(17.20 hodin)

 

Poslanec František Elfmark: Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr už je tady. Já mám na něj kratičký dotaz a týká se revitalizace rybníků. Ministerstvo vyhlásilo boj se suchem a je to jedna z jeho priorit, čehož já konkrétně si velmi cením. Nicméně rybářské svazy většinou jako zapsané spolky, které některé rybníky vlastní nebo mají ve správě, nemají dostatek finančních prostředků na to, aby rybníky udržovaly v takové míře, aby údržba těchto rybníků byla efektivní. Mnoho rybníků tím pádem ztrácí význam a zachycené vody díky usazeninám je tam stále méně. A můj dotaz zní konkrétně na pana ministra, jakým způsobem a formou bude Ministerstvo životního prostředí podporovat revitalizaci těchto rybníků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo i za dotaz nebo interpelaci pana kolegy Elfmarka. My to máme docela striktně rozděleno mezi rezort Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. A ono to vyplývá samozřejmě i z podmínek operačního programu, nebo operačních programů, kde my, jak víte, spravujeme operační program Životní prostředí a kam také spadají prostředky na výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci malých vodních nádrží. A protože z logiky věci cílem operačního programu Životní prostředí, který samozřejmě vychází i ze schválení v rámci všech schvalovacích orgánů, včetně samozřejmě Evropské komise, tak programem naším a jeho cílem je především zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpora biodiverzity. A tady vlastně je potřeba říct, že u nás v rámci OP ŽP lze na předmětný typ opatření žádat o podporu v prioritní ose 4, tedy ochrana a péče o přírodu a krajinu, konkrétně se jedná o specifický cíl 4.3 - posílit přirozené funkce krajiny. Výše podpory je u výstavby či obnovy malých vodních nádrží 60 % celkových způsobilých výdajů. V případě opatření vytváření a obnovy malých vodních nádrží vyplývajících z plánů z dílčích povodí nebo ležících z většinové části ve zvláště chráněných územích nebo lokalitách soustavy Natura 2000 je podpora poskytována maximálně do výše 90 % celkových způsobilých nákladů nebo výdajů.

Ale, a tady se dostávám k tomu, co říkáte, subjekty, které podnikají v akvakultuře, což právě jsou třeba rybářské svazy, případně další organizace, pokud projekt souvisí s jejich podnikatelskou činností, mohou být podpořeny výhradně prostřednictvím relevantní podpory malého rozsahu, tedy de minimis. Podpora může být poskytnuta jednomu podniku činnému v oblasti rybolovu a akvakultury ve výši max. 30 tisíc eur, a to za tři po sobě jdoucí účetní období - kalendářní nebo hospodářský rok. Minimální způsobilé realizační výdaje jsou stanoveny na 250 tisíc korun. V roce 2019 je pro příjem žádostí naplánována k vyhlášení výzva s příjmem žádostí od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019. Alokace výzvy činí 300 mil. Kč.

Proč to říkám? Protože my podporujeme stovky konkrétních projektů právě revitalizace rybníků, popř. dalších menších vodních nádrží, ale z principu právě především ty, které nějakým způsobem posílí, nebo aspoň neoslabí ekologické funkce nádrže, a to se někdy dostává do konfliktu právě s akvakulturou. Proto akvakultura dneska je naopak hlavně podporována z projektů Ministerstva zemědělství a my jsme právě s rezortem zemědělství, myslím, že velmi dobře rozdělili naše kompetence, abychom z našeho operačního programu Životní prostředí mohli naopak podporovat ty vodní nádrže, včetně rybníků, které zase naopak nepodporuje Ministerstvo zemědělství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Elfmark: Já bych chtěl akorát touto formou poděkovat panu ministrovi, že tady zůstal a dostavil se na mé odpovědi přímo tady, protože je jeden z mála ministrů. Konkrétně tady se jednalo právě o Moravský rybářský svaz a já jsem řešil jeden konkrétní případ, kdy oni prostě měli 80% dotaci, měli možnost si ji vzít s tím, že bohužel finanční prostředky ani na to, co by museli mít, neměli. Bohužel ten rybník je doposud stále v nefunkčním stavu. Ale já jim doporučím to, co jste mi tady odpověděl. Děkuji moc. (Ministr též děkuje.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším interpelujícím je pan poslanec Radek Koten, rovněž stahuje svou interpelaci pro nepřítomnost. A dalším v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Tato interpelace se týká toho, jaké služby náš stát nabízí rodinám dětí s těžkým zdravotním postižením a jaké vlastně máme možnosti při plánované transformaci dětských center nebo kojeneckých ústavů, abychom rozšířili právě podporu rodin, které dneska skutečně horko těžko hledají služby po celé republice. Třeba ty s autistickými dětmi někdy nenajdou vůbec nikde.

Co je úplně klíčové, je nedostatek stacionářů a potom nedostatek možností krátkodobé odlehčovací péče. Vyšlo to jak v nedávné zprávě ombudsmana, tak třeba byla pro poruchy autistického spektra představena komplexní analýza spolkem Děti úplňku i právě na MPSV. Ovšem otázka je, jaké budou další kroky, zda se právě chystá využití stávajících kapacit, zda se chystá podmínění toho, co bude podpořeno třeba dotačním programem ISPROFIN, tím, aby byly naplňovány standardy služeb, které právě třeba pro poruchy autistického spektra jsou hotové, a jestli to bude tak nastaveno, aby se rozvíjely také služby komunitního typu, a nikoliv aby byla podpořena třeba tím dotačním programem ISPROFIN pouze pobytová ústavní zařízení.

Poslední otázka je k výpočtu vyrovnávací platby. Tam jsou totiž dnes právě u financování služeb pro osoby s PAS taková kritéria, která neodpovídají tomu specifickému nezbytnému nastavení služeb. Vlastně bez změny tohoto výpočtu vyrovnávací platby není možné dostupné služby udržet a není možné rozvíjet jejich síť. (Předsedající: Váš čas!) To všechno je na MPSV a samozřejmě na úzké spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně, protože paní ministryně není přítomna.

Paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková bude interpelovat pana ministra Roberta Plagu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Ještě jednou hezké odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Já bych ráda interpelovala pana ministra školství Roberta Plagu ve věci úpadku českého vzdělávání.

Mezinárodní šetření PISA prováděné OECD se zaměřuje na zjišťování úrovně gramotnosti 15letých žáků, a to ve třech oblastech: matematika, porozumění textu a základní přehled a orientace ve vědách. Od prvního šetření v roce 2000 do zatím posledního v roce 2015 jsme se ve všech třech oblastech dramaticky propadli, a to jak v absolutním měření, tak v mezinárodním srovnání. Také výsledky z maturit naznačují úpadek. Z matematiky letos propadlo 22,3 % studentů, kteří se k ní přihlásili, což je o 0,6 % více než vloni. Výslednou známku 4 dostalo 24,5 % žáků. Téměř polovina jich tak buď neuspěla, nebo uspěla jen s druhým nejhorším hodnocením, tedy dostatečně. Didaktický test z češtiny nezvládlo letos 10,4 % maturantů, tedy o 0,7 % více, než tomu bylo loni.

Podle svých kroků se zjevně domníváte, že řešením této tristní situace je další snižování laťky, tzv. změkčující vyhláška k maturitním zkouškám. Přesto se vás zeptám na tři jednoduché otázky. Co hodláte dělat proti zjevnému trendu úpadku skutečné, měřitelné vzdělanosti? Co hodláte dělat pro snižování byrokracie na školách, aby učitelé mohli reálně učit, nikoliv pouze vyplňovat neustále lejstra? A co hodláte dělat proti ideologizaci škol, aby žáci byli skutečně vzděláváni, nikoliv vychováváni, což by měl být úkol rodiny a rodičů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP