(10.10 hodin)
(pokračuje Munzar)

Třetí návrh, který předkládám sám za sebe, je kompenzace v případě nezákonného rozhodnutí či nesprávného postupu správce daně. Tento návrh máte uvedený pod označením J2 a tímto návrhem chci zhojit nerovnost před zákonem. Představte si situaci, že na jedné straně máte daňového poplatníka, kterému byla neoprávněně vyměřena daň či pokuta a má nárok na náhradu škody i kompenzační úrok, a na druhé straně máte daňového poplatníka, kterému také byla neoprávněně vyměřena daň či pokuta, má sice nárok na náhradu škody, ale už nemá nárok na kompenzační úrok. A jediný rozdíl je v tom, jestli se jedná o dělenou, či nedělenou správu daně. Jediný rozdíl je v tom, jak si to stát vnitřně rozdělil. Mně to přijde nespravedlivé a nesprávné, protože daňový poplatník toto nemůže ovlivnit. To je prostě rozhodnutí státu. Na tuto nerovnost upozornil i Nejvyšší správní soud a já tuto nerovnost chci zrušit právě tím svým pozměňovacím návrhem. Proto i přes negativní stanovisko Ministerstva financí a rozpočtového výboru vás chci požádat i o podporu tohoto návrhu pod označením J2.

A poslední návrh, ke kterému se chci vyjádřit, je návrh, který je alternativně pod označením J3, J4. Jedná se o to, že rozsah, množství a struktura dat, které vyžaduje Finanční správa od daňových poplatníků na daňových formulářích, tak tento rozsah, množství a struktura dat by měly být dány zákonem či podzákonnou normou, protože z neposkytnutí těchto dat vyplývají sankce a neúčinnosti podání. Dnes si rozsah a podobu dat vlastně libovolně určuje Ministerstvo financí či Finanční správa, což je ústavně nekonformní situace, na kterou upozornila i skupina senátorů, která se v tomto dokonce obrátila i na Ústavní soud. Můj návrh, který má podporu i Komory daňových poradců České republiky, navrhuje toto vyřešit způsobem, který je běžný v ostatních resortech, tedy vyhláškou, podzákonnou normou, a to proto, že podle legislativních pravidel vlády má tvorba vyhlášky svůj vlastní legislativní proces včetně meziresortního připomínkového řízení, kde se k tomu může vyjadřovat veřejnost včetně odborné ještě před vyhlášením takové vyhlášky. A proto prosím o podporu návrhu J3, resp. J4.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní pan poslanec Polanský a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl poprosit o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem G. Jedná se o liberalizaci domovarnictví neboli domácí produkce piva.

Návrh obsahuje vlastně tři změny. Nejprve navyšuje limit piva, který si lidé můžou za rok uvařit doma, z 200 litrů na 2 000. Potom změkčuje pravidla pro evidenci navařeného piva pro domácí producenty a za třetí ruší povinnost dopředné registrace domovarníků na Celní správě. Podpořte prosím pozměňovací návrh především proto, že podle našeho názoru přijetím této legislativy legalizujeme současný stav, poněvadž domácí producenti piva ve většině případů tyto, řekl bych přehnané, požadavky stejně neplní. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Polanskému a nyní pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Skopeček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, rád bych vás tímto požádal o vaši podporu svých pěti pozměňovacích návrhů k daňovému balíčku. Jedná se o pozměňovací návrhy M1 až M5. Všechny mají de facto pozitivní vliv na veřejné finance, občany i státní úředníky. Rád bych především zmínil pozměňovací návrh M1, který prodlužuje lhůtu pro podání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc a řeší další legislativní nejasnosti v této oblasti. Česká republika má jednu z nejkratších lhůt pro podání daňového přiznání a současně nejnižší podíl elektronicky podaných daňových přiznání v EU.

Rád bych zde přečetl tiskovou zprávu Komory daňových poradců k tomuto pozměňovacímu návrhu, která bohužel vyšla až po jednání rozpočtového výboru, který tak nemohl reflektovat dané stanovisko a nepřijal k tomuto pozměňovacímu návrhu usnesení:

"Jak jsme již informovali v souvislosti s projednávaným daňovým balíčkem 2019, komora podporuje některé pozměňovací návrhy. Mezi takové bezpochyby patří i návrh změny týkající se lhůt pro podání daňového přiznání. Tento návrh v prvé řadě pozitivně motivuje poplatníky k elektronické komunikaci se správcem daně, což jako komora dlouhodobě podporujeme," říká člen prezídia Jiří Nesrovnal. "Kromě toho uvedený návrh odstraňuje mnohé výkladové nejasnosti, které v současné době v oblasti lhůt pro podání přiznání zbytečně komplikují správu daní a přinášejí nejistotu pro poplatníky," doplňuje vedoucí sekce Správa daní a poplatků Tomáš Hajdušek. "Uvedený návrh odstraňuje zbytečné riziko v případě neúmyslných pochybení poplatníků či nestihnutí lhůt z důvodu jejich zaneprázdnění. V těchto situacích mohou situaci zachránit buď elektronickým podáním daňového přiznání, nebo využitím služeb daňových poradců. Výhodou pozměňovacího návrhu je také nulový negativní dopad do příjmů státního rozpočtu a zjednodušení správy daní na straně správce daně." Toť Komora daňových poradců ČR.

Rád bych také poděkoval paní ministryni financí Aleně Schillerové, která mi slíbila, že s mým pozměňovacím návrhem počítá v rámci vládního návrhu zákona. Chtěl bych ovšem odůvodnit to, proč je vhodné tento pozměňovací návrh schválit co nejdříve, nejlépe již dnes, a vyslat tak pozitivní signál k digitalizaci veřejné správy.

Generální finanční ředitelství má k návrhu prostřednictvím Ministerstva financí tyto obavy. První z nich je, zdali se stihnou upravit informační systémy. A druhý, zdali nebude nutné měnit v rámci dané změny další zákony. V prvním případě je právě vhodné přijmout tento pozměňovací návrh již dnes, kdy podle tohoto pozměňovacího návrhu bude podáno přiznání až v roce 2021 a na úpravy tak budou více než dva roky. Bude tak dost času k této drobné úpravě informačních systémů. Více, než když se přijme až v příštím roce v rámci legislativy k portálu Moje daně nebo podobné. A poněvadž je právě připravována daná legislativa, je vhodné opět přijmout pozměňující návrh nyní, aby se v rámci této legislativy mohly případně přijmout i další změny legislativy, pokud by se nějaké potřebné objevily.

Proto vás všechny žádám o podporu pozměňovacího návrhu M1, kterým Poslanecká sněmovna může prokázat své upřímné snahy o digitalizaci veřejné správy.

Ještě krátce k mým dalším pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrh M2 je spíše administrativní změnou, která nově umožňuje odečitatelnost darů poskytnutých veřejnoprávním médiím ze základu daně, aby již dárci nemuseli specifikovat složitě účel využití jako nyní a peníze mohly být využity například na digitalizaci vysílání nebo archivu. Umožnilo by to těmto médiím vytvořit platformu pro dobrovolné dárce.

Pozměňovací návrh M3 řeší problematiku určení základu daně nově pouze pomocí ceny obvyklé pro platby virtuální měnou, tzv. kryptoměnami. Jak je definováno v důvodové zprávě, jde navržená vládní úprava rušící možnost určení ceny i pomocí směnného kurzu proti doporučení EU a pravděpodobně tak je i v jejím rozporu. Tento návrh úpravu ruší a ponechává tak současný stav, kdy lze určovat cenu jak na základu ceny obvyklé, nebo směnného kurzu.

Pozměňovací návrh M4 ruší nesmyslnou podmínku diskriminující situaci českých hráčů. Na online pokerových platformách, které mají českou licenci a odvádějí zde i daně, nastává absurdní situace, kdy hráči z jiných zemí mohou hrát turnaje od začátku, zatímco hráči připojující se z Česka včetně turistů musejí čekat na možnost přihlášení do turnaje do té doby, než bude splněna nesmyslná česká zákonná podmínka složení 50 % prostředků garantované výhry. Paradoxně to tak vede hráče k obcházení zákona přes VPN nebo využívání platforem bez licence, které české zákony nedodržují a neodvádějí za hráče z Česka daně do státního rozpočtu. Nevýhodou poté je, že hráč hraje hazard na serverech, které nemají českou licenci a neplatí daně českým úřadům. Tento návrh by měl pomoci zvýšit výběr daní a eliminovat šedou zónu.

Pozměňovací návrh M5 poté zvyšuje částku, kterou lze z garantované výhry vyplatit hráčům, z 95 % na 98 %, tedy na obdobnou výši, jako je u ostatních her.

Ještě jednou bych vás chtěl všechny požádat o podporu těchto rozumných návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan Tomáš Martínek. A posledním přihlášeným do rozpravy je pan Jan Skopeček. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP