(17.00 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud se bavíme o projektu Ukrajina, tam Ministerstvo zdravotnictví podle zákona č. 95/2004 Sb. a na základě požadavků zejména tedy Asociace krajů České republiky vydalo za období od 1. 7. 2017 do 19. 12. 2018 celkem 604 lékařům cizincům s odborným vzděláním získaným v tzv. třetích zemích nostrifikovaným v České republice výkon odborné praxe na území České republiky bez složení aprobační zkoušky. To je právě ta věc, která se diskutuje. Je třeba říci, že tito lékaři ale mají nostrifikované diplomy, které jim nostrifikují univerzity, potažmo Ministerstvo školství, takže toto je predispozice k tomu, aby mohli vůbec takovouto praxi vykonávat. A vykonávají ji pod odborným vedením českého lékaře se specializovanou způsobilostí, to znamená atestovaného lékaře, kdy musí být jasné jméno českého lékaře, kterého nahlašuje daný poskytovatel, u kterého tento lékař ze třetích zemí tu praxi vykonává. Takže ten za něj samozřejmě nese odpovědnost. A tito lékaři postupně usilují o složení aprobační zkoušky a o trvalé uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v České republice.

Je pravdou, že aktuálně kontroly provádějí jednotlivé krajské úřady primárně u poskytovatelů zdravotních služeb, jestli tedy je dodržován zákon, jestli je dodržováno personální zabezpečení při poskytování zdravotních služeb. To vychází ze zákona o zdravotních službách. Ministerstvo zdravotnictví bezesporu nemá samo personál na to, abychom dělali nějaké plošné kontroly, není to ani úplně naše kompetence pro nějaké systematické provádění těchto kontrol. Jsou za to odpovědny právě krajské úřady ze zákona, byť samozřejmě my také kontrolní činnost provádíme. V roce 2018 jsme provedli kontrolu v nemocnici v Jihlavě na základě podnětu. Musím říct, že ty kontroly samozřejmě probíhají právě zejména na základě konkrétních podnětů. Stejně tak jsme provedli kontrolu v oblastní nemocnici v Kolíně, kde byla proveden kontrola průběhu specializačního vzdělávání i kontrola cizinců pracujících v této nemocnici. A v jednom případě byl zatím předán podnět k provedení kontroly poskytovatele zdravotních služeb na Krajský úřad Olomouckého kraje. Takže my shledáme pochybení a poté toto předáme krajskému úřadu, který by to měl řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, vy jste mi neodpověděl na to, kolik lékařů, jedno z jakých zemí, bez těch aprobačních zkoušek pracuje v České republice. A sám jste se zmínil, že Ministerstvo zdravotnictví nemá personál na to, aby ty kontroly prováděl. Nebylo by tedy vhodné zvýšit kompetenci lékařské komory, aby ona prováděla ty kontroly?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Já jsem sdělil, že od 1. 7. 2017 do 19. 12. 2018 celkem 604 lékařů cizinců s odborným vzděláním ze třetích zemí tedy získalo tuto možnost práce praxe bez složení aprobační zkoušky, tedy ti, kteří se připravují. My samozřejmě nemáme úplně detailní statistiky, jak ti lékaři dále postupují. Samozřejmě část z nich vykoná aprobační zkoušku, část třeba úplně odejde ze zdravotnictví. To my nevíme. Oni nám toto ani nehlásí. Takže já tady mohu říct nějaké celkové číslo, kolika lékařům bylo toto oprávnění vydáno.

Pokud jde o tu kontrolu, jak říkám, máme tady ze zákona dnes krajské úřady, které jsou za to zodpovědné. Já nejsem přesvědčen o tom, že toto je role České lékařské komory. Ta má samozřejmě primárně dohlížet na to, jestli čeští lékaři provádějí svoji práci řádně, lege artis, jestli dodržují určitou etiku a podobně. Ale pokud jde o dodržování zákona o zdravotních službách a podobně, tam aktuálně jsou za toto zodpovědné krajské úřady, popřípadě i zdravotní pojišťovny. My jsme už měli v tomto směru i jednání se zdravotními pojišťovnami, které vlastně mají smlouvu s poskytovateli. A ti poskytovatelé musejí také splňovat personální vyhlášku, personální zabezpečení. My určitě budeme chtít, aby zdravotní pojišťovny toto také kontrolovaly, jsme na tom s nimi dohodnuti. Takže si myslím, že kontrolních institucí je tady celá řada. My ty kontroly určitě budeme zpřísňovat. Ale nemyslím si, že je to Česká lékařská komora, která toto má mít v popisu své činnosti.

Mimochodem jsme teď udělali i změny v aprobačních zkouškách, kdy jsme řekli, a vlastně schválila to i Sněmovna, že budou maximálně čtyři pokusy na aprobační zkoušky. To znamená čtyřikrát a dost, pak ti lékaři musejí pryč z českého zdravotnictví. Takže myslím, že jsme ten systém poměrně zpřísnili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času. Prosím pana poslance Jurečku, který bude interpelovat ve věci zvýšené úmrtnosti na silnicích v roce 2018 pana ministra Ťoka. Připraví se pan poslanec Bartoň.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane ministře, dovolím si vás interpelovat v tématu poměrně výrazného nárůstu nehod na českých silnicích a s tím také spojeného výrazného nárůstu počtu usmrcených osob. Protože když se podíváme na zprávu Policie České republiky, tak v roce 2018 došlo k poměrně výraznému nárůstu u usmrcených osob. U mužů to bylo o 46 osob více. Roku 2017 to bylo 420, v roce 2018 přibylo 46. U žen to bylo o 7 více. A bohužel to bylo i u dětí, kdy v roce 2017 bylo usmrceno 19 dětí a v roce 2018 o 10 více.

Tak se chci zeptat, protože jsem nezaregistroval v činnosti Ministerstva dopravy nějaký zvýšený důraz, nějakou zvýšenou aktivitu z vaší strany, která by se věnovala tomuto tématu bezpečnosti, prevence, osvětu, zároveň také důrazu třeba i na záležitosti, které se týkají dopravní infrastruktury, která by se snažila více se tomuto tématu věnovat. Jaké konkrétní kroky se v této oblasti chystáte učinit?

Zaznamenal jsem, že chcete navrhnout novelu zákona a měnit bodový systém. Já si nejsem úplně jist, že ten zásadní problém je v bodovém systému a v jeho nastavení, byť určitě o tom můžeme debatovat a hledat ještě nějaké optimálnější nastavení. Ale pokud zjistíme, a já to takto v praxi pozoruji, že mnoho dopravních přestupků, pokud mluvíme o porušení rychlosti, se vlastně u těch řidičů vůbec neprojeví zapsáním a připsáním bodů na kartu řidiče, tak je něco zásadně špatně.

Takže bych chtěl požádat, abyste se i této problematice více věnoval, případně předložil statistická data a především odpověděl, jak konkrétně budete chtít snížit nehodovost na českých silnicích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan ministr je omluven a odpoví vám písemně do 30 dnů.

Prosím pana poslance Bartoně, který bude interpelovat ve věci vodní turistiky pana ministra Tomana. Připraví se paní poslankyně Pekarová. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Vážený pane ministře, vzhledem k tomu, že povodí patří do vašeho resortu, dovolte mi otázku ke splavnosti jezů pro vodní turistiku. V minulém roce vyjelo na naše řeky přes 600 tisíc lidí. Na vodácky využívaných úsecích je několik desítek jezů, které nejsou splavné a musejí se přenášet. Přenášení je často velice komplikované a někteří nezodpovědní jedinci pak sjíždějí i nebezpečné jezy, což bohužel občas končí tragicky. Učiníte v blízké době něco pro splavnost našich řek v oblasti vodní turistiky? Upozorňuji, že za relativně nízkou investici můžete nejen zachránit životy, ale i zatraktivnit tuzemskou vodní turistiku, která je oproti zahraniční dovolené jednoznačným přínosem pro naši ekonomiku. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane poslanče, jezy jako vodní díla plní především vodohospodářské funkce v území, to znamená ovlivnění odtokových poměrů. To je jejich primární funkce. Samozřejmě souhlasím s vámi, že veřejností jsou pak zejména některé vodní toky hojně využívány pro vodní turistiku. Splavnost jednotlivých řek obecně závisí na hydrologických podmínkách a možnostech nadlepšování průtoků vodními nádržemi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP