(17.40 hodin)

 

Poslanec Adam Kalous: Usnesení číslo 5 pana poslance Peksy ve znění: Poslanecká sněmovna vyzývá k omezení dotací vyplácených velkým podnikatelským subjektům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? (V sále je hluk.) Prosím klid!

hlasování číslo 194 bylo přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 47, proti 65. Usnesení nebylo přijato. Prosím další návrh.

 

Poslanec Adam Kalous: Tak a poslední návrh na usnesení pana poslance Skopečka, tak jak tady zaznělo v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych prosil text usnesení načíst.

 

Poslanec Adam Kalous: Usnesení zní: Poslanecká sněmovna považuje za chybné a nešťastné hlasování Evropského parlamentu proti suverénnímu státu Maďarsko, ve smyslu aktivace článku 7 Lisabonské smlouvy. Tento postup jen dále prohloubí příkopy a nedůvěru mezi starými a novými členskými státy Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 195 bylo přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 97, proti 24. Usnesení bylo přijato.

 

Já vám děkuji. To byly všechny návrhy, nyní budeme ještě hlasovat o návrhu jako celku.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 196 bylo přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 100, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, takže děkuji paní ministryni, děkuji navrhovateli a bod tímto končím.

 

A nyní se dostáváme k dalšímu pevně zařazenému bodu, což byl bod

 

147.
Zpráva o činnosti kontrolní rady
Technologické agentury České republiky za rok 2017
/sněmovní tisk 145/ - prvé čtení

Bod tímto otvírám. Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 145/1. K tomuto bodu jste zároveň obdrželi sněmovní dokument 652, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 41 z jeho šesté schůze ze dne 25. dubna 2018.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Ivo Vondrák, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které proběhlo 25. dubna, bylo to šesté zasedání, ke zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017, čili sněmovní tisk 145.

Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy kontrolní rady Technologické rady České republiky pana prof. Petra Štěpánka, zpravodajské zprávě přednesené poslancem Karlem Raisem za omluveného zpravodaje poslance Ivo Vondráka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017;

II. pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a

III. pověřuje zpravodaje výboru poslance Ivo Vondráka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny, jak teď i činím.

Takže prosím, toť vše za mou osobu v daný okamžik. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky. Podívám se, jestli se někdo hlásí. Tam se hlásí pan poslanec Válek, prosím. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych měl absťák, kdybych se dneska nepřihlásil, toto je zřejmě poslední příležitost.

Já jsem velmi rád, že obě dvě agentury v České republice fungují a fungují dobře a věnují se vědě, ale nemůžu si odpustit určitou připomínku k TA ČR a určitou výhradu, kterou k TA ČR mám, a to je to, že když tato agentura vznikala, byl velký plán a představa, že bude podporovat české firmy a startupové projekty, že bude opravdu podporovat základní výzkum vývoje nových produktů, u kterých není jisté, zda budou nebo nebudou efektivní. A já musím říct ze své zkušenosti z agentury pro zdravotnický výzkum, že řada těchto projektů, které se týkají nanotechnologií, které se týkají některých textilií, které se týkají nových výrobků, třeba zdravotnických, se kupodivu uplatní v agentuře pro zdravotnický výzkum prostě proto, že jejich řešitelé rezignovali na to, podávat tyto projekty TA ČR.

Já bych se velmi přimlouval za to, abychom v rámci Sněmovny diskutovali o tom, zda by neměla přece jenom TA ČR daleko více podporovat startupové projekty firem tak, aby tyto firmy opravdu mohly dělat výzkum a vývoj nových produktů za podpory TA ČR. Podle mě tato podpora není dostatečná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám také děkuji a nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý večer, já bych zareagoval na kolegu asi v tom smyslu, že ten prostor vidím zejména na podvýboru pro vědu a výzkum a tam by bylo namístě, abychom tu diskusi nesli, protože se domnívám, že dost často se tady ve Sněmovně projednávají věci, které mohly být předjednány dávno na výboru, viz zrovna ta dnešní diskuse o České národní bance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondrák.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Jen stručně. Já se neztotožňuji s tímto názorem, co tady zazněl na téma, že nedostatečně podporuje. Já si myslím, že to je obecný problém České republiky a TA ČR je jediná agentura, která se snaží právě zajistit přenos výzkumu do praxe. Tady bych dodal jednu věc, že TA ČR má za cíl se zabývat aplikovaným výzkumem, nikoliv základním výzkumem, jak tady zaznělo. Domnívám se, že to byl spíš omyl nebo technická chyba.

Také bych tady chtěl zdůraznit, že tu projednáváme zprávu kontrolní rady Technologické agentury České republiky, čili až budeme projednávat TA ČR a jeho závěrečné hodnocení, pak se k tomuto můžeme vrátit. Nicméně já se domnívám, že v daný okamžik TA ČR, to znamená Technologická agentura České republiky, je jediným garantem rozumného propojení veřejných prostředků s firemním výzkumem. Takže není to samozřejmě tak, že by to bylo ideální. Obecně platí to, že je spolupráce firem a veřejného výzkumného prostoru v České republice nedostatečná, ale to je právě cíl toho, co by měl TA ČR do budoucna změnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní se ještě hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP