(17.20 hodin)

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Ještě jednou dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, co se týká výzvy Voda pro každého, Ministerstvo se všemi těmi body pečlivě zabývá. Většinu požadavků jsme již v této chvíli zčásti nebo plně začali realizovat, to znamená, již nyní podporujeme využívání kompostů, pěstování meziplodin, podsevy atd. K požadavku na snížení množství používaných pesticidů přispívají podpory Programu rozvoje venkova, tedy agroenvironmentálně-klimatická opatření nebo ekologické zemědělství, a jedná se vlastně o komplexní způsoby hospodaření s minimem vstupů.

K požadovanému zmenšení výměry zemědělských pozemků je potřeba upozornit, že ministerstvo již loni zavedlo do předpisů zákaz pěstování monokultury plodiny na ploše větší než 30 ha. Toto omezení začne platit od příštího roku u všech erozně ohrožených pozemků.

Co se týká podpory agrolesnických systémů, tak v tuto chvíli se již pracuje na vypracování v rámci společné zemědělské politiky po roce 2020. Komunikujeme se všemi zainteresovanými subjekty a bude to součástí nové společné zemědělské politiky.

Co se týká podpory drobných vodních toků, tak tady si dovolím jenom připomenout národní programy na obnovu, odbahnění a výstavbu rybníků a vodních nádrží a na opravy hrází. Ministerstvo pomohlo obcím vybudovat nebo zrekonstruovat více než 400 rybníků a podpora je přichystána do roku 2020 a předpokládám, že i po roce 2020 bude pokračovat. A jenom na této podpoře získají obce více než jednu miliardu korun.

Nad rámec této výzvy Voda pro každého, co se týká ochrany kvality vody, půdy a krajiny pracujeme na úpravě metodiky pozemkových úprav tak, abychom zabránili erozi jak větrné, tak vodní. Iniciovali jsme jednání s Ministerstvem financí k postupům zdanění tzv. ostatních ploch, to jsou ty remízky, příkopy a další věci, které děláme.

Co se týká devastace půdy, já nevím, jestli bych to takto nazval, ale rozhodně se o tuto půdu musíme starat lépe, protože vlastně je to dědictví, které budeme předávat dalším generacím. Mohu vás ubezpečit, že co se týká Ministerstva zemědělství, tak děláme veškerá opatření, komunikujeme s odborníky a veškerá opatření, která budou, budou na webových stránkách ministerstva a budou obsažena v jednotlivých nařízeních jako podmínka na čerpání dotací do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Paní poslankyně nemá zájem o doplňující otázku, takže se přesuneme na další interpelaci. Interpelovat bude paní poslankyně Richterová ve věci vylučování z evidence úřadů práce a dlouhodobé efekty paní ministryni Maláčovou, kterou mezi námi vítám. Připraví se pan poslanec Munzar. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Evidence na úřadu práce je pro řadu lidí velice důležitá záležitost, protože to pro ně znamená třeba uhrazené zdravotní pojištění. A pracovnice úřadů práce většinou docela rychle poznají, kdo skutečně je nešťastný, že přišel o práci, kdo se snaží si práci získat a kdo patří přece jenom do jiné kategorie. Takové lidi samozřejmě mají také. Ale o čem já chci mluvit? Že je velmi demotivující, když na úřadech práce není koordinovaná práce jednotlivých úseků. Mluvím teď zejména o tom, že je tam řada lidí zaměstnaných na evropských projektech, třeba zaměřených na hledání zaměstnání, zaměstnání často s dotací pro lidi se zdravotním postižením. A tito lidé jsou často demotivováni tím, když, a to bohužel také není úplně zřídkavé, takoví ti dlouholetí zaměstnanci čistě formalisticky vyřazují z evidence úřadu práce žadatele.

Dám příklad, takovou kazuistiku. Když paní se zdravotním postižením psychické povahy chodí na nějaké menší nekolidující zaměstnání, na brigádu, a má potíž, že přijde potvrzení o výši výdělku pozdě, až 5. dne měsíce, tak je to klidně důvod pro vyřazení z evidence úřadu práce. A je to příklad jednotlivého pochybení, které se ale děje často. Dostávám takovéto nekoordinování se mezi těmi zprostředkovatelkami, mezi těmi na projektech, často, takže se chci optat, zda budete nějakým způsobem dbát, aby se nefrustrovali i zaměstnanci navzájem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rozdělím svou odpověď do dvou částí. Nejprve se vyjádřím k vyřazování uchazečů o zaměstnání z evidence vedené úřadem práce. K tomu dochází v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zaměstnanosti a vždy z důvodů stanovených tímto zákonem. Úřad práce ČR při vyřazování uchazečů o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání zohledňuje tzv. vážné důvody, které mohly mít vliv na případné nesplnění povinnosti uchazeče o zaměstnání. Mezi tyto vážné důvody patří zejména zdravotní důvody, které brání uchazeči o zaměstnání plnit povinnost v součinnosti při zprostředkování zaměstnání. V takovém případě nedochází k vyřazení uchazeče z evidence úřadu práce, je však samozřejmé, že takové vážné důvody je povinen uchazeč prokázat například potvrzením lékaře.

Co se týká konkrétních příkladů, ke kterým mělo dojít v rozporu se zákonem, tak my o těchto případech nevíme. Pokud paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího o těchto případech ví, tak prosím o tu informaci. Pojďme se tím neprodleně zabývat.

A co se týká druhé části dotazu, tak samozřejmě máme celou řadu evropských projektů, které ale budou v příštích měsících nebo nejpozději příští rok dobíhat. Také by mě zajímal ten konkrétní příklad té nekoordinace, můžeme si na to sednout, velmi ráda si to vyslechnu. Nicméně musím uvést, že my se snažíme samozřejmě, aby ty projekty z evropských fondů, které nám velmi pomáhají v zefektivňování činnosti a výstupů právě úřadů práce, že vždy zapadají do toho schématu a jedná se o provázané činnosti. Ale opět jsem připravena sednout si nad těmi konkrétními případy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně bude mít zájem o doplňující dotaz. Tak prosím. Dovolím si podotknout, že členové vlády a členové Poslanecké sněmovny se nemusí oslovovat mým prostřednictvím. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji moc za odpověď. Vlastně jde o obecnou problematiku, že jeden úsek úřadu práce je vlastně tlačen k tomu vylučovat lidi z evidence zkrátka proto, aby byla lepší statistika nezaměstnanosti. A jiný úsek, zejména právě lidé na projektech, jsou opravdu motivovaní pracovat s těmi lidmi, najít jim zaměstnání a hledí na ty dlouhodobé efekty, na dlouhodobý dopad. A o co jde u té koordinace? Tam jde čistě o to, že kolonky, které evidují právě to, že uchazeč je zapojený v projektu, takže tyto kolonky ani nemusejí třeba právě pracovníci a pracovnice toho zprostředkování rozkliknout. Jde o takhle jednoduchou věc, že tam není povinnost se vypořádat s tím, že ten člověk je zapojen do dalšího projektu, že s ním pracuje někdo další ve vedlejším úseku, ve vedlejším oddělení. A to je vlastně systémový problém, na který se ptám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím paní ministryni o doplňující odpověď.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já v této souvislosti navrhuji, abychom si opravdu sedly nad těmi konkrétními případy, protože máte pravděpodobně na mysli oddělení, která se zabývají třeba dávkovým systémem nebo zlepšením různých zásahů při sociální práci apod. Ale jsem kdykoli připravena si sednout nad těmi konkrétními případy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím další interpelaci, kdy bude interpelovat pan poslanec Munzar ve věci zdanění uhlí paní ministryni Maláčovou. Připraví se pan poslanec Blaha.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, správně by se... (Ministryně hovoří v lavici s kolegou.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych požádal, teď budou interpelace na ministryni Maláčovou, tak...

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Poprosil bych, pane předsedající o prodloužení chvilku času. Správně by se moje interpelace, paní ministryně, měla možná jmenovat ekologická daň či příspěvky na bydlení. Již minulá Sobotkova vláda si nechala vypracovat analýzu dopadů na zavedení ekologické daně na fosilní paliva. Výsledek byl tuším cca 500 korun na jednoho člena domácnosti a ještě tam byly varianty jen na uhlí a na uhlí a na plyn. Což pro mou interpelaci teď není úplně podstatné, ale probleskují zprávy, že se o této dani opět uvažuje, že o ní opět uvažujete. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP