(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane předsedo. A je to procedurální návrh, takže já zagonguji, jelikož o něm budeme neprodleně hlasovat. (Šum v sále. O slovo se hlásí ministr kultury.) No, dobře, tak máte přednostní právo, ještě jsem nezahájil hlasování. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jenom chci potvrdit tuto dohodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji, pane ministře. A mezitím se nám shromáždili... (Poslanec Benda má zájem.) Tak předseda... Ale ona není zahájena rozprava... (Poslanec Benda mimo mikrofon: Ten bod vůbec nebyl zahájen.) No, já jsem ho zahájil. Já jsem se radil i s organizačním odborem, jak tento bod uchopit. Bylo mi i konzultačně sděleno, že ho mám tímto způsobem otevřít a dát neprodleně slovo a můžeme hlasovat o tom procedurálním návrhu na přerušení. Já jsem to prokonzultoval předem, aby nedošlo k nějakým nedorozuměním. Takže já si myslím, pakliže nikdo nemá nic dalšího, pan předseda ústavněprávního výboru bohužel nemá přednostní právo...

Já vás odhlásím, mám tady žádost o odhlášení, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu. Je to návrh předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, aby bylo projednávání tohoto bodu odloženo do 31. 5. 2019.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 90, přihlášeno 155 poslanců, pro 154, proti nula. Návrh byl přijat. Přerušuji tento bod do 31. 5. 2019.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Jedná se o

 

27.
Návrh poslanců Jana Volného, Pavla Kováčika, Josefa Kotta a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování
náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 354/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 354/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Jan Volný, ten už je připraven, a prosím, aby se připravil zpravodaj pro prvé čtení poslanec Marian Jurečka. Takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych vám chtěl představit návrh novely zákona, ke kterému se podepsali zástupci parlamentních stran obsažených v současné Sněmovně. Poslanecké sněmovně předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/200 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Důvodem navrhované změny je snaha o změnu právní úpravy poskytování náhrad škod způsobených kormoránem velkým tak, aby zprůchodnila proplácení těchto náhrad ze strany státu. Od 10. května 2000 je v účinnosti zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, který byl pětkrát novelizován. Zde se projevuje nesoulad, kdy vydáním vyhlášky č. 393/212 Sb. (2012?), která změnila prováděcí vyhlášku k zákonu o ochraně přírody a krajiny č. 395/1920 Sb. (1995?), byl kormorán velký vyňat ze zvláště chráněných druhů. Došlo tak k situaci, že podzákonným předpisem byl změněn zákonodárcem vybraný předpis vyšší právní síly, který tento postup podle § 5 odst. 1 zákona č. 115/2000 Sb. předpokládá.

Jako řešení stávajícího nejasného stavu ohledně aplikace zákona č. 115/2000 Sb. nyní navrhujeme, aby se zákon vztahoval krom zvláště chráněných vybraných živočichů v zákoně uvedených dočasně výslovně též na kormorána velkého. V souvislosti s tím se pro tříleté období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 navrhuje procentický klíč pro úhradu škod takto: V prvních dvou letech bude náhrada 100 % plnění škod, ve třetím roce bude podíl klesat na 80 %. Prokazatelně způsobené škody se budou hradit za podmínek v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými živočichy. Poškozený i orgány ochrany přírody budou postupovat podle uvedeného zákona.

Návrh vychází z předpokladu, že během tohoto přechodného tříletého období budou nastaveny procesy, které povedou k postupnému snižování predačního tlaku kormorána velkého na obsádky rybníků a rybí společenstva v rybářských revírech a budou tak odstraněny nejzávažnější problémy spojené s jeho přemnožením v důsledku dlouhodobé ochrany tohoto druhu ze strany Ministerstva životního prostředí.

Z důvodu časového a věcné naléhavosti současného stavu výrazně negativně dopadá na dotčené hospodářské subjekty, kterým kormorán velký způsobí každoročně rozsáhlé škody, a rovněž z důvodu, že se jedná pouze o technickou novelu, navrhujeme a žádáme Sněmovnu, aby tento návrh byl přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, již v prvním čtení.

Já ještě trochu k historii tohoto problému. Tato problematika se řešila už v roce 2017, kdy také podle § 90 tehdejší Sněmovna schválila toto přechodové tříleté období na stabilizaci tohoto predátora. A pouze z legislativních důvodů se zjistilo následně, že nelze tyto prostředky podle této novely vyplácet. Proto se přistoupilo k přípravě nové novelizace a nové novely, kterou jsme detailně připravili se všemi třemi dotčenými ministerstvy. Proto je v současné době garance, že tato norma je průchodná a bude možno našim rybářům, ať užitkovým rybníkářům, tak spolkovým, tyto škody proplácet.

Myslím si, že jsme pro to udělali všechno. Jako spolupředkladatelé jsou skutečně podepsáni členové všech klubů zasedajících ve Sněmovně. Proto znova prosím a žádám, abyste umožnili tuto novelu schválit podle § 90. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP