proti nikdo. Zprávu České národní banky o inflaci - červenec 2018 jsme vzali na vědomí.

 

Děkuji panu guvernérovi České národní banky, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 162.

 

Pokračujeme bodem

 

163.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky
na léta 2020 a 2021 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
/sněmovní dokument 1212/

Jedná se o sněmovní dokument 1212, který obsahuje usnesení rozpočtového výboru číslo 143, a to z 11. schůze z 5. září letošního roku, a přílohu, kterou je návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Předložený návrh uvede předsedkyně rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, kterou požádám, aby se ujala slova. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 11. schůze ze dne 5. září 2018 k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech.

Po úvodním slově předsedkyně výboru poslankyně Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech podle přílohy 1 tohoto usnesení;

II. zmocňuje předsedkyni výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu.

Co se týká přílohy 1 usnesení rozpočtového výboru číslo 143/2018, tak je to návrh usnesení Poslanecké sněmovny k časovému harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech:

Poslanecká sněmovna schvaluje časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /dále jen návrh zákona/ a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 takto - pak jsou tam uvedeny body 1 až 14. A vzhledem k tomu, že máte i tuto přílohu písemně, tak bych si dovolila se na tuto přílohu odvolat a nečíst ji slovo od slova, pokud proti tomu nebude námitek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Miloslavě Vostré a požádám ji, aby u stolku zpravodajů sledovala všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Konstatuji ovšem, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, končím tedy obecnou rozpravu k této věci.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou otevírám. Také konstatuji, že nemám žádnou přihlášku. Mohu tedy ukončit i podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Návrh usnesení vám byl předložen ve sněmovním dokumentu 1212. Ptám se, jestli ho chce někdo opakovat. Není tomu tak, můžeme o něm hlasovat.

Zahajuji hlasování číslo 189 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 189, z přítomných 161 poslance pro 141. Usnesení bylo přijato, návrh usnesení byl schválen a časový harmonogram projednávání státního rozpočtu je platným dokumentem pro jednání o státním rozpočtu na příští rok.

 

Děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru a končím bod číslo 163.

 

Máme před sebou bod

 

76.
Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027
/sněmovní tisk 227-E/ - prvé čtení

Jde o přerušený bod, který jsme projednávali naposledy ve čtvrtek 20. 9. Připomínám, že výbor pro evropské záležitosti projednal sdělení Komise, návrh nařízení Rady a inicioval jeho zařazení na schůzi Poslanecké sněmovny. Stanovisko výboru a návrh usnesení Poslanecké sněmovny je součástí předloženého tisku 227-E.

Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujal místo zpravodaj výboru Adam Kalous, a paní ministryně financí je připravena. Máme přihlášené pana poslance Mikuláše Peksu a pana poslance Jana Skopečka, ale s přednostním právem se hlásí předseda vlády České republiky pan Andrej Babiš. S přednostním právem, pane premiére, máte možnost vystoupení.

Prosím sněmovnu o klid! Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, Evropská komise představila na začátku května letošního roku návrh víceletého finančního rámce Evropské unie pro roky 2021 až 2027. Navrhovaný rozpočet má dle Komise umožnit kompenzovat dopady brexitu, zajistit adekvátní zdroje pro kohezní politiku, společnou zemědělskou politiku a zvýšit výdaje na nové priority Evropské unie.

Já osobně jsem vůči tomu návrhu rozpočtu velice kritický. Jednak si myslím, že s tím rozpočtem - a asi to tak i dopadne - bychom měli počkat na příští Komisi, a vůbec návrh toho rozpočtu, kde vlastně člověk se musí dopátrat nových kapitol, a je málo ten rozpočet srozumitelný, tak já jsem to na úrovni i Evropské rady i při bilaterálních setkáních s jednotlivými premiéry kritizoval.

Můžeme samozřejmě začít od výše příspěvku, který může být navržen nebo je navržen ve výši 1,11 - doposud to bylo 1,14. Je samozřejmě jasné, že čistí plátci k tomu mají nějaký názor. A těch peněz my také budeme dostávat stále míň.

Za absolutně neuvěřitelnou považuji položku european public administration, to znamená celkové náklady na Evropskou unii, kde vlastně Evropská unie, resp. ty struktury přicházejí s navýšením rozpočtu o 23 %. A to při tom, že je brexit, odchází 15 % obyvatelstva, takže když to přepočteme nějakými cenami, tak tam je 25 mld. eur prostor. A já se taky ptám, proč vlastně náklady na evropské struktury jsou stále vyšší. Takže to se mi velice nelíbí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP