(15.40 hodin)

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne. Výbor pro veřejnou správu tento návrh projednal, a pokud Sněmovna netrvá na plném znění, tak pouze shrnu meritum usnesení. Všechno je ve sněmovním dokumentu 50/7, takže plnou verzi najdete na internetových stránkách.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje tisk se dvěma pozměňovacími návrhy. První, jak už zaznělo předkladatelem, je návrh pana poslance Kalouse, který navrhuje nahradit současnou definici § 2 bodu 1 v zákoně 106, kde je dneska velmi stručná definice: "Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územně samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce."

Definicí s body a) až j), které jsou v usnesení, kde je to velmi podrobně rozepsáno na takové pojmy, jako jsou dobrovolné svazky obcí, zdravotní pojišťovny a podobně, bude výklad zákona mnohem jednodušší a myslím, že bude výrazně víc bezesporný, protože dneska se opakovaně objevují pochybnosti.

Druhý pozměňovací návrh, který doporučil výbor pro veřejnou správu, je informační příkaz, což je možnost, že by odvolací orgán nařídil informaci vydat namísto vyžádání nového rozhodnutí, které může být opět odmítavé.

Tak ještě jednou doplním, že všechno je ve sněmovním dokumentu 50/7, a pokud nikdo nemá námitek, nebudu číst plné podrobnosti usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako zpravodaji garančního výboru. Ptám se, jestli mají poslankyně Helena Válková nebo poslanec Jan Bartošek zájem vystoupit jako zpravodajové? Není tomu tak, ani to není potřeba. Můžeme tedy otevřít obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Adam Kalous. Připraví se pan poslanec Michálek v rozpravě. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi jenom se malinko vrátit na konec minulého volebního období a upozornit na složitost dosažení křehkého kompromisu, který právě vyústil v přijetí novely zákona o registru smluv.

Podle mého názoru předložená pirátská verze zákona, která je velmi ambiciózní, může narušit a zasáhnout do tohoto kompromisu, který byl složitě vyjednán a který je v účinnosti teprve od 18. srpna loňského roku, tedy něco málo přes jeden rok, protože ta pirátská verze návrhu vede k tomu, že by výjimka § 3 odst. 2 písm. r), která zajišťuje přiměřeně změkčený režim pro podniky, jako je například Budvar nebo hotel Thermal, byla úplně zrušena a tyto podniky by zveřejňovaly vše stejně jako například Lesy České republiky nebo povodí, přičemž zde jde právě o klasické obchodní společnosti jen ve vlastnictví státu.

To znamená, navrhovaná kompromisní verze má ty výhody, že všechny státem vlastněné podniky budou nově zveřejňovat smlouvy, a budou tedy nastaveny přiměřeně rovné podmínky. Bude zrušena kategorie společností, které mají cenné papíry na burze a které v současnosti nezveřejňují vůbec nic. Všechny tyto podniky, které jsou veřejným zadavatelem, jako například Lesy České republiky, povodí, pošta nebo dopravní podniky, budou zveřejňovat všechny smlouvy, ale při zachování ochrany obchodního tajemství.

Dále, všechny tyto podniky, které nejsou veřejným zadavatelem, to znamená například Budvar nebo Thermal, budou zveřejňovat jen ty smlouvy, které nejsou běžnými obchodními smlouvami. Takové smlouvy mohou být například o poskytnutí právních služeb nebo různé marketingové smlouvy a podobně. To znamená, že ten můj pozměňovací návrh pouze vyrovnává podmínky, protože ruší zbytečnou výjimkou pro společnosti s cennými papíry nebo pro společnosti, které obchodují cenné papíry na burze. Konkrétně se jedná o ČEZ, o ČEPS a České dráhy. Tito tedy nejsou veřejnými zadavateli, proto by nově zveřejňovaly v tom mírnějším režimu, který má v současné době například Budvar, národní podnik, nebo hotel Thermal. Budvar několikrát deklaroval, že je s tímto režimem spokojen.

Dále se potom v podrobné rozpravě přihlásím k svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamu Kalousovi, nyní pan poslanec Jakub Michálek, tentokrát v rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem se touto problematikou zabýval opravdu důkladně. Dokonce jsem požádal o další stanovisko Ministerstvo financí. A chtěl jsem vás informovat, že potom, co jsme ustoupili v té základní otázce, v podstatě jsme přistoupili na to, co říkal můj předřečník pan poslanec Kalous, tak jsme dostali poměrně příznivé stanovisko od Ministerstva financí.

Paní ministryně Schillerová píše v tomto stanovisku mimo jiné: Pro zrušení předmětné výjimky, tedy té výjimky speciální pro ty společnosti, co mají akcie na burze nebo vydaly dluhopisy, jako jsou České dráhy a ČEZ, svědčí okolnost, že prosadit změnu zákona o registru smluv se vláda zavázala v programovém prohlášení. Pokud by byly ponechány výjimky pro obchodně výrobní činnost v rámci předmětu podnikání a ochranu utajovaných informací ohledně například bezpečnosti jaderných elektráren a nově by přibyla výjimka pro informace týkající se bezpečnostních opatření, lze si představit, že by se mohlo jednat o akceptovatelné řešení."

Takže já mám velkou radost, že všechny ty požadavky, které paní ministryně, která má na starosti samozřejmě jako ministryně financí práva akcionáře v ČEZu, tak všechny ty požadavky jsme splnili. Jednak jsme šli na tu výjimku pro obchodně-výrobní činnost, která je u Budějovického Budvaru, jednak tam samozřejmě zůstává ochrana utajovaných informací, které se dneska řídí nařízením vlády. Takže samozřejmě věci týkající se zabezpečení jaderných elektráren jsou už dneska kryty nařízením vlády. A nově jsme dokonce, abychom získali podporu pro toto řešení, tak jsme vyšli vstříc požadavkům ze strany zejména bezpečnostních ředitelů těchto státních nebo polostátních firem a připravili jsme pozměňovací návrh po konzultaci s odborníky z té, řekněme, opačné strany spektra, který rozšiřuje výjimky v případě bezpečnostních opatření. Takže i v tomto ohledu jsme vyšli vstříc vládě a doufám, že ten návrh bude akceptovatelný. Jak řekla paní ministryně financí.

Ten pozměňovací návrh načtu v podrobné rozpravě a myslím si, že v této podobě by to měla vláda akceptovat, protože to odpovídá programovému prohlášení vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubovi Michálkovi. Nyní pan poslanec Tomáš Martínek se svým vystoupením. Připraví se paní kolegyně Jana Černochová.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych jenom informovat ohledně pozměňovacích návrhů, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Jedná se o legislativně technické pozměňovací návrhy, které řeší hrozby neplatnosti smluv v praxi v případě nesplnění formálních podmínek pro nahraný dokument. Za prvé, že se tím zajistí, aby v praxi velmi rozšířený formát PDF byl právně nenapadnutelný. Za druhé, aby ty smlouvy, které byly před zrušením povinné písemné formy pro zveřejnění registru uzavřeny například elektronicky, nemohly být napadeny pro neplatnost. Návrhy tedy upevní právní jistotu povinných subjektů a vyloučí hrozbu neplatnosti kvůli formátu, který naplňuje smysl a účel zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomášovi Martínkovi a nyní paní poslankyně Jana Černochová se svým vystoupením. Připraví se pan kolega Vích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP