(16.30 hodin)

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Pane ministře vnitra, já bych se na tomto místě rád ujal jedné stížnosti na postup vašich úředníků, kterou podala mně blízká osoba, a sice ve věci zjištění adresy nebo bydliště osoby, která nám zmizela z dohledu. Chtěl bych říct, že tady tu stížnost nebudu asi celou číst, poněvadž je poměrně obsáhlá, ale věcně bych ji zkrátil na podstatné náležitosti.

Tou první je, že žádost lze podat kromě jiného na Ministerstvo vnitra. Tak to stojí na vašich internetových stránkách Ministerstva vnitra. A co se musí předložit? Kromě jiného žádost v listinné podobě, která musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, což neplatí v případech, kdy občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti, což byl tedy tento případ. Dále tam stojí, že v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Dne 8. 11. 2018 tedy mně blízká osoba na centrální podatelně Ministerstva vnitra na Letné odevzdala vyplněnou žádost bez kopie, předložila občanský průkaz, žádost před úřednicí podepsala, úřednice žádost převzala a potvrzenou žádost si blízká osoba na důkaz odevzdání mohla ofotit mobilem. Asi za 20 minut žadateli volala jiná úřednice, paní Heřmanová, s tím, že kolegyně, která žádost převzala, je nová a nevěděla (upozornění na čas), že podpis musí být ověřený. Když... (Čas vám vypršel.)

Tak myslíte si, že můžu požádat ještě jednou? Ne? Tak v tom případě se k tomu vrátím v druhé otázce. (K řečnickému pultu přichází ministr Hamáček.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře, jestli víte, na co odpovědět, tak -

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vyřešíme to tak, že dám prostor panu poslanci, a potom odpovím. (Předsedající: Dobře.)

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane ministře, beru to jako vstřícné gesto. Protože podstata problému začíná teprve nyní. Ta úřednice mu řekla, ať vymaže tu fotku té žádosti z mobilu, že ta úřednice byla nová a že oni tam žádné žádosti nepřijímají, což je v přímém rozporu s tvrzením na internetové stránce ministerstva, a vrátila žadateli žádost s razítkem o přijetí. To znamená, vlastně to celé vůbec nedává smysl. On mohl vymazat tu fotku, přesto ale odešel s žádostí, na které měl přijímací razítko podatelny, což je první věc.

A druhá věc, a to je hlavní absurdita, kterou v tom já vidím: Dotyčná paní Heřmanová tvrdila, že díky GDPR si nesmí prohlédnout občanský průkaz osoby, jejíž totožnost má ověřit. A to mně přijde samozřejmě velmi absurdní, protože česká verze GDPR není ještě v platnosti, to víme, a speciálně úředníci na Ministerstvu vnitra by neměli být příliš horliví a měli by vědět, jaká je skutková podstata věci a že na toto se to nevztahuje.

K tomu přidávám druhou stížnost, protože toto se odehrálo před měsícem a půl. Přestože ten den byla ta stížnost odeslána na Ministerstvo vnitra, tak doposud nebyla zodpovězena.

Děkuji vám za komentář.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, mě velmi mrzí, že máte se mnou řízení, respektive že má osoba vám blízká s mým úřadem takovouto zkušenost. Prosím, vaším prostřednictvím se osobě vám blízké omlouvám a věřte, že tu věc nechám prošetřit.

Asi pochopíte, že teď z místa nejsem schopen konkrétně posoudit, co se tam přesně stalo. Ověřoval jsem, jak to probíhá, bylo mi potvrzeno, že ověřování totožnosti podle občanského průkazu samozřejmě je součástí toho procesu na Ministerstvu vnitra a rozhodně na tom nic GDPR nezměnilo. Takže pokud ty pracovnice postupovaly tak, jak jste popsal, tak je to evidentně špatně. Je to chyba, já to nechám prověřit a samozřejmě vás budu informovat o tom, jak to prověření dopadlo.

Prosím, ještě jednou, vaším prostřednictvím omluva osobě vám blízké s tím, že takovýto politováníhodný případ se na našem pracovišti stává maximálně jednou za deset let. (Smích několika přítomných poslanců.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku?

 

Poslanec Petr Pávek: Chtěl bych jenom panu ministrovi poděkovat za vstřícný a humorný přístup.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková na paní ministryni Alenu Schillerovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Vážená paní ministryně Schillerová, chtěla bych reagovat na znepokojující článek, který byl uveřejněný 12. 12. 2018 na stránkách Ekonomického deníku s titulkem Šlachtovi celníci použili ke sledování vojenské specialisty z Prostějova. Někdo porušil zákon. V článku se píše: Pátrací odbor Celní správy v červnu sledoval na Moravě několik lidí podezřelých z organizátorství a řízení trestné činnosti. Ke sledování celníci použili vojáky 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. O takzvanou součinnost armádu požádal náměstek celníků Robert Šlachta, respektive jeho podřízený. Zákon to ovšem neumožňuje.

Z ostré akce se pak na straně vojáků papírově stalo cvičení. Aby operace nejspíš nebudila příliš pozornosti a rozruchu, stalo se z ní ještě v týž den na straně vojáků takzvané součinnostní cvičení celníků a prostějovských speciálů. V referátníku pak dále stálo, že záměrem akce je provedení součinnostního výcviku mimo vojenské prostory, zaměřeného na vedení speciálního průzkumu s důrazem na činnost jednotek ve vedení diskrétních operací.

Problém spočívá v tom, že příslušníci skupiny 601 speciálních sil nejsou z pohledu zákona takzvaným policejním orgánem, tudíž se na sledování osob a věcí podle trestního řádu nesmí vůbec podílet.

Vzhledem k faktu, že informace o této údajné akci máme pouze ze zmíněného deníku, žádám paní ministryni, aby zodpověděla následující otázky: Popisuje článek reálné události? Jestli ano, proč Celní správa nevyužila složek, které jsou k takovým činnostem přímo určeny, konkrétně Policii České republiky? Byla žádána Policie České republiky o součinnost s Celní správou dříve, než byla žádána Armáda České republiky a Policie České republiky tuto součinnost odmítla? (Upozornění na čas.) Jestli se jednalo o cvičení... (Váš čas, paní poslankyně!) Ráda bych byla ujištěna, že informace získané vojáky Armády České republiky nejsou využívány v žádné trestní kauze prováděné vám podřízenými složkami.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Jelikož paní ministryně není přítomna, bude odpovězeno na interpelaci písemně.

Další v pořadí je poslankyně Olga Richterová na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Moc děkuji za slovo. Zdravím vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, kteří zde jste, zdravím pana ministra. Moje interpelace je k takové velmi praktické věci, k něčemu velmi konkrétnímu, a sice možnosti získat řidičské oprávnění, pokud máte určitou diagnózu.

Obrátili se na nás Piráty lidé s diagnózou různého druhu autismu, poruchy autistického spektra. Jde o to, že dnes není pro ně ani možné se podrobit vyšetření, podrobnému odbornému vyšetření, které by řeklo, zda ten dotyčný člověk s konkrétní poruchou je nebo není způsobilý řídit. Přitom jde o onemocnění nebo poruchu, potíž, která má velice rozdílné projevy a formy, a mnohdy způsobilost k řízení vůbec ovlivněna být nemusí. U nás samozřejmě také v současnosti hodně lidí s nějakou poruchou autistického spektra to řidičské oprávnění má prostě proto, že je malá prodiagnostikovanost. Spousta lidí ani třeba o sobě neví, že nějakou formu PAS mají. Navíc takovéhle omezení není běžné ani v zahraničí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP