(15.30 hodin)

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, paní senátorko, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 1539 s jeho zdůvodněním, s výjimkou bodu sedm tohoto pozměňovacího návrhu, který z návrhu vypouštím.

Současně si dovolím načíst nový pozměňovací návrh, který zní: V článku III se slova "1. ledna 2019" nahrazují slovy "1. července 2019". Tento návrh zdůvodňuji nutnou legisvakancí a zajištěním finančního pokrytí předkládaného pozměňovacího návrhu.

Dále ještě si dovolím načíst jeden pozměňovací návrh, tak jak jsem avizovala již v obecné rozpravě, se zdůvodněním zhruba takto: Pozměňovací návrh k senátnímu návrhu obsahuje změnu § 11 odst. 1 a 2 písm. c), kdy je navrženo zvýšit příspěvek na péči i pro stupeň III - těžká závislost. S ohledem na tuto skutečnost je současně navrhováno zrušení odstavců 2 a 3 paragrafu 12 zákona. Tato skutečnost však není promítána do ostatních ustanovení zákona, do § 13 odst. 2 a § 21 odst. 2 písm. e). To jsou legislativně technické úpravy. Toto promítnutí ale je potřeba vložit do celého znění § 22 odst. 3, který tedy bude znít: Odst. 3. Přeplatek na vyplacených částkách zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 2 nevzniká za kalendářní měsíce, za které nárok na toto zvýšení příspěvku zanikl, pokud příjemce příspěvku prokáže, že za tyto kalendářní měsíce vznikl témuž dítěti nárok na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 1 písm. a). Obdobně to platí pro přeplatek na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 1 písm. a), je-li prokázáno, že vznikl nárok na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 2.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Děkuji za vystoupení paní poslankyni a nyní zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy, pan poslanec Vít Kaňkovský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, chci se přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům. První pozměňovací návrh je pod číslem sněmovního dokumentu 1365. Je to již avizované navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni u osob, které jsou poživateli příspěvku na péči a jsou v domácím prostředí. Jsou tam tři varianty: varianta C o 4 tisíce korun, varianta B o 3,5 tisíce korun a varianta A o 3 tisíce korun.

Druhý pozměňovací návrh, který jsem také avizoval, se týká problematiky příspěvku na péči ve čtvrtém stupni u poživatelů, kteří jsou v pobytových sociálních službách. Jak jsem avizoval, zde přistupujeme k tomu, že navrhujeme navýšení na stejnou úroveň jako u pacientů v domácím prostředí, to znamená na 19 200 korun ve čtvrtém stupni, to znamená úplné závislosti, ale vzhledem k tomu, že je to poměrně výrazný zásah do rozpočtu a je potřeba to promítnout i do dotačního titulu, tak navrhujeme odloženou účinnost od 1. ledna 2021.

Zároveň to předpokládá, a tady se znovu obracím na paní ministryni práce a sociálních věcí, při další novelizaci zákona o sociálních službách přípravu revize dotačního titulu na financování sociálních služeb v krajích a tam bych byl rád, kdyby se promítly i další změny, to znamená výše koeficientů pro jednotlivé kraje, které se ukazují, že jsou ne zcela vyhovující, i některé další problémy, které v rámci financování sociálních služeb jsou. A pevně doufám, že když jsme dnes tady na plénu neslyšeli stanovisko ani paní ministryně Maláčové, ani paní ministryně Schillerové, že se to dozvíme alespoň na garančním výboru a poté ve třetím čtení, resp. před hlasováním ve třetím čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému a to byl poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo se dál hlásí z místa. Ještě kolega Kaňkovský s jednou přihláškou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Pardon. Já se velmi omlouvám. Já jsem v rámci odůvodňování toho druhého návrhu zapomněl přečíst číslo sněmovního dokumentu. Takže ten druhý pozměňovací návrh, který se týká pobytových sociálních služeb, je to číslo sněmovního dokumentu 1647. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak teď máme snad všechno. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se paní zpravodajky, jestli padl nějaký návrh, který lze hlasovat ve druhém čtení. Paní zpravodajko? (Ne.) Není tomu tak. Tak děkuji paní senátorce, děkuji zpravodajům tohoto tisku, všem vystupujícím a končím druhé čtení tohoto návrhu, tedy bod číslo 18 našeho schváleného pořadu schůze.

 

Nyní budeme pokračovat podle změněného pořadu, tak jak byl schválen dnes po 14. hodině, a budeme se zabývat bodem číslo

 

12.
Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 50/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Jakub Michálek. Než se ujme slova, požádám, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan poslanec Ondřej Profant. Také žádám o to, aby byli připraveni pan poslanec Janulík, paní poslankyně Válková, případně pan poslanec Jan Bartošek, kteří jsou zpravodaji tohoto tisku.

Nyní tedy, pane zástupce navrhovatelů, máte slovo k úvodu druhého čtení.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám, že jste podpořili zařazení druhého čtení zákona, který novelizuje zákon o registru smluv, zákon o svobodném přístupu k informacím, abychom ho mohli projednat na dnešním jednání Poslanecké sněmovny.

Jsme ve druhém čtení. Je zde návrh od garančního výboru, který je poměrně podrobný a který řeší některé výhrady k řekněme vymezení povinných subjektů v § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Byl zde avizován jeden pozměňovací návrh, který se nestihl nějakým nedopatřením projednat na výboru pro veřejnou správu, takže ten očekávám, že načte pan poslanec Kalous. A já, jak jsem v podstatě avizoval, načtu ještě pozměňovací návrh, který se týká bezpečnosti, zejména třeba i bezpečnostních opatření k provozu jaderných elektráren apod., k ČEZu.

To podstatné, co vyplývá z dosavadního projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně, je, že my jsme ustoupili od toho původního záměru jít k té, řekněme, dalekosáhlé transparenci a byli jsme ochotni přistoupit na ten kompromis, aby společnosti, jako je ČEZ, jako jsou České dráhy, ve kterých je majoritní nebo stoprocentní podíl státu, zveřejňovaly smlouvy ve stejném režimu jako národní podnik Budějovický Budvar, který už dneska zveřejňuje, dokonce odvedl historicky rekordní částku do státního rozpočtu půl miliardy korun. K tomu ho vyzvala vláda. Takže myslím si, že se ukázalo historicky, že zveřejňování smluv funguje a nemusí nutně vést k ohrožení konkurenceschopnosti na trhu. Takže dnes předpokládám, že načteme ty pozměňovací návrhy, a doufám, že ta podpora vytrvá i do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Jakubu Michálkovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru, výboru petičnímu, výboru pro bezpečnost a hospodářskému výboru. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 50/3 až 50/9. Petiční výbor předložil záznam, který byl doručen jako sněmovní tisk 50/2.

Nyní požádám zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Ondřeje Profanta, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru, případně pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP