(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano, takže poprosím pana poslance. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za odpověď. Ještě bych měl dvě doplňující takové. Jak velkou část plastového odpadu tvoří obaly na jedno použití? A pak, jestli existuje nějaký program ve školách, který by už naučil i ty nejmenší, aby omezili spotřebu plastů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Já se přiznám, že to číslo jednorázových plastů z celkových neznám, ale samozřejmě vám ho doplníme. Já jsem chtěl odpovědět ještě na tu vaši poslední otázku a pak se určitě vyjádřím i té záležitosti edukace, ta je velmi důležitá.

Vy jste se ptal, kolik procent plastů, které jsou k recyklaci odeslány, se skutečně recykluje. Míra recyklace plastů se pohybuje zhruba na 50 až 55 %, 25 % procent plastů je využito energeticky a přibližně 20 % je odstraněno na skládce. Míra skládkování se samozřejmě odvíjí od nízké ceny skládkování a to chce ministerstvo v rámci nového zákona o odpadech změnit. Znamená to, a to chci zdůraznit, že abychom udělali revoluci v plastech, tak se nemůžeme zaměřit pouze na ty petky, byť je to nejviditelnější část, protože, jak jsem řekl, paradoxně je to nejméně bolestivá část v tom systému. Čína, možná víte, se od začátku loňského roku rozhodla výrazně omezit dovoz plastů a ukázalo se, že řada evropských zemí, které se prsily tím, že mají vysokou míru recyklace plastů, tak se ukázalo, že ta recyklace mnohokrát také směřovala spíše do Číny, resp. recyklace spočívala v tom, že ty plasty byly naloženy a odvezeny do Číny a vykázány jako recyklované. To samozřejmě určitě není postup, který bychom chtěli následovat. Pro nás jsou stejně důležité petky jako ostatní plasty, ostatní plasty právě díky tomu, že dneska ti výrobci bohužel se dopouštění jakoby toho, že vymýšlejí stále a stále složitější plasty, kombinace plastů, pak se špatně recyklují, a tam bychom je chtěli nutit k tomu, aby se zaměřili právě na tzv. ekomodulaci.

Otázka výchovy jednoznačně. My spolupracujeme i na přípravě osnov třeba v rámci Ministerstva školství. Máme celou řadu edukačních programů, podporujeme celou řadu organizací, které právě ve školách hovoří (upozornění na čas) - pardon, už končím - o významu recyklace a třídění plastů, takže v té věci děláme spoustu kroků.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Než dám slovo další v pořadí, paní poslankyni Markétě Pekarové Adamové, tak přečtu omluvu paní poslankyně Heleny Válkové dnes mezi 16. a 18. hodinou z pracovních důvodů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v říjnu minulého roku Ministerstvo zemědělství navrhovalo úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech. Návrh byl součástí novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zákaz drezury všech zvířat nyní platí například v Itálii, Nizozemsku nebo Řecku, v Německu či Polsku se o tom diskutuje. Na tyto země se také odvolávala vyjádření Ministerstva zemědělství. Pod petici proti chovu volně žijících zvířat v cirkusech, která byla adresována vašemu ministerstvu, se podepsalo 14 tisíc lidí. Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění, který v září minulého roku provedla agentura FOCUS, by s rozšířením zákazu využívání zvířat v cirkusech na alespoň volně žijící zvířata souhlasilo 74 % občanů ČR. Nesouhlas s chovem a drezúrou volně žijících zvířat v cirkusech vyslovuje 70 % respondentů a 81 % respondentů se domnívá, že zvířata žijících v cirkusech neprožívají srovnatelně hodnotný život jako ostatní příslušníci jejich druhu ve volné přírodě.

I přesto Ministerstvo zemědělství v prosinci otočilo a vy jste se proti zákazu postavil. Proč tato otočka, pane ministře? Jak je možné, že jste představil návrh ministerstva a jen během dvou měsíců jste o 180 stupňů změnil stanovisko? Na ministerstvu vznikla k zákazu drezury expertní skupina. Existují již nějaké konkrétní závěry této skupiny? Jak se nyní Ministerstvo zemědělství staví k zákazu drezury a proč? Celé to působí dojmem, že jste podlehl lobby cirkusů, které samozřejmě z avizovaného zákazu drezury zvířat, jemně řečeno, neměly radost. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo zemědělství, jak tady bylo řečeno, připravuje novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a nyní probíhá vypořádání připomínek uplatněných v mezirezortním připomínkovém řízení a dochází k úpravám tohoto materiálu.

Jednou z otázek, která je v připravované novele řešena, je rovněž otázka chovu šelem a lidoopů. Novela se nezabývá pouze problematikou drezury, ale řeší oblast ochrany volně žijících zvířat chovaných v zajetí šířeji. Novela rozšiřuje zakázané činnosti s vybranými druhy šelem a lidoopy. Cílem je zakázat mazlicí ZOO a podobná zařízení, která využívají mazlení s volně žijícími zvířaty chovanými v zajetí ke zvýšení svého zisku. Lze předpokládat, že zákaz mazlicích koutků povede ke snížení poptávky po mláďatech kočkovitých šelem. V mazlicích koutcích bylo nutné mít neustále k dispozici nová mláďata atraktivní pro mazlení a focení, proto se také zakazuje odebírání mláďat těchto zvířat od matky a jejich umělé dokrmování před odstavem s výjimkou případů, kdy je to podle posouzení veterinárního lékaře nutné z důvodu zdravotního stavu matky nebo mláďat. Dále se zakazuje venčení vybraných druhů šelem a lidoopů na veřejném prostranství, novela také stanoví podmínky ochrany vybraných druhů šelem a lidoopů. Jedná se především o podmínky pro chov zvířat, vybavení a velikost prostor pro zvířata, které budou stanoveny prováděcí vyhláškou. Výslovně je stanovena povinnost zabránit únikům těchto zvířat. Novela upravuje také kurz v péči o vybrané druhy šelem a lidoopy.

Co se týče drezury zvířat, novela zcela zakazuje provádění drezury u delfínovitých, vystupování delfínů v delfináriích nebude v ČR možné. Nyní tu žádné delfinárium činnost neprovozuje, ale tyto snahy se objevují. Je třeba připomenout, že již od 1. 3. 2004 je zakázána drezura u nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců, vyjma delfínovitých, nosorožců, hrochů nebo žiraf. Od července 2006 platí vyhláška Ministerstva zemědělství č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezury zvířat.

Podle veterinárního zákona krajská veterinární správa registruje cirkusy, vydává rejstříky zvířat v cirkusu a rejstříky míst konání představení cirkusů. Pasy pro cirkusová zvířata vystavují schválení veterinární lékaři pro tuto činnost a potvrzují úřední veterinární lékaři příslušných krajských veterinárních správ. Platí také nařízení Komise č. 1739/2005 z 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy. Ve vztahu k ostatním druhům zvířat je nyní řešena otázka omezení jejich drezury.

Ministerstvo zemědělství obdrželo k problematice drezury v cirkusech řadu rozdílných podnětů a názorů. Proto byla založena pracovní skupina, která připravuje podmínky pro provádění drezury zvířat. Proběhlo již několik jednání této pracovní skupiny. Pracovní skupina v současné době projednává problematiku udělování licencí pro provádění drezury, rozsah licencí a podmínky pro jejich udělení. Ministerstvo zemědělství podle informací, které mám, resp. ta komise, navrhuje variantu řešení, která nepředpokládá plošný zákaz drezury všech zvířat v cirkusech. Preferovaná varianta předpokládá provádění licenčních řízení pro cirkusy a další osoby, které provádějí veřejná vystoupení s vybranými druhy šelem. Licenci by vydávala státní veterinární správa a týkala by se těch cirkusů a dalších osob, které používají zvířata z řádu šelem, čeledi kočkovitých a z čeledi medvědovitých. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Poprosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji, že jste mi to takto přečetl, ten výčet, který vám připravili na ministerstvu, ale nezazněly tam jasné odpovědi na mé dotazy, které tady zazněly. To znamená, proč dochází k tomu obratu v tom vypořádávání připomínek? Chápu, že se samozřejmě budou objevovat oba dva názory, ale začátku bylo zřejmé, že ministerstvo chtělo přistoupit k tomu plošnějšímu zákazu drezury. A také by mě vlastně zajímal úplně jednoduše váš názor, váš osobní názor jako ministra, jestli má být zaveden tento plošný zákaz, nebo nemá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Děkuji. Co se týká obratu, já jsem to nechtěl komentovat, protože to, co bylo napsáno v novinách, tak to nebyla pravda. Bylo to: z okolí ministra Tomana jsme se dozvěděli, že preferuje cirkus Humberto atd. Takže na tyto věci vůbec nechci reagovat. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP