(14.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pardon, já jsem jenom vyslovil jistou pochybnost, že nebyla splněna ta podmínka doručení nálezu Ústavního soudu. To je všechno.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. My jsme ho vyřazovali ze schůze, to jsme splnili, plus ta podmínka při samotném hlasování - není takto zaznamenáno, že to tam zaznělo, ale na další schůzi je to projednání možné. Je to výklad, který jsem si ověřoval i příslušným odborem.

Dále pan předseda Chvojka, poté se připraví pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl vetovat jménem dvou poslaneckých klubů, to znamená klubu ČSSD a klubu hnutí ANO, návrh kolegy, pana místopředsedy Okamury, na zařazení zprávy o migraci. Jak říkal kolega Kováčik, já si myslím, že zde není žádná promigrantská strana, nicméně my, to znamená ČSSD i hnutí ANO, si myslíme, že je potřeba probrat za tyto dva dny řádné schůze mnohem důležitější body, např. zvýšení příspěvku na péči ve třetí a čtvrté třídě či platy učitelů. To znamená, nechceme zařadit tento bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já mám prostřednictvím pana předsedy, předsedajícího, velkou prosbu na pana místopředsedu Okamuru. On řekl, že naše diplomacie, naši pracovníci nikdy nehájili české národní zájmy. Vzhledem k tomu, že se nám nikdy nepodařilo definovat napříč politickým spektrem české národní zájmy, tak to prostě takhle nelze říct a já prosím, ať to neříká. Připusťme s velkou mírou tolerance, která je vlastní poslancům TOP 09, že já i pan místopředseda Okamura jsme oba dva Češi, příslušníci českého národa. Přesto se domnívám, že naše priority národních zájmů jsou velmi odlišné. Takže můžeme říkat, zda diplomacie plní nebo neplní zahraniční politiku české vlády, která je k tomu z Ústavy odpovědná, nebo ty či ony priority, ale prostě nikdo z nás si nemůže dovolit říct, zda prosazují nebo neprosazují české národní zájmy, pokud se opíráme výlučně o vlastní program, protože naše programy už jsou v tom poněkud odlišné, např. v našem případě a v případě SPD diametrálně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nikoho dalšího s přednostním právem přihlášeného nevidím. Pan poslanec Koníček stáhl svoji přihlášku, protože jeho návrh byl totožný s tím, který přednesl pan předseda Kováčik. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak se vypořádáme s jednotlivými návrhy, tak jak byly předneseny.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrzích z grémia, tak jak jsem je přednesl, to znamená vyřazení bodů 3, 115, 117 a projednání ve středu bodů 121, 124, 120, 123, 119 a pevné zařazení volebního bodu 181 na 13.10 před polední přestávkou 14. 11.

Ještě jednou. Hlasování o gremiálním návrhu. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 201, přihlášeno 183, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích pana předsedy Faltýnka na zařazení bodů 18, 12 a 56 na úvod dnes, v úterý 13. 11. Ptám se, zda někdo vznáší námitku. (Reakce na poznámku z okolí:) Tak, budeme hlasovat o každém návrhu zvlášť.

 

Nejprve tedy bod 18, sněmovní tisk 160, o sociálních službách, jako první bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 202, přihlášeno je 184, pro 179, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o zařazení druhého bodu na dnešní jednání, bod 12, registr smluv, sněmovní tisk 50.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 203, přihlášeno 184, pro 114, proti 49. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o zařazení bodu 56, sněmovní tisk 217, o volbách, který by následoval po bodu 12.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 204, do kterého je přihlášeno 183, pro 159, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Návrh pana místopředsedy Okamury nemůžeme hlasovat z důvodu veta dvou poslaneckých klubů.

 

A nyní budeme hlasovat o zařazení bodu číslo 10, sněmovní tisk 38, církevní restituce, který by měl následovat podle návrhu pana předsedy Kováčika po těchto třech bodech, které jsme si právě odsouhlasili. To znamená, za bodem 56 by následoval bod 10.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 205, přihlášeno je 184, pro 115, proti 53. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které tu dnes zazněly. Já vám děkuji.

Ještě mi dovolte dodatečně přečíst omluvu pana poslance Jiřího Běhounka, který se omlouvá od 15.00 do 17.30 z pracovních důvodů z dnešního jednání, a od 16 hodin do skončení jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr Dan Ťok.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu jednání a já otevírám bod číslo 18, kterým je

 

18.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 160/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní senátorka Emílie Třísková, kterou tímto mezi námi vítám. Poprosím všechny o klid v sále, máte-li něco k řešení, prosím, přesuňte své diskuse do předsálí.

Paní senátorko, prosím, máte slovo.

 

Senátorka Emilie Třísková: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, řeší hlavně navýšení příspěvku na péči pro těžce zdravotně postižené občany jak do 18 let věku, tak nad 18 let věku v tom nejvyšším stupni závislosti, stupni IV, což je úplná závislost. (Neustálý hluk v sále.) Jedná se o navýšení příspěvku u občanů, kteří se nacházejí dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu a nejsou schopni zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní pomoc, dohled a péči jiné fyzické osoby. Jedná se o postižené děti, které žijí v domácím prostředí, nemocné občany, kteří jsou upoutáni na lůžko, ale také o občany umírající, kteří chtějí důstojně -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším, paní senátorko. Opravdu prosím o důstojné prostředí a vyslechněme si paní senátorku! Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP