(10.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Zároveň tedy kromě těchto úprav, to znamená zvýšení slev a odstranění daňového bonusu, jsem si také dovolil předložit návrh, který se týká zavedení nové slevy na děti, které studují střední a vysokou školu. Je to v částce 6 300 korun pro dítě, které studuje střední školu, a 12 600 korun pro dítě, které studuje vysokou školu. Vnímáme to jako důležitý krok pro to, abychom zvýšili šanci, aby děti z rodin, kde rodiče mají průměrné a podprůměrné příjmy, měly šanci dosáhnout kvalitního vzdělání a abychom s ohledem na růst nákladů, který dneska vidíme v mnoha oblastech, ať už jde o koleje, o náklady na potraviny, přispěli tímto krokem k tomu, abychom tyto rodiny, tyto rodiče a především tyto děti a jejich budoucnost zlepšili a posílili.

Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh, který se už týká oblasti změny zákona o DPH, a sice návrh, který má za cíl nejenom podobně jako tento daňový balíček zvýšit příjmy domácností snížením DPH. Já se snažím také sledovat i jiné multiplikační pozitivní efekty vůči životnímu prostředí. Proto jsem si dovolil předložit návrh na snížení DPH u biopotravin. Je to jednoduchá věc, protože biopotraviny mají jasně certifikovaný důsledný systém, potraviny jsou v celém řetězci sledovány, jasně a transparentně označovány, takže tady nevidím nějaký problém, nějakou obavu, že by to dávalo nějaký prostor k případnému zneužívání.

Pak jsem si dovolil předložit návrh, který se týká úpravy DPH v případě zemního plynu, kdy návrh snižuje DPH z 21 % na 10 %. Je to především s odůvodněním toho, že dneska více jak 300 tisíc domácností topí ve svých kotlech tuhými palivy, především hnědým uhlím. A když se podíváme na situaci v Moravskoslezském kraji, případně některých dalších regionech České republiky, kde třeba už na konci února nebo v prvním kvartálu dochází k překročení emisních limitů na jednoho obyvatele, tak dost často je to především proto, že byť jsou to obce, které jsou plynofikovány, tak prostě pro ty lidi není ekonomicky dostupné právě palivo jako zemní plyn, z důvodů ekonomických topí levnějšími palivy, takže proto tomu tímto přístupem chci pomoci.

Také si dovoluji navrhnout poslední pozměňovací návrh, který navrhuje spolu se mnou skupina více poslanců, a sice nejenom já jako Marian Jurečka, ale Vojtěch Munzar, Petr Pávek, Petr Dolínek, Petr Třešňák a Pavel Staněk. Navrhujeme pozměňovací návrh, který se týká snížení DPH na teplo a dodávky tepla a chladu. Jde o to, že tímto akutně reagujeme na problém enormního růstu cen emisních povolenek, které se zvýšily za posledního půl roku čtyřnásobně. Neočekává se, že by tyto ceny poklesly, a jelikož to bude mít samozřejmě logicky přímý dopad na odběratele tepla v rámci centrálního zásobování teplem, což je zhruba 1,7 milionu domácností v České republice, týká se to 4,2 milionu obyvatel České republiky, a nárůst v příštích měsících nebo letech by byl poměrně skokový, tak jsme se rozhodli tímto pozměňovacím návrhem na tuto situaci reagovat, abychom ty dopady zmírnili tak, abychom snížili DPH u dodávek tepla a chladu z 15 na 10 %. Dopady do státního rozpočtu tady lze očekávat někde mezi 1 až 2 miliardami, nicméně je to bohatě kompenzováno těmi příjmy do státního rozpočtu z enormního nárůstu cen emisních povolenek.

Abychom nebourali koncept státního rozpočtu, tak tyto pozměňovací návrhy, které jsem představil, většina z nich má účinnost až k 1. lednu 2020. Takže děkuji při hlasování za podporu pozměňovacích návrhů, ať už jsou to návrhy, které máte v podkladech pod písmenem B od Pavly Golasowské, pod písmenem L v případě Jana Čižinského a potom i pod písmenem J. Děkuji za jejich podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat. Než dám slovo panu poslanci Jandovi, konstatuji došlou omluvu z jednání mezi 10. a 12. hodinou od poslance Zdeňka Ondráčka, která byla doručena předsedovi Sněmovny. Nyní pan poslanec Jakub Janda. Připraví se poslanec Vojtěch Munzar. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vás požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu pod písmenem H. Jedná se o snížení limitů takzvané vratky DPH ze 2 tisíc na 750 korun. Bohužel stanovisko Ministerstva financí je negativní, ale domnívám se, že se jedná o nedorozumění ve výpočtu, jak se změna projeví ve státním rozpočtu. Ministerstvo uvádí, že změna bude mít za následek výpadek příjmů ve výši půl miliardy korun. Tento údaj nemůže příliš odpovídat realitě, jelikož v současné době je celkový objem vrácené DPH něco přes 1 miliardu korun, a to se jedná o vratku nákupu od 2 tisíc korun do několika milionů. Že by bylo možné dosáhnout množství v rozmezí nákupu za 751 až 2 tisíce korun, nepotvrzuje ani žádná zahraniční zkušenost. Připomínám, že vrácené DPH u jednoho nákupu za 751 korun je 130 korun. Ekonomové Hospodářské komory zpracovali před dvěma lety dopadovou studii, která hovoří o částce 60 milionů korun, která se však do ekonomiky vrátí.

Proto vás ještě jednou žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který má širokou podporu subjektů české ekonomiky, turistického ruchu, především Svazu obchodu a cestovního ruchu, Hospodářské komory, Asociace krajů, kde předsedkyní je paní hejtmanka poslankyně Jana Mračková Vildumetzová, Svazu měst a obcí. Také je zde podpora napříč politickým spektrem, jelikož se jedná o opatření podporující ekonomický růst, cestovní ruch, regionální rozvoj, českou výrobu a obchodu. Žádám vás o podporu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubu Jandovi. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Polanský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já bych chtěl přilákat vaši pozornost a doufám laskavé oko ke čtyřem návrhům, které bych tady chtěl okomentovat.

První návrh, který předkládáme společně s panem poslancem Volným a panem předsedou Stanjurou, je na vrácení limitu pro uplatnění daňových výdajových paušálů pro OSVČ zpět na hranici 2 milionů korun. Podnikatelé jsou významným motorem naší země, a zaslouží si proto co nejjednodušší pravidla, aby se mohli věnovat své práci. Stát by si měl vážit aktivních lidí, pro které by měl vytvářet přátelské prostředí. A právě výdajové paušály vnímám jako jeden ze základních stavebních kamenů podpory podnikání v naší zemi. A proto je namístě, abych poděkoval Ministerstvu financí a rozpočtovému výboru za kladné stanovisko. My už jsme tento návrh předkládali jednou, tehdy chybělo sedm hlasů. Bohužel neprošel, takže věřím, že bude mít dnes vaši podporu.

Ten druhý návrh, o kterém už tady mluvil částečně pan kolega Jurečka, je snížení DPH z 15 na 10 % na teplo a chlad. Tento návrh předkládá kromě Mariana Jurečky, mě, Petra Pávka, Petra Dolínka, Petr Třešňák i Pavel Staněk. K tomuto návrhu nás vedla aktuální situace na trhu s emisními povolenkami, kdy cena emisních povolenek od začátku roku narostla čtyřikrát. Je to umělý růst vyvolaný změnou směrnice Evropské unie a tento umělý nárůst se promítne do cen tepla pro konečné spotřebitele. A právě cílem našeho návrhu je tento umělý nárůst cen částečně domácnostem kompenzovat, a to právě snížením DPH. Takže v tomto případě také děkuji rozpočtovému výboru za podporu tohoto návrhu, který je pod označením J1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP