(17.10 hodin)
(pokračuje Toman)

V posledních řádově pěti letech díky suchému období nebyly podmínky pro vodní turistiku u nás ideální a jen tady chci zdůraznit, že v posledních řádově třech letech v některých povodích byl zaznamenán srážkový deficit ve výši až 600 mm srážek.

Je potřeba si také uvědomit, že jezy v České republice nepatří do majetku pouze státního podniku povodí, jezy mohou být jak v majetku státu, tak v majetku soukromých osob. Jezy, které jsou v majetku státu, jsou provozovány podle řádných předpisů, nicméně v tuto chvíli jsou připravovány plány na jejich rekonstrukci, kde by měla být i umožněna splavnost tam, kde to půjde. Samozřejmě že rekonstrukce nesplavných jezů, které jsou v majetku soukromých osob, závisí na jejich finančních možnostech a není v silách státu rekonstrukce těchto nesplavných jezů jakkoli vymoci od soukromých osob.

Naopak podniky povodí se zaměřují mimo jiné na bezpečnost stávajících jezů. Velmi aktivně spolupracujeme s Českým svazem kanoistů, s Vodáckou školou záchrany a právě jezy, které byly těmito subjekty identifikovány jako nebezpečné, tak nejenom že jsou označovány varovnými cedulemi, nejenom že jsou vybaveny lany a kruhy, ale realizujeme další technická opatření, která napomáhají snížit jejich nebezpečnost. Při těchto činnostech samozřejmě úzce spolupracujeme, jak jsem řekl, s vodáky, ale spolupracujeme také s Hasičským záchranným sborem. To znamená, do té doby, než se nám podaří zajistit jejich splavnost tam, kde to je možné, jezy vybavujeme různými schůdky, kramlemi v břehovém opevnění, záchrannými lávkami apod. Mohu konstatovat, že za poslední přesnou statistiku, která je vydána za rok 2017, tam nedošlo k žádné smrtelné nehodě na jezech a ani záchranný sbor tam nemusel zasahovat, nicméně budeme v té práci pokračovat a věřím, že se nám to povede.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Má pan poslanec zájem o doplňující dotaz? Nemá. Prosím paní poslankyni Pekarovou, která bude interpelovat ve věci periodik národnostních menšin pana ministra Staňka. Připraví se pan poslanec Michálek. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný pane ministře, obracejí na mě zástupci národnostních menšin ve věci dotace periodik pro národnostní menšiny. Tato dotace ještě před deseti lety dosahovala 30 mil. korun. Poté, v době ekonomické krize, částka výrazně klesla, následně kolísala a v posledních pěti letech stagnuje na částce kolem necelých 21 mil. korun.

Cílem podpory ze státního rozpočtu je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin. Právo národnostních menšin na rozšiřování a přijímání informací v jejich rodném jazyce je zakotveno v § 13 zákona o právech příslušníků národnostních menšin. Za tímto účelem stát poskytuje dotace ze státního rozpočtu, což upravuje odstavec 2 zmíněného paragrafu. Aniž by bylo toto právo národnostním menšinám upíráno tím, že dotace stagnuje, domnívám se, že v současné době, kdy se česká ekonomika nachází v dobré kondici a počet příslušníků národnostních menšin v Česku roste, by bylo opětovné navýšení dotace opodstatnitelné. V situaci, kdy náklady na vydávání periodického tisku rostou, dostává stagnující dotaci menšinový tisk do stále větších existenčních problémů.

Vážený pane ministře, dovoluji si vás touto cestou na tuto skutečnost upozornit a poprosit o váš názor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan ministr je omluven a odpoví na váš dotaz písemně do třiceti dnů.

Prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat ve věci zpřístupnění veřejných profilů soudců a státních zástupců pana ministra Kněžínka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, tato interpelace bude veskrze v pozitivním duchu. Ostatně jsem už byl označen, že šikanuji pana premiéra, že sedmkrát za sebou nepřišel na interpelace, takže chtěl bych, aby viděl, že když něco vláda dělá dobře, tak my to i dokážeme pochválit.

Chtěl jsem se věnovat otázce transparence v justici, kterou považuji za velmi důležitou, protože transparence je jedna z věcí, na které se buduje důvěra veřejnosti. Konkrétně tato záležitost je nazvána veřejné profily soudců a státních zástupců. To si můžeme představit velmi jednoduše, jako už to má dneska Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud na webu. Je tam fotka soudce, nějaké základní informace o tom soudci.

Pan ministr mě informoval v rámci dopisu ze dne 4. ledna 2019, cituji, že v rámci projektu eJustice 2020 Ministerstvo nasadilo v průběhu prosince 2018 do testovacího prostředí registr justičních čekatelů, skrze který by na webu justice.cz měly být v budoucnosti zpřístupňovány veřejné profily soudců a státních zástupců. Chtěl jsem se zeptat velmi jednoduše, jak se daří tento projekt, který považuji za velmi bohulibý, jak se ho daří realizovat, případně jaký je plán, v jakém termínu by tento projekt měl být dokončen. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Je to skutečně tak, že v současné době finalizujeme práce na systému registru soudců a státních zástupců, kterému pracovně říkáme ReJČ a který by samozřejmě měl sloužit pro potřeby celé řady dalších systémů, které v budoucnu chceme v rámci justice, v rámci elektronizace zavést. Jednou z funkcionalit, kterou ten systém má mít, má být právě i možnost zveřejňování profilů o soudcích, který by si mohli sami soudci editovat a dávat tedy aktuální informace o sobě, o své třeba publikační činnosti tak, aby ty informace byly veřejně dostupné.

V současné době jsme ve fázi testování. Zatím se zdá, že ten systém by mohl být funkční, že by naplňoval očekávání, která do něj vkládáme. Aktuálně proběhla migrace dat, teď ověřujeme, jestli migrace proběhla správně, případně tam doplníme nové soudce, kteří byli v mezidobí najmenováni, jedná se v zásadě o technikálie, a následně tedy bude provedeno další, finální testování té aplikace. Pokud se osvědčí, což doufám, že ano, tak by případné ostré nasazení, včetně toho, že by se data propsala potom do veřejné části webu, ta relevantní o soudcích, mohlo proběhnout v řádu několika málo týdnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, má pan poslanec zájem o doplňující dotaz? Má. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Není to úplně doplňující dotaz, spíše poděkování, že pan ministr tady na ty interpelace zůstal a že odpovídá na otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan ministr asi nemá potřebu reagovat.

Prosím paní poslankyni Golasowskou, která bude interpelovat ve věci čerpání dotací pana ministra Tomana. Připraví se paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, půda vždy byla a je bohatstvím. Nejinak je tomu i v současné době, kdy v zemědělství pracují necelá 2 % zaměstnanců. 65 % zemědělské půdy v České republice obhospodařuje 7 % zemědělských podniků a do zemědělství putuje 30 % evropských dotací, k nimž přidáváme další miliardy ze státního rozpočtu. Vzhledem k vyplácení dotací na plochu končí u těchto podniků také většina dotací, přičemž jejich péče o pozemky, vodu a krajinu je mnohdy devastující. Špatnou péči přitom umožňuje nastavení podmínek pro čerpání dotací, kdy tyto podmínky nastavuje naše vláda na základě stanovisek odborníků.

Mám za to, že v těchto dnech připravují odborníci svá stanoviska na příštích sedm let, tj. rok 2020 - 2027. Dovoluji si vás proto požádat, abyste zveřejnili, jak byly zapracovány odborné připomínky k nastavení čerpání dotací uvedené na webových stránkách Voda pro každého, a také se chci zeptat, zda zase s tím počítáte, že tyto připomínky do toho plánu budou zapracovány a budou potom k dispozici veřejnosti, jak s tím bylo naloženo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana ministra o odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP